Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Het programma Bestuur en Middelen omvat zeven producten, te weten: Algemene baten en lasten, Belastingen, Bestuur en ondersteuning, Externe betrekkingen, Kaderstelling, Organisatie en tot slot Overhead.

Algemene baten en lasten
We zorgen dat de algemene, grote geldstromen goed verlopen. We volgen de ontwikkelingen in de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds, analyseren en duiden deze en vertalen die naar het gemeentelijk beleid.
We financieren onze gemeentelijke activiteiten met eigen middelen en externe middelen. De rentekosten en de doorberekende renteopbrengsten resulteren per saldo in een financieringsresultaat. We zorgen voor een passend en behoedzaam financieringsbeleid, zoals omschreven in de paragraaf Financiering. Naast de eigen financieringsbehoefte, verzorgen we financiering van instellingen waarvan de activiteiten worden gerekend tot de publieke taak van de gemeente. We beheersen de risico's die met deze transacties zijn verbonden en voldoen aan de wet- en regelgeving. We sluiten geen risicovolle financiële producten af.
We hebben voortdurend zicht op onze financieringsbehoefte. Voor rekenrentes voor reserves en voorzieningen, voor investeringen en voor aan te trekken leningen, hanteren we vaste uitgangspunten zoals in de paragraaf Financiering van de Stadsbegroting omschreven. Jaarlijks bij de Zomernota kijken we of er aanleiding is deze rentes bij te stellen.

Belastingen
De bevoegdheid tot invoeren, wijzigen dan wel opheffen van gemeentelijke heffingen (belastingen en rechten) berust bij de gemeenteraad. We heffen in onze gemeente diverse belastingen en rechten zoals onroerende zaak belasting (OZB), rioolheffing, hondenbelasting, toeristenbelasting en precariobelasting. In de paragraaf Lokale heffingen van deze Stadsbegroting staat een nadere opsomming. De tarieven stelt de Raad jaarlijks vast vóór het begin van het nieuwe kalenderjaar, doorgaans in de laatste Raadsvergadering. Voor ons belastingbeleid volgen we de lokale ontwikkelingen, zoals vastgelegd in het coalitieakkoord 2014-2018 en de Zomernota 2017. Dit beleid wordt nader toegelicht in de paragraaf lokale heffingen. Bijvoorbeeld de lastenverschuivingsmaatregelen waarbij we de afvalstoffenheffing in 3 jaar volledig hebben ondergebracht in de OZB voor woningen en de OZB gebruikers van niet woningen die onder wordt gebracht in de OZB voor eigenaren van de niet woningen.

Bestuur en ondersteuning
Wij beogen een kwalitatief goede wijze van besturen van de gemeente Nijmegen door onze gemeenteraad, ons college van burgemeester en wethouders en de burgemeester als eigenstandig orgaan.
We nemen integrale en weloverwogen besluiten over de ontwikkeling van onze stad. We streven daarbij naar een zo maximaal mogelijke openheid, transparantie en betrokkenheid. We zorgen voor objectieve, betrouwbare en bruikbare maatschappelijke informatie en kennis over stad, wijken en effecten van beleid, met als algemeen doel een betere gemeentelijke dienstverlening, beleidsprogrammering en beleidsuitvoering. Onderzoek en Statistiek voorziet alle programma’s in de stadsbegroting van deze informatie en kennis.
We werken aan een legitiem en integer bestuur en beleid. We waken over de rechtsstatelijkheid en juridische
kwaliteit van het functioneren en handelen van onze gemeente.
We ontwikkelen een algemene communicatiestrategie en voeren deze uit. In een samenleving waar
communicatie van iedereen is, is het van belang dat de hele organisatie communicatiever wordt. Samen
maken we het gemeentelijke beleid openbaar en lichten dat toe. We informeren de Nijmeegse inwoners helder en tijdig en betrekken bij de gemeentelijke besluitvorming en uitvoering.

Ambities

  • We bereiden nieuwe lokale verkiezingen voor en ondersteunen daarnaast de totstandkoming van het nieuwe coalitieakkoord en het nieuwe gemeentebestuur.
  • We werken door aan de nieuwe gemeentelijke website. Deze website is volledig gericht op het faciliteren van de gebruiker en op de eerste plaats een dienstverleningswebsite. Er is veel aandacht voor toegankelijkheid. De website is ook de eerste vindplaats voor actuele bestuurlijke onderwerpen en thema’s.
  • We publiceren eind februari 2018 de volgende Stads- en Wijkmonitor met de meest actuele (onderzoeks)informatie over de stad, wijken, gegroepeerd per programma en thema.
  • In 2018 focussen we ons op de aanbieding van vraaggerichte informatie aan onze inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Daarvoor benutten we ook andere communicatiekanalen, zoals nieuwsbrieven, social media en iBabs, het systeem waarmee we volgend jaar ambtelijk en bestuurlijk besluitvormingsproces volledig digitaliseren (papierloos werken).
  • We treffen in 2018 alle belangrijke voorbereidingen voor een omgevingsvisie en een nieuwe stadsvisie, die zich naar verwachting nauw met elkaar gaan verhouden.
  • We herijken in 2018 het beleid op participatie en actief burgerschap. Hoe zorgen voor voldoende invloed op de eigen leefomgeving terwijl de overheid toch ook het algemeen belang blijft dienen? En op welke manier doen we dat de komende tijd met elkaar in onze stad? Met Wij zijn Nijmegen bieden we de Nijmegenaren ook in 2018 zowel digitaal als via ontmoetingen een platform voor de realisatie van ideeën en initiatieven. We tonen hiermee waardering voor de vele initiatieven in de stad en proberen door te verbinden en te ondersteunen de kracht van inwoners nog beter te benutten voor de stad.

Externe betrekkingen

We werken intensief samen met (omliggende) gemeenten, provincie, departementen, bedrijven en (kennis)instellingen om doelen en projecten te realiseren die vaak de gemeentegrenzen of zelfs de landsgrenzen overschrijden. We brengen daarbij de Nijmeegse belangen goed en gestructureerd onder de aandacht. We streven naar een sterke positie in diverse netwerken en onderhouden intensieve contacten om de noodzakelijke dwarsverbanden te kunnen leggen die relevant zijn voor onze lobby en om in aanmerking te komen voor fondsen en middelen ten behoeve van onze stedelijke ontwikkeling. Middelen die we goed kunnen gebruiken om onze beleidsdoelen en projecten te realiseren.

Ambities

  • We werken met de lokale kennisinstellingen, met name met de Radboud Universiteit en de HAN, in de uitwerking van de Citydeal ‘Kennis maken’.
  • We zitten in op een intensieve regionale samenwerking binnen het Rijk van Nijmegen, Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen, Gelrestad en Euregio.
  • We counteren onze samenwerking met de Haagse departementen (lobby, AgendaStad).

In het kader van de Europese samenwerking geven we onze prioriteit aan de Kadernota Europa en Partnerschip Urban Mobility.

Kaderstelling
We zien erop toe dat de financiële en inkoopfunctie binnen de gemeentelijke organisatie professioneel en gedegen kan werken, dat de financiële en inhoudelijke kaders en spelregels duidelijk zijn en dat onze financiële huishouding op orde is.
We zorgen dat de onafhankelijke Stadscontrol goed kan functioneren en dat de accountant zijn aangescherpte rol goed kan oppakken.

De gemeente Nijmegen is met ingang van 1 januari 2016 belastingplichtig geworden voor de Vennootschapsbelasting (Vpb) voor zover wij ondernemingsactiviteiten verrichten. Alleen die activiteiten waarbij vanuit fiscaal perspectief een onderneming wordt gedreven, worden daarmee belastingplichtig. De wet is ingevoerd om concurrentieverstoring te beperken.
We hebben de gevolgen van de wetswijziging onderzocht en een uitgebreide inventarisatie en analyse van al onze activiteiten en verbonden partijen gedaan. Op basis hiervan zijn standpunten ingenomen.
Momenteel zitten we in het traject waarbij we onze standpunten af willen stemmen met de belastingdienst. De belastingdienst beraadt zich momenteel op hun eigen standpunten. Indien deze afwijken van de standpunten van de gemeente Nijmegen dan is het mogelijk dat de vpb-last daardoor anders uit valt dan voorzien.

Organisatie
We spelen in op de ontwikkelingen en veranderingen die op de gemeente afkomen. Vertrekpunt is een flexibele en professionele organisatie die meer ruimte biedt en ondersteuning geeft aan eigen initiatief en verantwoordelijkheid van inwoners, instellingen, partners en ondernemers. De dienstverlening dient daarbij uiteraard op peil te blijven. We ontwikkelen onze organisatie verder door.
Vanuit eenheid van beleid wordt er steeds meer gewerkt vanuit één concernaansturing. Dit is nodig om de burger zo goed mogelijk van dienst te zijn. We hebben in onze gemeente vier principes benoemd die voor iedereen de leidraad zouden moeten zijn in ons werk: kiezen voor contact, vertrouwen als vertrekpunt, gewoon doen wat nodig is en leren van wat we doen.
We zorgen voor kwalitatief goed toegerust personeel dat kostenbewust, professioneel en
samenwerkingsgericht handelt. Tevens zorgen we voor een goede werkomgeving en een prettige werksfeer. Deze doelstellingen dragen bij aan de kwaliteit van de producten en dienstverlening aan de burger.

Ambities
De veranderende rol van onze organisatie evenals de vraagstukken die op ons afkomen, vragen van onze medewerkers dat zij kunnen blijven aansluiten bij de huidige arbeidsmarkt, flexibel en mobiel zijn én uitdagend en inspirerend werk houden. Dit vraagt om activiteiten gericht op duurzaam personeelsbeleid.
We streven daarbij naar een goede mix van jong en oud. Middels de organisatie brede uitrol van het instrument “Oversteek” spelen we beter en sneller in op ontwikkelingen en complexere dynamische opgaven door middel van een wendbare en resultaatgerichte organisatie waarin de opgave centraal staat en waarin met grotere verantwoordelijkheid en professionaliteit van medewerkers gewerkt wordt. De mobiliteit willen we verder vergroten door de inzet van talentontwikkeling en aandacht voor leren & ontwikkelen.
Ook bedienen we jong en oud door de invoering van het Generatiepact én de voortzetting van het trainee-programma in 2018.
In 2018 blijven we de inhuur kritisch bezien en wordt die slechts daar ingezet, waarin dit echt nodig is. Dit leidt tot een gezonde balans tussen vast en flexibel personeel.
We willen als organisatie een goede werkgever zijn voor iedereen en dat betekent dat we willen groeien naar inclusief werkgeverschap en arbeid bieden aan mensen met inzet naar vermogen, zoals mensen met een functionele arbeidsbeperking. Hiermee geven we gehoor aan de banenafspraak uit de Participatiewet. Daarnaast voeren we een integraal diversiteitsbeleid in. Hierin nemen we maatregelen op die zullen bijdragen aan een balans in de diversiteit van onze organisatie, voor wat betreft leeftijd, geslacht, culturele achtergrond en voorkeuren (LHBT).

Overhead
Het gewijzigde Besluit Begroting & Verantwoording (BBV) schrijft voor alle overhead apart te verantwoorden. In de Stadsbegroting 2018-2021 hebben we in één overzicht alle overhead volgens de BBV definitie inzichtelijk gemaakt. In de programmabegroting hebben we in de stadsbegroting 2018 nog niet alle overhead uit de programma’s gehaald.  Alleen de  centrale overhead , zijnde de kosten van de afdelingen Bestuur & Management, Financiën, Juridische Zaken en Personeel, Informatie en Facilitair, hebben we apart opgenomen binnen het programma Bestuur & Middelen. We hebben deze kosten uit de diverse programma’s gehaald en overgebracht naar programma Bestuur & Middelen. De uitvoeringskosten van de andere afdelingen staan opgenomen bij de beleidsprogramma’s.