Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Toelichting

De lasten nemen in 2018 met € 1 miljoen af. De  keuze voor een éénjarige regionale subsidiëring voor jeugdhulp in 2017 draagt bij aan een daling van deze lasten met € 2,8 miljoen. Daarnaast is er sprake van een toename van € 1 miljoen door indexering 2018 en een toename van het rijksbudget (stand 2017 volgens decembercirculaire 2016  tov stand 2018 volgens de meicirculaire 2017) met € 1 miljoen.

De baten nemen in 2018 met €2,9 miljoen af. Dit komt door dat het regionale subsidieaandeel van € 2,8 miljoen nog niet in de begroting 2018 is opgenomen. In 2018 maken we weer subsidieafspraken. Het regionale aandeel van de subsidie en de regionale bijdrage nemen we met de zomernota 2018 in de begroting op.