Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Financiële gegevens

Rekening

Begroting

Bedragen * 1.000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten

60778

Financiering

20.386

17.500

16.025

16.536

15.598

16.170

60779

Concernposten - Ove. Concernposten

3.930

307

314

314

314

314

60780

Concernposten - Stelposten

0

-2.529

-3.820

-4.561

-2.784

-1.410

60783

Saldo directie DBO-Directie

2.296

-500

0

0

0

0

60932

Mut. res. PG Financiering

3.965

2.753

2.998

3.236

3.594

3.594

60936

Mut. res. PG Concernposten

4.051

8.850

9.356

9.304

10.728

10.728

61009

Mut. res. PG Concernposten

1.776

1.320

1.320

1.320

1.320

1.320

61073

Bespaarde rente reserves

0

8

8

8

8

8

61125

Post Onvoorzien

0

100

100

100

100

100

61341

Vennootschapsbelasting

0

55

56

56

56

56

36.405

27.863

26.357

26.314

28.934

30.879

Baten

60775

Uitkeringen gemeentefonds

206.012

203.197

213.638

217.610

220.731

222.655

60777

Opbrengst beleggingen

3.097

1.073

523

523

523

523

60778

Financiering

30.097

22.266

20.887

20.915

19.560

19.531

60779

Concernposten - Ove. Concernposten

2.718

1.665

1.701

1.729

1.829

1.840

60783

Saldo directie DBO-Directie

980

0

0

0

0

0

60936

Mut. res. PG Concernposten

460

251

0

0

0

-429

61009

Mut. res. PG Concernposten

5.123

1.929

1.403

1.401

1.395

1.395

61073

Bespaarde rente reserves

3.972

2.761

3.005

3.244

3.601

3.601

61315

Integratieuitkering sociaal domein

146.496

144.616

148.842

148.924

148.029

148.271

398.956

377.757

389.999

394.345

395.667

397.387

Saldo van lasten en baten

362.551

349.894

363.642

368.031

366.733

366.507

V=voordeel; N=nadeel