Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Omschrijving

De gezondheid van inwoners is een groot goed. Mensen zijn zelf verantwoordelijk om te zorgen dat het goed met ze gaat, dat ze gezond leven en anticiperen op het ouder worden. De reikwijdte van die verantwoordelijkheid is voor iedereen echter verschillend.  Als mensen zelf verantwoordelijk zijn dan is het belangrijk dat mensen weten wat een gezonde keuze is en dat de omgeving waarin ze leven, wonen, en werken gezond gedrag stimuleert en ondersteunt. Met het gezondheidsbeleid dragen we bij aan het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de inwoners van Nijmegen.

Gezondheid en vitaliteit zijn belangrijke voorwaarden om te participeren in de samenleving en om zo zelf vorm te geven aan je eigen leven en omgeving. Gezonde burgers kunnen beter en langer participeren op de werkvloer en op allerlei andere manieren een bijdrage leveren aan de maatschappij. Gezonde leerlingen presteren beter op school en gezonde mensen  doen minder een beroep op individuele voorzieningen of zware, dure langdurige zorg.  Zo draagt gezondheid integraal bij aan het behalen van diverse beleidsdoelstellingen en zorgt daarmee voor maatschappelijk rendement.

Met de gezondheidsagenda 2017-2020 houden we vast aan de lange termijn doelstellingen van ons beleid, namelijk:

  • Stimuleren van een gezonde leefstijl;
  • Verkleinen van gezondheidsverschillen;
  • Creëren van een gezonde leefomgeving.

Wij starten vanuit het begrip Positieve Gezondheid van Huber, waarbij gezondheid ook gaat om vitaliteit, welbevinden en het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

Wat doen we
Aan de hand van drie lijnen geven wij uitvoering aan het gezondheidsbeleid in 2018:
Lijn 1: Groen, gezond en in beweging;
Lijn 2: Gezondheidsondersteuning;
Lijn 3: Preventie in de wijk.

Met een eerste werkconferentie op 31 mei 2017 hebben we samen met Radboudumc en GGD een start gemaakt met het creëren van een beweging in de stad onder de noemer “Nijmegen: groen, gezond en in beweging”. We nodigen bewoners, organisaties, instellingen en bedrijven uit om samen met elkaar te werken aan gezonde inwoners in een gezonde leefomgeving. In 2018 worden er weer twee werkconferenties georganiseerd en wordt invulling en uitvoering gegeven aan de opbrengsten van deze werkconferenties. In de werkconferenties wordt een link gelegd met de thema’s van Green Capital.
Nijmegen: Groen, gezond en in beweging zal ook concreet vertaling krijgen naar de gemeentelijke organisatie en andere beleidsterreinen. In 2017 is daar al een start meegemaakt bijvoorbeeld met de beweegagenda met sport en onderwijs, pilot omgevingsvisie, beleid P&O en dit zal verder worden uitgewerkt en verbreed naar andere onderwerpen in 2018.

Met de tweede lijn zetten we in op het versterken van de integrale aanpak van gezondheidsachterstanden en het ondersteunen van mensen die gezondheidsrisico lopen en/of waar veel gezondheidswinst valt te behalen. Het gaat dan met name om mensen met een lage sociaal economische status, mensen met een migrantenachtergrond, mensen die leven in armoede, kwetsbare jeugd en ouderen en LHBT personen.
De gezondheidsmakelaars/ beweegmakelaar blijven zich inzetten voor deze groepen, wijkgericht, maar op andere manieren om deze groepen zijn te bereiken.  Verder is er specifieke aandacht voor het kwetsbare zwangeren met de start van het project voorzorg door de jeugdgezondheidszorg van de GGD en SWON/NIM. En Is er in vier wijken het programma beweeg je fit voor kinderen met overgewicht/obesitas. En starten we met het uitvoeren van het plan voor Rookvrije generatie. Met de Gezond in de stad middelen continueren we de aandacht voor laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden. En samen met het programma inkomen en armoede willen we de we de samenwerking en afstemming versterken tussen partijen/instellingen vanuit gezondheid, armoede/schulden en werk, om gezondheidswinst te bepalen door participatie te vergroten en schuldenproblematiek te verminderen.

Met de derde lijn zetten wij in op het versterken van preventie in de wijkgerichte aanpak, waarbij ook activiteiten vanuit de twee andere lijnen van de gezondheidsagenda soms samen komen. We zetten in op het vergroten van de inzet op preventieve en collectieve activiteiten en maatregelen door onder andere Indigo, GGD, Sportservice en Iriszorg samen met STIPS en Sociaal Wijkteam. De gezondheidsmakelaars zullen samen met de eerstelijn met name huisarts, fysiotherapie, wijkverpleegkundige en diëtist kijken naar verder invulling en uitwerking van de preventiepraktijk. Waarmee er meer gezamenlijk en gestructureerd ingezet kan worden op preventie en gebruik gemaakt kan worden van voorliggende voorzieningen, zoals sportclubs, cursussen etc.

De GGD Gelderland-Zuid voert de wettelijke taken uit gericht op het beschermen en bevorderen van de gezondheid zoals infectieziekten, medische milieukunde, forensische geneeskunde, jeugdgezondheidszorg, gezonde school, en gezonde wijk.