Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Omschrijving

Omschrijving

Inwoners met verschillende achtergronden voelen zich thuis in Nijmegen en participeren in de samenleving. Onze ambitie is dat inwoners met verschillende achtergronden zich thuis voelen in Nijmegen en volwaardig kunnen participeren. Er is ruimte voor diversiteit en er zijn gelijke kansen voor iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst, uiterlijk, beperking, geslacht of seksuele voorkeur. Mensen kunnen zichzelf zijn in Nijmegen.

Wat doen we?

We bieden maatschappelijke ondersteuning aan kwetsbare groepen om hun maatschappelijke participatie te stimuleren. Om gelijke kansen én gelijke toegankelijkheid van voorzieningen te realiseren, streven wij naar interculturalisatie binnen reguliere instellingen en in onze eigen gemeentelijke dienstverlening. In alle programma’s van de gemeente geven we aandacht aan diversiteit.  Zo werken we integraal aan het bevorderen van gelijke behandeling van alle inwoners en aan preventie van discriminatie.

Participatie
Wij streven naar maatschappelijke participatie van nieuwe Nijmegenaren. Ons doel is gelijke kansen te bieden aan deze doelgroep om te kunnen participeren en hun zelfregie en zelfredzaamheid  te vergroten. Hiervoor zetten we onder meer welzijnswerk, informeel taalonderwijs en jeugd- en jongerenwerk in. We ondersteunen zelforganisaties door middel van subsidies.

Seksuele diversiteit
Wij willen dat Nijmegen een stad is waarin homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders (LHBT) maatschappelijk geaccepteerd worden. We ondersteunen organisaties en initiatieven op het gebied van LHBT-emancipatie door middel van subsidies en dragen actief uit dat Nijmegen een LHBT-vriendelijke stad is.

Vluchtelingen en asielzoekers
Nijmegen is een stad die vluchtelingen en asielgerechtigden een warm welkom biedt. We willen dat deze kwetsbare doelgroep op het moment dat ze status krijgen snel en adequaat gehuisvest worden. Wij streven er naar dat nieuwkomers snel wegwijs worden gemaakt om hun zelfregie te vergroten. Daarvoor bieden we aan asielgerechtigden die zich in Nijmegen vestigen maatschappelijke begeleiding, trajectregie inburgering  en een participatieverklaringstraject aan.

Wat gaan we in 2018 doen?

Cultuursensitief werken zorg en welzijn
In het coalitieakkoord hebben we opgenomen dat we het belangrijk vinden dat organisaties die zorg en ondersteuning bieden in Nijmegen goed omgaan met mensen uit verschillende culturen en met verschillende geaardheid en mensen uit deze groepen in dienst hebben. We richten ons op gelijke kansen én op gelijke toegankelijkheid van onze voorzieningen voor iedereen. Daarom organiseren we permanente aandacht voor diversiteit en cultuursensitief handelen bij ondersteuners en hulpverleners, bijvoorbeeld in de trainingen aan de medewerkers van de Sociale Wijkteams en de Stips. Met onze welzijnpartners hebben we over dit onderwerp expliciete afspraken gemaakt, waarop we in 2018 gaan monitoren. Tevens is cultuursensitief werken expliciet opgenomen in de inkoopvoorwaarden voor onze Wmo- en Jeugdzorg voor 2018 en verder. Ook met de zorgpartners maken we in 2018 afspraken over rapportage en monitoring. Tevens onderzoeken we hoe de activiteiten van het netwerk ‘cultuursensitief werken’ (bestaande uit diverse professionals met expertise op dit vlak) vanaf 2018 duurzaam kunnen laten opgaan in de bestaande uitvoeringspraktijk.

Antidiscriminatie op de arbeidsmarkt
Een onderdeel van ons coalitieakkoord is het aanpakken van discriminatie op de arbeidsmarkt. In dit kader heeft het antidiscriminatiebureau Ieder1Gelijk een onderzoek uitgevoerd naar arbeidsmarktdiscriminatie in Nijmegen. Uit het onderzoek blijkt dat discriminatie vaak onbewust plaats vindt. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek hebben we een actieplan opgesteld: in 2018 blijven we werken aan bewustwording en andere interventies die gericht zijn op het terugdringen van arbeidsmarktdiscriminatie.

Radicalisering
In Nijmegen blijken weinig signalen van radicaliserende jongeren of jongvolwassenen. Toch blijft er zorg in de migrantengemeenschappen en behoefte aan ondersteuning bij de signalering en aanpak. In 2015 en 2016 hebben we een preventieve aanpak opgezet, vooral gericht op vroegsignalering bij instellingen, organisaties en professionals. De gemeenschappen zijn zelf actief betrokken, onder meer door actief de dialoog te zoeken en met het instellen van vertrouwenspersonen en sleutelpersonen uit eigen kring. Deze preventieve  aanpak zullen we in 2018 voortzetten, waarbij we de doelgroep verbreden.  

Vluchtelingen en statushouders
De instroom van vluchtelingen is op dit moment stabiel, dit zorgt ervoor dat alle statushouders via de reguliere wegen gehuisvest kunnen worden. In 2018 gaan we door met het implementeren van de aanpak integratie statushouders uit 2017 in de huidige structuur. Dit omvat onder andere het verbeteren van een eerdere start van inburgering op het AZC, het monitoren van de pilots ontwikkelplan & trajectregie, participatieverklaringstraject en de netwerkbuddy’s. Deze aanpak hanteren we niet alleen voor nieuwe vergunninghouders, maar ook voor vergunninghouders die vanaf 2013 zijn gehuisvest en zelf verantwoordelijk zijn voor hun inburgering.

Shelter City
Sinds 2015 is Nijmegen een Shelter City. We vangen per jaar twee mensenrechtenverdedigers op die in tijdelijk nood zitten. Vanaf 2018 wordt dit project regulier voortgezet.  

Beleidsnotitie Seksuele diversiteit
We hebben begin 2017 een nieuwe uitvoeringsnotitie vastgesteld: de Regenboogagenda 2017 -2019.  Daarin geven we aan dat we blijven investeren in onze lokale LHBT-infrastructuur en dat we blijven werken aan het vergroten van LHBT-acceptatie onder andere. binnen Sport en Onderwijs. Verder gaan we bepaalde groepen extra ondersteunen: oudere en biculturele LHBT-ers, LHBT-ers met een beperking en transgenders.