Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Inleiding financieel beeld

In dit deel gaan we in op het financieel beeld voor de komende meerjarenperiode .

We sluiten deze Raadsperiode af met een meerjarenbegroting die in alle jaren positief sluit. Oplopend van € 1,6 miljoen in 2018, naar € 7,8 miljoen in 2021. Het weerstandsvermogen is op orde, de ratio tussen risico’s en weerstandsvermogen is meer dan 1 en het weerstandsvermogen neemt deze de komende jaren fors toe.

Op voorhand willen wij aangeven dat in deze begroting nog niet vooruit wordt gelopen op een mogelijk coalitieakkoord van een nieuwe regering. Net als andere jaren wordt Uw Raad per brief geïnformeerd over de uitkomsten uit de septembercirculaire van het gemeentefonds en het voorlopig budget BUIG.
Verder hebben we in de Zomernota aangegeven dat we, in tegenstelling tot vorige jaren, financiële tekorten verwachten voor de nieuwe taken binnen het programma Zorg en Welzijn. Wij zullen Uw Raad dit najaar hierover verder  informeren.

Dit betekent dat er in het najaar nieuwe inzichten kunnen ontstaan over het financieel beeld. Natuurlijk zullen wij Uw Raad direct informeren over belangrijke consequenties voor onze begroting en indien nodig met een voorstel komen om de begroting hierop aan te passen. Wanneer het niet nodig is om de begroting aan te passen, dan zullen we Uw Raad natuurlijk ook informeren en adviseren om dit  mee te nemen in het proces om te komen tot een nieuwe gemeentelijke coalitie volgend voorjaar.

Hierna lichten we eerst de beginstand toe van de programmabegroting van deze Stadsbegroting. In deze  begroting doen wij geen voorstellen die invloed hebben op de programmabegroting: de beginstand is dus tevens de eindstand. Hetzelfde geldt ook voor het investeringsplan: voor dit onderdeel doen wij geen aanvullende voorstellen. Als laatste geven wij nog een korte bespiegeling op de ontwikkeling van de risico’s en het weerstandsvermogen.