Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Voorstel

Datum raadsvergadering / nummer raadsvoorstel
1 november 2017   /   87/2017

Onderwerp
Stadsbegroting 2018-2021

Programma
Bestuur & Middelen

Portefeuillehouder
H. Tiemens

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders
d.d. 12 september 2017

Voorstel om te besluiten

  1. De begroting 2018-2021 vast te stellen, inclusief de verwerking van de Zomernota 2017.
  2. Een aantal actuele ontwikkelingen in de begroting te verwerken door: het positief jaarresultaat 2018 van € 1,7 mln. toe te  voegen aan de saldireserve en de voordelige jaarresultaten in 2019 van € 4,7 mln, in 2020 van € 6,6 mln en in 2021 van € 7,8 mln. toe te voegen aan de saldireserve.
  3. Het Investeringsplan 2018–2021 vast te stellen dat is opgenomen in de paragraaf Investeringen.
  4. De gereserveerde bedragen voor taakmutaties te verwerken volgens het overzicht taakmutaties in het deel Financiële begroting>Algemene dekkingsmiddelen>Gemeentefonds> Taakmutaties.
  5. De subsidieplafonds voor de betreffende programma’s vast te stellen volgens het overzicht in het deel Financiële begroting>Subsidies> Subsidieplafonds.
  6. De begrotingswijziging BW-01572  vast te stellen.