Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Omschrijving

In het vernieuwde BBV is voorgeschreven dat we de overhead niet meer verdelen naar taakvelden, maar inzichtelijk maken op het taakveld “0.4 Overhead”. In de vorige begroting is er voor gekozen om het taakveld overzicht conform het vernieuwde BBV te maken en de programma’s conform de bestaande gedragslijn; dus wel met toerekening van overhead aan programma’s.
Mede gelet op de resultaten van het afgelopen jaar, waarin het nadeel op de afdelingskosten hardnekkig bleek te zijn, willen we de centrale overhead al in de huidige programmabegroting zichtbaar maken op één product binnen het programma Bestuur & Middelen. Hiermee creëren we in de begroting één plek waar er wordt ingegaan op de ontwikkeling van de overhead en waar we ons over eventuele resultaten kunnen verantwoorden.