Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Toelichting

Het saldo van het product opvang en beschermd wonen neemt in 2018 toe met 4,7 mln. Deze stijging wordt veroorzaakt door een toename van de begrote lasten van € 4,5 mln en een afname van de begrote baten van € 0,3 mln. Het saldo van het product neemt in de jaren daarna weer iets toe naar een niveau van € 73,0 mln.
Hieronder volgt een toelichting van de belangrijkste mutaties op lasten- en batenniveau.

Lasten
In 2018 nemen de lasten toe met ca. € 4,5 mln. Deze toename wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende mutaties:

  • toename van € 3,9 mln. op het budget voor de decentralisatietaak Wmo beschermd wonen.

Het budget voor de jaren 2018 tot en met 2021 is gebaseerd op de integratieuitkering sociaal domein (meicirculaire 2017). De toename van het budget Wmo beschermd wonen heeft te maken met een loon- en prijsbijstelling (prijspeil 2017). Actualisatie van de begroting voor het jaar 2017 vindt plaats met de Slotwijziging 2017. Daarnaast is er vanuit de gemeente voorgesorteerd op de indexatie van het budget Wmo beschermd wonen voor prijspeil 2018;

  • afname van € 0,1 mln. door een a-structurele toevoeging van extra middelen aan het product voor de jaren 2017 en 2018 vanuit de Zomernota 2018. In 2017 worden er meer middelen vanuit de bestemmingsreserve Wmo toegevoegd dan in 2018;
  • toename van per saldo € 0,1 mln. op overige Rijksuitkeringen (Medische heroïne behandeling, Vrouwenopvang en Maatschappelijke opvang);
  • per saldo een toename van € 0,5 mln. vanwege een indexering op de overige budgetten (excl. IU Wmo sociaal domein beschermd wonen), een herverdeling van de organisatiekosten en wijziging van de kapitaallasten.

Baten
In 2018 nemen de baten af met € 0,3 mln. Deze afname wordt voornamelijk veroorzaakt door:

  • afloop c.q. vermindering van de Rijksbijdragen voor de 'Medische heroïne Behandeling' en de 'Regeling voor Uitstapprojecten prostituees'. Per saldo nemen deze Rijksbijdragen af met € 0,2 mln.
  • vermindering van per saldo € 0,1 mln. doordat er in 2018 een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve Wmo plaatsvindt dan in 2017 (Zomernota 2017).

Lasten
De begrote lasten nemen in 2019 toe met € 0,2 mln. en laten vanaf 2019 een stabiel beeld zien van € 76,4 mln.