Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Omschrijving

Het centrale doel van verstrekking van individuele maatwerkvoorzieningen Wmo is bevordering van zelfstandigheid en participatie.

De maatwerkvoorzieningen die wij op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verstrekken, zijn vanaf 1 januari 2015:
1.  Ambulante (woon/thuis) begeleiding van volwassenen met een beperking die zelfstandig wonen
2.  (Specialistische) ontwikkelingsgerichte dagbesteding, kortdurend verblijf en vervoer voor ouderen en volwassenen met een beperking
3.   Arbeidsmatige dagbesteding inclusief vervoer, ondergebracht bij het regionale WerkBedrijf.
4.   Hulp bij het huishouden, woonaanpassingen, hulpmiddelen, rolstoelen, vervoersvoorzieningen (ook wel de klassieke Wmo); deze voorzieningen zitten al sinds 2007 in de Wmo.

Wat gaan we in 2018 doen?

Effecten interventie specialistische begeleiding zichtbaar in 2018
Vanaf 2016 kregen we te maken met een forse stijging van het beroep op ambulante (specialistische) begeleiding. In totaal gaven we in 2016 in vergelijking tot 2015 in euro’s 33% meer uit aan de nieuwe ambulante Wmo-maatwerkvoorzieningen begeleiding en dagbesteding. En ook in de eerste helft van 2017 zette deze trend zich voort. In 2016 hebben we reeds de criteria voor specialistische begeleiding aangescherpt. In 2017 hebben we een Interventieplan opgesteld dat moet leiden tot een beheersbare ontwikkeling van de ambulante (nieuwe) Wmo, Jeugdhulp en beschermd wonen Wmo. De effecten van dit Interventieplan moeten in 2018 blijken.
Het Interventieplan omvat maatregelen in het kader van de inkoop 2018 e.v., bij sociaal wijkteams en in het voorliggende veld. In het inkooptraject voor 2018 e.v. hebben we scherpere selectie-eisen toegepast, waarmee we alleen de kwalitatief goede en kantelingsgerichte aanbieders selecteren voor begeleiding en dagbesteding. Daarnaast geldt vanaf 2018 een zogenaamd dynamisch plafond voor (specialistische) begeleiding, mag specialistische begeleiding alleen in combinatie met reguliere begeleiding worden aangeboden en geldt voor de duur van specialistische begeleiding vanaf 2018 in principe een maximum van één jaar. Bij de sociaal wijkteams hebben we een aantal maatregelen genomen, zodat zij enerzijds beter geëquipeerd zijn voor de toeleidingstaak en er anderzijds meer ruimte komt voor het zelf (kortdurend) ondersteunen van mensen en voor preventieve en collectieve alternatieven. Tot slot sturen we vanaf de tweede helft 2017 sterker op gebiedsgerichte samenwerking, waaronder een gezamenlijke verantwoordelijkheid van wijkteams en zorgaanbieders om de kanteling vorm te geven binnen de budgettaire kaders. Periodieke spiegelgesprekken waarin de vernieuwing en zorguitgaven per gebied worden besproken zijn hierbij een middel. Mogelijk koppelen we ook aan de budgetten per gebied een (dynamisch) plafond. Om  tot een sluitende en blijvende aanpak te komen, verbeteren we de analyse en monitoring van de transformatie permanent, zodat we waar nodig op tijd kunnen bijsturen met aanvullende maatregelen waarmee we innovatie kunnen combineren met kostenbeheersing.

Integratie vervoer
In 2016 is fasegewijs het geïntegreerde doelgroepenvervoer gestart. Dat wil zeggen dat verschillende typen vervoer (WSW, Wajong, dagbesteding, Wmo, Leerlingen etc) zoveel mogelijk geïntegreerd wordt aangeboden via één regiecentrale. In 2016 is de het Nijmeegse sociaal recreatief vervoer (regiotaxi) ondergebracht in het systeem. In 2017 is hieraan het Jeugd GGZ vervoer toegevoegd. In 2018 wordt voor Nijmegen het zorgtaxi vervoer, het kamer tot kamer vervoer, aan het systeem toegevoegd. Het overige instellingsvervoer, vervoer van en naar dagbesteding en dagbehandeling blijven we de komende jaren bij de zorgaanbieders inkopen.