Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Inleiding

Met de vierde en laatste Stadsbegroting van deze bestuursperiode geven wij uitvoering aan het coalitieakkoord 2014-2018 dat door de Raad is vastgesteld. Veel van onze ambities bij aanvang van deze bestuursperiode zijn inmiddels gerealiseerd. Ook deze begroting laat zien dat we vasthouden aan onze inhoudelijke aspiraties en niet weglopen voor de grote uitdagingen die op ons pad kwamen of nog voor ons liggen.  

De Stadsbegroting richt zich niet alleen op het komende jaar maar blikt ook vooruit. Per programma vermelden we wat we gaan doen, wat de veranderingen zijn ten opzichte van de Zomernota en wat de programmaonderdelen kosten. Waar mogelijk zijn de doelstellingen meetbaar geformuleerd met indicatoren. Verschillende opgaven zullen doorlopen in een volgende bestuursperiode, zoals de transformatie van de binnenstad, activering en participatie van bewoners, de energietransitie, de invoering van de Omgevingswet en het zorgen voor leefbare en toekomstbestendige wijken in zowel groei- als krimpgebieden.

Ook in 2018 blijven we investeren in een duurzaam, sociaal en sterk Nijmegen.

Duurzaam Onze stad is het komend jaar European Green Capital, de meest duurzame stad van Europa. Natuurlijk is het een erkenning voor wat we als stad zijn maar het is zeker ook een vliegwiel voor wat we willen zijn; een ‘groene hoofdstad’ die voorop loopt in de energietransitie en klimaatadaptatie en het creëren van een gezonde, leefbare stad met duurzame mobiliteit en een circulaire economie.

Sociaal We zijn volop aan de slag met de forse transformatie-opgave binnen het sociaal domein. Hierbij
versterken we de basisinfrastructuur rondom jeugd, ondersteuning en zelfregie, beschermd wonen, zorg en passend onderwijs. Indien nodig worden netwerken en ketens omgevormd. Het sociaal beleid is nauw verbonden met Werk en Inkomen en we nemen maatregelen om meer mensen met een uitkering uit te laten stromen naar betaald werk. We willen immers dat iedereen volwaardig mee kan doen in onze maatschappij. Dat maakt Nijmegen een sociale stad.

Sterk  We verwachten een verdere groei van bedrijven en banen in o.a. de zorgsector, bij kennisinstellingen en in de sectoren logistiek, life sciences, health en semiconductors. Hierdoor versterkt onze brede en diverse basiseconomie, die zich niet beperkt tot onze gemeentegrenzen maar de regio omvat. De aanpak van armoede en werkloosheid blijft één van de grootste prioriteiten van dit college.

Vanzelfsprekend kunnen we met deze begroting niet vooruit lopen op een mogelijk regeerakkoord  en de plannen van een nieuw kabinet. Net als andere jaren wordt Uw Raad per brief geïnformeerd over de uitkomsten uit de septembercirculaire van het gemeentefonds en het voorlopig budget BUIG.
Verder hebben we in de Zomernota aangegeven dat we, in tegenstelling tot vorige jaren, financiële tekorten verwachten voor de nieuwe taken binnen het programma Zorg en Welzijn.
Dit betekent dat er in het najaar nieuwe inzichten kunnen ontstaan over het financieel beeld. Natuurlijk zullen wij Uw Raad direct informeren over belangrijke consequenties voor onze begroting en indien nodig met een voorstel komen om de begroting hierop aan te passen.

De Stadsbegroting start met een voordelig saldo van € 1,6 miljoen in 2018 en dat saldo loopt op naar € 7,8 miljoen in 2021. Net als voorgaande jaren storten we deze overschotten in de saldireserve en versterken daarmee onze buffer voor risico's en onzekerheden. Het college draagt hiermee een solide, meerjarige begroting over aan een nieuwe raad. Zowel de inhoudelijke koers als het financieel beeld van deze Stadsbegroting zijn duurzaam, sociaal en sterk!