Begroting 2018 - 2021
PCPortal

€ 187,5

€ 21,6

rek. 2015

€ 182,1

€ 14,9

begr. 2016

€ 187,1

€ 10,4

begr. 2017

€ 184,1

€ 6,4

begr. 2018

€ 184,2

€ 6,0

begr. 2019

€ 184,9

€ 5,9

begr. 2020

Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201620172018201920202021
Lasten
Diversiteit2,32,51,51,51,51,5
Maatwerkvoorzieningen37,134,938,138,038,238,8
Jeugd55,045,744,744,244,144,3
Opvang en beschermd wonen67,671,876,376,476,476,4
Publieke Gezondheid7,07,16,96,86,66,7
Welzijn18,520,119,717,317,317,3
187,5182,1187,1184,1184,2184,9
Baten
Maatwerkvoorzieningen3,93,62,22,22,22,2
Jeugd11,74,11,20,70,30,3
Opvang en beschermd wonen3,84,74,43,43,43,4
Publieke Gezondheid0,10,40,30,20,10,1
Welzijn1,31,52,30,00,00,0
Diversiteit0,80,60,00,00,00,0
21,614,910,46,46,05,9
Saldo van lasten en baten-165,9-167,2-176,7-177,7-178,2-179,0

Met ingang van het jaar 2015 zijn gemeenten op grond van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet integraal verantwoordelijk voor het sociaal domein. De taken van de Wmo en de Jeugdwet vallen onder het programma Zorg en Welzijn. De decentralisaties zijn gepaard gegaan met een overheveling van rijksmiddelen naar de gemeenten (integratie-uitkeringen sociaal domein) .
Voor het programma is er in 2018 een budget beschikbaar van € 187,1 miljoen. De 'integratie-uitkeringen sociaal domein' vormen een aanzienlijk deel van het totaal beschikbare budget. Voor het jaar 2018 bedragen de integratie-uitkeringen in totaal € 114,3 miljoen. Dit is 61% van het totaal beschikbare budget. Met uitzondering van 2017 zijn in de begroting de Rijksuitkeringen uit de meicirculaire 2017 verwerkt. De bedragen voor 2017 uit de meicirculaire 2017, zullen worden verwerkt met de Slotwijziging 2017. Naast de integratie-uitkeringen sociaal domein is voor de overige beleidsvelden in 2018 nog een budget beschikbaar van € 72,8 miljoen (39%).

Schematische weergave begroting (L) 2018 Zorg en Welzijn

Integratie-uitkeringen sociaal domein
Met de meicirculaire 2017 heeft het Rijk de bedragen voor de jaren 2018-2022 bekend gemaakt (zie tabel). In 2018 ontvangt Nijmegen € 114,3 miljoen aan integratie-uitkeringen voor het sociaal domein (Wmo, Wmo beschermd wonen en Jeugd). Dit is een stijging van circa € 2,8 miljoen ten opzichte van het budget 2017 (bron: meicirculaire 2017).

Tabel: Overzicht Integratie-uitkeringen Sociaal Domein voor Zorg en Welzijn

IU Sociaal domein (in mln euro)

2017 december
circulaire 2016

2017*

2018*

2019*

2020*

2021*

2022*

Wmo

21,9

22,6

23,4

23,2

23,3

23,3

23,2

Wmo beschermd wonen

50,2

51,2

52,8

54,0

54,0

54,0

54,0

Jeugd

37,1

37,7

38,1

38,1

38,3

38,5

38,5

Totaal

109,2

111,5

114,3

115,3

115,6

115,8

115,7

* (bron: meicirculaire 2017  x €  1 mln)

Verschil 2018 ten opzichte van 2017 voor de Integratie-uitkeringen sociaal domein
Het Rijk heeft met de meicirculaire de budgetten in het lopende jaar 2017 verhoogd. Deze mutaties zijn echter nog niet doorgevoerd in de tabel 'Wat kost het', maar worden met de slotwijziging 2017 in de begroting van het programma verwerkt. De verschillen 2018 worden toegelicht ten opzichte van de kolom '2017 decembercirculaire 2016' en zijn dus nog gebaseerd op 2016.
De totale integratie-uitkering neemt in 2018 (ten opzichte van 2017) toe met ca. € 2,8 miljoen. Deze toename wordt veroorzaakt door verschillende mutaties, zoals loon- en prijsbijstellingen 2017, correctie uitname herinstromers Wlz, groeiruimte en extramuralisering 2018.

Afwijkingen lasten op programmaniveau
Ten opzichte van 2017 nemen de lasten van het programma in 2018 toe met € 5 miljoen. Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van de integratie-uitkering Wmo, Wmo beschermd wonen en Jeugd met 5,1 miljoen.
Overige belangrijke mutaties op het programma zijn:

  • door de indexering van de budgetten, herverdeling van de apparaatskosten en mutatie van de kapitaallasten, nemen de lasten toe met € 2,4 miljoen;
  • de meicirculaire 2017 leidt tot een stijging van de Integratie-uitkering Wmo oud met € 0,6 miljoen;
  • in 2017 is dekking geleverd voor kosten van tijdelijke formatie-uitbreiding. Deze middelen zijn a-structureel in 2017 en leiden in 2018 tot een stijging van de lasten met € 1,6 miljoen;
  • door het wegvallen van de tijdelijke extra middelen 'verhoogde instroom vluchtelingen', nemen de lasten in 2018 met 0,4 miljoen af;
  • a-structurele raming van de ontvangsten van het COA voor de maatschappelijke begeleiding en participatieverklaring in 2017, levert in 2018 een daling op van € 0,4 miljoen;
  • de keuze voor een éénjarige regionale subsidiëring voor jeugdhulp in 2017 draagt bij aan een daling van de lasten in 2018 met € 2,8 miljoen. In 2018 maken we weer regionale subsidieafspraken. Het regionale aandeel van de subsidie en de regionale bijdrage (zie ook afwijking baten) nemen we met de zomernota 2018 in de begroting op;
  • met de Zomernota 2017 zijn er (a-structureel) middelen toegevoegd aan de begroting door een onttrekking aan de bestemmingsreserves Wmo-Jeugd. De toegevoegde middelen zijn in 2018 lager dan in 2017. De begrote lasten nemen hierdoor in 2018 af met € 0,8 miljoen;
  • door de tijdelijke bekostiging van de formatie voor de sociale wijkteams vanuit het programma nemen de lasten in 2018 af met € 0,5 miljoen.

In 2019 nemen de begrote lasten met € 3,0 miljoen af. Deze daling doet zich voornamelijk voor bij het product Welzijn. Belangrijkste reden hiervoor is een  a-structureel hogere onttrekking aan de reserve Wmo-Jeugd in 2018 voor de tijdelijke uitbreiding van de formatie Sociale wijkteams.
Vanaf 2019 laten de begrote lasten een stabiel beeld zien van ca. € 184 miljoen.

Afwijkingen baten op programmaniveau
Ten opzichte van 2017 nemen de baten van het programma in 2018 af met € 4,5 miljoen. Deze afname heeft
voor € 2,8 miljoen te maken met de bijdrage van regiogemeenten voor subsidies aan jeugdzorg instellingen. Deze is in 2018 nog niet begroot (zie ook afwijking lasten).
Overige belangrijke mutaties zijn:

  • a-structurele raming van de ontvangsten van het COA voor de maatschappelijke begeleiding en participatieverklaring in 2017, levert in 2018 een daling op van € 0,4 miljoen;
  • een hogere onttrekking van € 0,8 miljoen uit de reserve Wmo-Jeugd voor tijdelijke uitbreiding van de formatie sociale wijkteams.

In 2019 nemen de begrote baten verder af met € 4,0 miljoen. Belangrijkste reden hiervoor is een daling van de onttrekking op de reserves van in totaal € 3,9 miljoen. Deze daling komt vooral door de afnemende inzet van de transformatiebudgetten.
De begrote baten laten vanaf 2020 een stabiel beeld zien van circa 6,0 miljoen.