Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Taakvelden

Hieronder is de begroting opgenomen naar de voorgeschreven taakvelden vanuit de nieuw BBV regelgeving.

taakveld * € 1 miljoen (v = voordelig; n = ndadelig)

2017

2018

2019

2020

2021

01 Bestuur

8,3 n

8,7 n

8,7 n

8,7 n

8,7 n

02 Burgerzaken

0,7 n

0,8 n

1,6 n

1,0 n

1,0 n

04 Overhead

40,1 n

40,8 n

40,5 n

40,4 n

40,3 n

05 Treasury

 8,6 v

 8,4 v

 8,1 v

 8,1 v

 7,5 v

061 OZB woningen

 39,5 v

 41,2 v

 41,4 v

 41,9 v

 42,4 v

062 OZB niet-woningen

 33,8 v

 36,8 v

 37,6 v

 38,5 v

 39,3 v

063 Parkeerbelasting

 16,5 v

 17,0 v

 17,0 v

 17,0 v

 17,0 v

064 Belastingen overig

 1,2 v

 1,2 v

 1,2 v

 1,2 v

 1,2 v

07 Algemene uitkering en overige uitker

 347,8 v

 362,5 v

 366,5 v

 368,8 v

 370,9 v

08 Overige baten en lasten

 4,3 v

 5,1 v

 5,9 v

 4,2 v

 2,8 v

09 Vennootschapsbelasting (VpB)

0,1 n

0,1 n

0,1 n

0,1 n

0,1 n

010 Mutaties reserves

1,7 n

1,3 n

7,2 n

14,1 n

12,6 n

11 Crisisbeheersing&brw

12,2 n

12,8 n

12,9 n

12,9 n

12,9 n

12 Op. orde & veiligheid

5,3 n

5,2 n

5,0 n

5,0 n

5,0 n

21 Verkeer en vervoer

22,7 n

23,8 n

24,9 n

26,1 n

26,5 n

22 Parkeren

11,4 n

11,8 n

11,7 n

11,6 n

11,5 n

24 Economische Havens en waterwegen

0,7 n

0,7 n

0,7 n

0,6 n

0,6 n

25 Openbaar vervoer

2,1 n

1,7 n

1,8 n

1,8 n

1,8 n

31 Economische ontwikkeling

0,9 n

0,7 n

0,7 n

0,4 n

0,4 n

32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

0,1 n

0,1 n

0,1 n

0,1 n

0,1 n

33 Bedrijfsloket

1,7 n

1,0 n

1,0 n

1,0 n

1,0 n

34 Economische promotie

0,8 n

0,9 n

1,1 n

1,0 n

1,2 n

41 Openbaar basisonderwijs

0,0 n

0,0 n

0,0 n

0,0 n

0,0 n

42 Onderwijshuisvesting

16,9 n

17,7 n

18,4 n

18,4 n

18,6 n

43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

7,7 n

7,7 n

7,7 n

7,8 n

7,9 n

51 Sportbeleid en activering

4,9 n

5,1 n

5,1 n

5,1 n

5,1 n

52 Sportaccomodaties

8,8 n

8,7 n

9,2 n

9,1 n

9,4 n

53 Cultuurpresentatie, cultuurproductie

11,5 n

10,8 n

10,8 n

10,8 n

10,8 n

54 Musea

2,8 n

3,5 n

3,4 n

3,2 n

3,2 n

55 Cultureel erfgoed

1,0 n

0,8 n

0,8 n

0,9 n

0,9 n

56 Media

5,5 n

5,7 n

5,7 n

5,7 n

5,7 n

57 Openbaar groen

10,3 n

10,7 n

10,8 n

10,9 n

10,7 n

61 Samenkracht en burgerparticipatie

33,3 n

32,1 n

31,6 n

31,2 n

31,0 n

62 Wijkteams

7,4 n

7,5 n

5,1 n

5,1 n

5,1 n

63 Inkomens regelingen

37,0 n

37,2 n

34,1 n

31,7 n

31,6 n

64 Begeleide participatie

27,3 n

25,7 n

24,2 n

24,2 n

24,2 n

65 Arbeidsparticipatie

13,6 n

15,0 n

14,9 n

13,6 n

13,7 n

66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1,7 n

1,8 n

2,0 n

2,1 n

4,2 n

671 Maatwerkdienstverlening 18+

38,2 n

42,3 n

42,1 n

42,2 n

40,6 n

672 Maatwerkdienstverlening 18-

16,7 n

18,3 n

18,3 n

18,5 n

18,8 n

681 Geëscaleerde zorg18+

59,8 n

64,4 n

64,5 n

64,6 n

64,5 n

682 Geëscaleerde zorg18-

19,8 n

20,0 n

20,0 n

20,0 n

20,0 n

71 Volksgezondheid

6,8 n

6,5 n

6,4 n

6,3 n

6,4 n

72 Riolering

 0,3 v

 0,3 v

 0,3 v

 0,3 v

 0,3 v

73 Afval

5,1 n

5,0 n

5,0 n

5,0 n

5,0 n

74 Milieubeheer

6,1 n

5,7 n

5,8 n

6,1 n

4,3 n

75 Begraafplaatsen

0,0 n

0,0 n

0,0 n

0,0 n

0,0 n

81 Ruimtelijke ordening

1,0 n

1,2 n

1,1 n

1,0 n

1,0 n

82 Grondexploitatie

2,2 n

5,5 n

6,6 n

3,2 n

5,7 n

83 Wonen en bouwen

1,3 n

1,6 n

1,9 n

1,8 n

1,7 n

totaal

3,4 n

 1,6 v

 4,7 v

 6,6 v

 7,8 v