Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Inleiding

Bedrijfsvoering
Het coalitieakkoord 2014-2018 samen voor Nijmegen: sociaal, duurzaam en ondernemend

Ons College staat voor de kracht van de stad en de eigen inbreng en initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties. Vanuit onze visie brengen we het sociale en ondernemende profiel van de stad, onze groene en duurzaamheidsambities en het ‘Nijmegengevoel’ bij elkaar. Met gebundelde krachten zetten we in op de uitdagingen waar we de komende jaren voor staan. Wij koesteren de eigenzinnigheid en creativiteit van onze inwoners. Nijmegenaren krijgen de ruimte om met initiatieven te komen voor hun buurt, vereniging of ander netwerk.
De coalitie verbindt initiatiefnemers en stimuleert partnerships om zo te komen tot een verbond met de stad, met ruimte en kansen voor iedereen.
We willen verbindingen in onze stad aanjagen en tot stand brengen. We willen dat iedereen kan delen in de kracht van deze stad en in de mogelijkheden die we hebben. We omarmen verbindingen tussen mensen in de buurt, tussen generaties. Met de regiogemeenten pakken we onze nieuwe taken op het gebied van werk, inkomen en zorg op. Samen met cliënten, hun eigen netwerk, instellingen en nieuwe initiatieven geven we vorm aan zorg en ondersteuning voor hen die het nodig hebben. We sturen op meer samenwerking, minder concurrentie en minder bureaucratie in de zorg.
Onze ambitie stelt hoge eisen aan de professionaliteit van de gemeentelijke organisatie: een organisatie die flexibel, effectief, efficiënt, transparant, toegankelijk en aanspreekbaar functioneert. Een overheid die zich richt op haar kerntaken heeft kwalitatief hoogwaardige medewerkers nodig. We ‘bouwen en onderhouden’ de stad met behulp van onze medewerkers. Zij vormen het ‘kapitaal’ van onze organisatie.
We blijven kritisch op de omvang van onze organisatie, zijn kostenbewust en treden slagvaardig op. We zoeken synergie door een goede samenwerking met onze partners.