Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Toelichting

Binnen het product "algemene baten en lasten" worden  uiteenlopende zaken verantwoord. Onder meer verantwoorden we de “algemene  dekkingsmiddelen” , financiering, reserves en de z.g,.stelposten. Dit zijn de begrotingsposten die we nog niet  kunnen toewijzen naar programma’s..

De lasten dalen in 2018 met € 1,5 miljoen en stijgen uiteindelijk in 2021 naar € 3,0 miljoen.

  • De financieringslasten nemen af met € 1,4 miljoen tot  € 1,3 miljoen in 2021; door de gunstige kapitaalmarkt gaan wij ervan uit dat we een rentevoordeel kunnen halen..
  • De z.g. stelposten dalen in 2017 met € 0,9 miljoen en stijgen tot uiteindelijk € 1,6 miljoen in 2021. Deze begrotingsposten zullen deels middels een afzonderlijke besluitvorming aan de programma's worden toegewezen.
  • De mutaties in de reserves nemen in 2018 toe met € 0,8 miljoen naar uiteindelijk  € 2,7 miljoen in 2021. De BBV regelgeving tav Investeringen met maatschappelijk nut is in 2017 gewijzigd. Er heeft een omzetting plaats gevonden van onderhoudsbudgetten in de openbare ruimte naar investeringen. Hierdoor ontstaat de komende jaren een voordeel op de investeringslasten.

De baten nemen in 2018 toe met € 12,2 miljoen tot uiteindelijk € 19,6 miljoen in 2020.

  • De algemene uitkering van het Gemeentefonds neemt in 2018 toe met € 9,9 miljoen en stijgt in 2021 met     € 18,9 miljoen. De belangrijkste oorzaken zijn de accresontwikkeling, de jaarlijkse toename of afname van het Gemeentefonds voortvloeiend uit de trap op trap af methode,  en aanpassing van maatstafaantallen in het gemeentefonds
  • Deze stand is geënt op de meicirculaire 2017 , hierover is de Raad geïnformeerd.
  • Dotatie aan saldireserve (2018; -0,8 mlj – 2021;- € 1,2 mln) De mutaties in de saldireserve nemen in 2018 af met € 0,8 miljoen naar uiteindelijk € 1,2 miljoen in 2021.
  • Nadeel rentebaten verstrekte geldleningen en overige uitzettingen (2018; -/- € 1,3 mln – 2021; -/- € 2,7 mln). De verslagregelgevingsregels van het Besluit Begroting en Verantwoording(BBV) zijn aangescherpt waarbij transparantie en vergelijkbaarheid voorop staan. In een notitie over rente die afgelopen maart is gepubliceerd  dat de interne rentepercentages niet hoger mogen zijn dan de rente die wordt betaald over externe leningen. De afgelopen jaren hebben we voor deze interne rentes  4% gehanteerd. In het deel "Grondslagen en uitgangspunten" stellen we voor om hiervoor 2,5% te gebruiken. In totaal leiden wijzigingen  tot beduidend lagere rentebaten van € 1,3 miljoen in 2018 tot uiteindelijk €2,7 miljoen in 2021.
  • De rente inkomsten op de bestaande reserves stijgen met € 0,2 miljoen in 2018 tot uiteindelijk € 0,8 miljoen in 2021.
  • De integratieuitkering sociaal domein stijgt in 2018 van  € 4,3 miljoen naar uiteindelijk € 3,7 miljoen in 2021.. De uitkering van de 3D taken/Integratie-uitkering sociaal domein stijgen als gevolg van prijsindexatie en volumegroei WMO. Deze stand is geënt op de meicirculaire 2017 en hebben wij uw Raad in juni 2017 over geïnformeerd.