Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Toelichting

 
Het product Maatwerkvoorzieningen laat in 2018 een stijging zien op saldoniveau van € 4,7 miljoen. Vanaf 2019 laat de begroting een redelijk stabiel beeld zien. In 2021 stijgen de lasten weer met € 0,5 miljoen ten opzichte van 2020. De Meicirculaire 2017 is voor de jaren 2018 en verder verwerkt in deze begroting. Het jaar 2017 wordt verwerkt bij de Slotwijziging 2017.

Hieronder volgt een toelichting van de belangrijkste mutaties op lasten- en batenniveau.

Lasten
De financiële vertaling van de nieuwe Wmo 2015 waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, vindt hoofdzakelijk plaats in het product Maatwerkvoorzieningen. Deze middelen worden verdeeld over de volgende deelproducten:
- ambulante trajecten volwassenen
- ontwikkelingsgerichte dagbesteding
- arbeidsmatige dagbesteding
- PGB maatwerkvoorzieningen

De grootste financiële wijzigingen doen zich voor op de volgende deelproducten:

Huishoudelijke verzorging Wmo
In 2018 is sprake van een daling van de lasten met € 0,6 miljoen die te maken heeft met de a-structurele middelen voor de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) die in 2017 zijn toegevoegd. Het jaar 2021 laat een stijging zien van € 0,5 miljoen als gevolg van een niet-structurele mutatie uit de septembercirculaire 2016 verwerkt in de Zomernota 2017.

Ambulante trajecten volwassenen
In 2018 stijgen de lasten met afgerond € 5,3 miljoen. Deze stijging wordt veroorzaakt door een toename van de rijksmiddelen met € 1,7 miljoen, € 0,2 miljoen aan indexering en € 0,3 miljoen door a-structurele wijzigingen. Tevens voegen we aan dit deelproduct structureel € 0,72 miljoen toe uit Arbeidsmatige dagbesteding en  a-structureel (2018-2020) € 2,3 miljoen toe vanuit het deelproduct Hulpmiddelen om de hogere uitgaven op te kunnen vangen in 2018 en verder. Deze verschuivingen binnen het product zijn budgetneutraal.

Ontwikkelingsgerichte dagbesteding
In 2018 is sprake van een a-structurele budgetneutrale verschuiving binnen het product van € 0,3 miljoen in verband met subsidies voor dagbesteding ouderen.

Hulpmiddelen
Onder hulpmiddelen vallen rolstoelen, vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen en woningvoorzieningen.
In 2018 neemt het budget toe als gevolg van een a-structurele wijziging van € 1,6 miljoen in 2017 en € 0,1 miljoen indexering. Daarnaast neemt het budget af met 2,3 miljoen door inzet van middelen voor ambulante trajecten.

PGB
In 2018 neemt het budget toe als gevolg van de indexering met € 0,12 miljoen.

Kwaliteit en uitvoering
In 2018 is sprake van een stijging van de lasten met € 0,15 miljoen door een andere verdeling van de organisatiekosten.

Baten
In 2018 dalen de baten als gevolg van een a-structurele onttrekking van € 0,6 miljoen in 2017 aan de saldireserve. Deze onttrekking had betrekking op de inzet van HHT-rijksmiddelen die in 2015 ontvangen zijn en verdeeld over de jaren 2015, 2016 en 2017.

Tevens corrigeren we de baten op de eigen bijdragen vanaf 2018. In het coalitieakkoord is afgesproken om de lagere ontvangsten in verband met aanpassing van de eigen bijdrage systematiek in de Wmo te compenseren vanuit de WTCG. Deze compensatie is ten onrechte bij de lasten opgeplust in plaats van bij de baten. Met deze wijziging passen we dit aan.