Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Bedragen * €1.000

2018

2019

2020

2021

Taakmutaties toe te kennen aan programma (budgetneutraal)

Maatschappelijke opvang

28

28

28

28

 Vrouwenopvang

-3

-3

-3

-3

Integratieuitkering WMO

529

529

531

44

Integratieuitkering Sociaal domein WMO

Integratieuitkering Sociaal domein Jeugd

Uitgaven ten laste van bestemmingsreserve

-819

-292

-72

Bijdrage uit de reserve

819

292

72

Wijziging financieel beeld

554

554

556

69

Taakmutaties
Bovenstaande taakmutaties zijn toegekend aan het programma door aanpassing van een aantal decentralisatie- en integratie- uitkeringen in de september- en decembercirculaire 2016.

Uitgaven ten laste van bestemmingsreserve/Bijdrage uit de reserve
Met de invoering van de nieuwe taken in het sociaal domein zijn de reserve Wmo- Jeugd en de reserve Wmo Beschermd Wonen ingesteld. We spreken deze reserves  aan voor innovatie, projecten en a-structurele knelpunten in het sociale domein die niet opgelost kunnen worden uit de programmabegroting
In de zomernota 2017 wordt dit toegelicht.