Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Omschrijving

Wij beogen een kwalitatief goede wijze van besturen van de gemeente Nijmegen door onze gemeenteraad, ons college van burgemeester en wethouders en de burgemeester als eigenstandig orgaan.
We nemen integrale en weloverwogen besluiten over de ontwikkeling van onze stad. We streven daarbij naar een zo maximaal mogelijke openheid, transparantie en betrokkenheid. We zorgen voor objectieve, betrouwbare en bruikbare maatschappelijke informatie en kennis over stad, wijken en effecten van beleid, met als algemeen doel een betere gemeentelijke dienstverlening, beleidsprogrammering en beleidsuitvoering. Onderzoek en Statistiek voorziet alle programma’s in de stadsbegroting van deze informatie en kennis.
We werken aan een legitiem en integer bestuur en beleid. We waken over de rechtsstatelijkheid en juridische
kwaliteit van het functioneren en handelen van onze gemeente.
We ontwikkelen een algemene communicatiestrategie en voeren deze uit. In een samenleving waar
communicatie van iedereen is, is het van belang dat de hele organisatie communicatiever wordt. Samen
maken we het gemeentelijke beleid openbaar en lichten dat toe. We informeren de Nijmeegse inwoners helder en tijdig en betrekken bij de gemeentelijke besluitvorming en uitvoering.

Ambities

  • We bereiden nieuwe lokale verkiezingen voor en ondersteunen daarnaast de totstandkoming van het nieuwe coalitieakkoord en het nieuwe gemeentebestuur.
  • We ontwikkelen een nieuwe gemeentelijke website. Deze website is volledig gericht op het faciliteren van de gebruiker en op de eerste plaats een dienstverleningswebsite. Er is veel aandacht voor toegankelijkheid. De website is ook de eerste vindplaats voor actuele bestuurlijke onderwerpen en thema’s.
  • We publiceren eind februari 2018 de volgende Stads- en Wijkmonitor met de meest actuele (onderzoeks)informatie over de stad, wijken, gegroepeerd per programma en thema.
  • In 2018 focussen we ons op de aanbieding van vraaggerichte informatie aan onze inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Daarvoor benutten we ook andere communicatiekanalen, zoals nieuwsbrieven, social media en iBabs, het systeem waarmee we volgend jaar ambtelijk en bestuurlijk besluitvormingsproces volledig digitaliseren (papierloos werken).
  • We treffen in 2018 alle belangrijke voorbereidingen voor een omgevingsvisie en een nieuwe stadsvisie, die zich naar verwachting nauw met elkaar gaan verhouden.

We herijken in 2018 het beleid op participatie en actief burgerschap. Hoe zorgen voor voldoende invloed op de eigen leefomgeving terwijl de overheid toch ook het algemeen belang blijft dienen? En op welke manier doen we dat de komende tijd met elkaar in onze stad? Met Wij zijn Nijmegen bieden we de Nijmegenaren ook in 2018 zowel digitaal als via ontmoetingen een platform voor de realisatie van ideeën en initiatieven. We tonen hiermee waardering voor de vele initiatieven in de stad en proberen door te verbinden en te ondersteunen de kracht van inwoners nog beter te benutten voor de stad.