Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Beleid

Hieronder wordt informatie gegeven over het tarieven- en kwijtscheldingsbeleid van gemeentelijke belastingen en heffingen.

Algemeen

De totale opbrengst aan belastingen en overige heffingen bedraag circa €128 mln. Dit bedrag komt overeen met 16 % van de totale gemeentelijke baten. Het merendeel van de opbrengst wordt gegenereerd door de OZB, Parkeergelden en de Rioolheffing.

In onderstaande tabel zijn de inkomsten uit de lokale belastingen en heffingen en rechten opgenomen:
Tabel 1: opbrengsten lokale heffingen

bedragen x € 1 mln

Opbrengst 2016
(Jaarrekening)

Begroot dynamisch 2017

Stadsbegroting 2018

Onroerende zaakbelasting

72,7

75,0

79,7

Afvalstoffenheffing

2,4

0,0

0,0

Rioolheffing

14,2

15,0

15,3

Parkeergelden

15,2

15,0

15,4

Leges bouwvergunningen

5,3

5,1

5,5

Opbrengst groene zakken

2,5

2,5

2,5

Leges burgerzaken

3,5

3,8

3,7

Hondenbelasting

1,1

1,2

1,2

Parkeerboetes

0,8

1,6

1,6

Precariobelasting

0,4

0,3

0,3

Reinigingsrecht

0,7

0,7

0,7

Scheepvaartrechten

0,5

0,5

0,6

Marktgelden

0,2

0,2

0,2

Toeristenbelasting

0,4

0,6

0,6

Overige leges

1,1

1,0

1,0

Totaal

120,9

122,3

128,3

Vaststelling tarieven gelijktijdig met de begroting

Aan de in deze begroting opgenomen belastingopbrengsten liggen bepaalde aannames rond de hoogte van de tarieven ten grondslag. De tarieven vormen integraal onderdeel van de politieke discussie rondom de begroting. De formele vaststelling van de tarieven gebeurt bij het vaststellen van de belastingverordeningen in de raad van december.

Tarievenbeleid algemeen:

Alle tarieven zijn volgens het bestaand beleid met de inflatiecorrectie van 2,87% voor 2018 geïndexeerd. Voldaan wordt aan het wettelijk kader dat bepaalde heffingen maximaal 100% kostendekkend mogen zijn. Daar waar sprake is van een ander percentage stijging of daling wordt dit per heffing toegelicht.

Kwijtschelding

Voor de inwoners met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid om voor kwijtschelding in aanmerking te komen. Het verlenen van kwijtschelding is aan wettelijke regels gebonden. Hoofdregel is dat gemeenten het kwijtscheldingsbeleid van de rijksoverheid volgen zoals geregeld in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet. Strenger toepassen van deze regels is toegestaan, ruimhartiger toepassen niet. De gemeente Nijmegen volgt de het beleid van de Rijksoverheid. De gemeente kan zelf bepalen welke belastingen al dan niet voor kwijtschelding in aanmerking  komen. De gemeente Nijmegen kent een tegemoetkoming voor de groene en rode zakken (variabel deel afvalstoffenheffing). Daarnaast wordt kwijtschelding verleend voor de eerste hond ,en de leges voor een gehandicaptenparkeerplaats of ‐kaart, OZB en voor rioolheffing. In de begroting 2018 is ten behoeve van het verlenen van kwijtschelding van hondenbelasting ruim € 100.000 opgenomen. Voor de compensatie van de huisvuilzakken is een bedrag van € 85.000,- begroot.