Begroting 2018 - 2021
PCPortal

€ 59,5

€ 472,9

rek. 2015

€ 75,9

€ 454,4

begr. 2016

€ 76,2

€ 471,8

begr. 2017

€ 75,8

€ 477,2

begr. 2018

€ 78,3

€ 479,8

begr. 2019

€ 80,1

€ 482,9

begr. 2020

Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201620172018201920202021
Lasten
Algemene baten en lasten36,427,926,426,328,930,9
Belastingen2,82,02,62,62,62,6
Bestuur & Ondersteuning13,69,710,110,110,110,1
Externe betrekkingen1,00,70,90,90,90,9
Organisatie2,41,71,61,61,61,6
Kaderstelling3,22,10,20,20,20,2
Overhead0,031,734,434,034,033,8
59,575,976,275,878,380,1
Baten
Algemene baten en lasten399,0377,8390,0394,3395,7397,4
Belastingen73,776,581,782,784,085,4
Externe betrekkingen0,30,00,00,00,00,0
Bestuur & Ondersteuning0,00,10,20,20,20,2
472,9454,4471,8477,2479,8482,9
Saldo van lasten en baten413,4378,5395,7401,4401,5402,8

Onder het programma Bestuur & Middelen worden  uiteenlopende zaken verantwoord. We verantwoorden onder het product  “Algemene baten en lasten” en “Belastingen” ondermeer de “Algemene  dekkingsmiddelen” . Dit zijn de middelen waarover uw Raad kan beslissen hoe ze worden ingezet. Ook nemen we onder dit programma begrotingsposten op die we niet nog niet kunnen toewijzen naar programma’s, deze posten noemen we ook wel stelposten.
Als laatste zijn de kosten voor het bestuur en een aantal activiteiten vanuit de ambtelijk organisatie opgenomen  die we niet toewijzen aan specifieke producten, zoals Bestuur & Ondersteuning  tot en met Kaderstelling.

In de meerjarenbegroting 2018-2021 zien we dat de totale lasten van 2018 (€76,2 mln) ten opzichte van 2017
(€ 75,9 mln) licht stijgen met € 0,3 miljoen. De stijging zet zich meerjarig voort met uiteindelijk € 4,3 miljoen in 2021 (€80,2 mln). De belangrijkste verschillen in de meerjarenbegroting 2018-2021 ten opzichte van de begroting 2017  worden onderstaand toegelicht:

  • Voordeel rentelasten afgesloten geldleningen (2018; -/- € 1,4 mln – 2021; -/- € 1,3 mln.

De financieringslasten nemen af door de gunstige kapitaalmarkt, wij gaan ervan uit dat we een
rentevoordeel kunnen halen.

  • Ontwikkeling stelposten (2018; -0,6mln – 2021; + € 1.8 mln):

De stelposten nemen in  2018 af met € 1,1 miljoen en leiden verder tot een stijging van € 1,3 miljoen in 2021. Deze begrotingsposten zijn vooralsnog niet toe te wijzen aan andere programma's en zullen middels een separaat besluitvormingstraject worden verwerkt.

  • Dotatie aan saldireserve (2018; + € 0,8 mln – 2021;+ € 2,7 mln).

De mutatie in de saldireserve neemt in 2018 met € 0,8 miljoen toe naar uiteindelijk € 2,7 miljoen in 2021. In het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt de systematiek van activering en afschrijving voor alle investeringen gelijk getrokken: investeringen met een maatschappelijk nut dienen, evenals investeringen met een economisch nut, te worden geactiveerd en over de verwachte levensduur te worden afgeschreven.

  • In het Besluit Begroting en Verantwoording(BBV) zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd die gevolgen hebben voor de begroting.  Mede als gevolg hiervan heeft zich een herverdeling van apparaatskosten voorgedaan. Met de toepassing van de indexatie heeft dit geleid tot een toename van € 1,5 miljoen in 2018 respectievelijk naar € 1,1 miljoen in 2021.

De totale baten stijgen in deze meerjarenperiode met + € 17,5 miljoen in 2018 tot uiteindelijk een stijging van
 + € 28,6 miljoen in 2021. De belangrijkste verschillen worden onderstaand toegelicht:

  • Mutaties in de algemene uitkering Gemeentefonds (2018 + € 14,1 mln – 2021; + € 22,5 mln). De algemene uitkering van het Gemeentefonds inclusief de uitkering 3D taken/integratie uitkering sociaal domein neemt in 2018 toe met € 14,1 miljoen en stijgt uiteindelijk in 2021 met € 22,5 miljoen. De belangrijkste oorzaken zijn de accresontwikkeling, de jaarlijkse toename of afname van het Gemeentefonds voortvloeiend uit de trap op trap af methode,  en aanpassing van maatstafaantallen in het gemeentefonds. De uitkering van de 3D taken/Integratie-uitkering sociaal domein stijgen als gevolg van prijsindexatie en volumegroei WMO. Deze stand is geënt op de meicirculaire 2017 en hebben wij uw Raad in juni 2017 over geïnformeerd.
  • Nadeel rentebaten verstrekte geldleningen en overige uitzettingen (2018; -/- € 1,3 mln – 2021; -/- € 2,5 mln). De verslagregelgevingsregels van het Besluit Begroting en Verantwoording(BBV) zijn aangescherpt waarbij transparantie en vergelijkbaarheid voorop staan. In een notitie over rente die afgelopen maart is gepubliceerd  dat de interne rentepercentages niet hoger mogen zijn dan de rente die wordt betaald over externe leningen. De afgelopen jaren hebben we voor deze interne rentes  4% gehanteerd. In het deel "Grondslagen en uitgangspunten" stellen we voor om hiervoor 2,5% te gebruiken. In totaal leiden wijzigingen  tot beduidend lagere rentebaten van € 1,3 miljoen in 2018 tot uiteindelijk € -2,5 miljoen in 2021.
  • In de meerjarenperiode stijgen de belastingopbrengsten, dit vanwege de verwachte areaaluitbreidingen in onze stad.