Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Toelichting

Het saldo van het product Diversiteit neemt in 2018 (ten opzichte van 2017) af met € 0,4 miljoen. Deze daling heeft voornamelijk te maken met de a-structurele toevoeging van extra middelen voor de 'verhoogde instroom vluchtelingen' in 2016 en 2017. Deze extra middelen vervallen vanaf 2018.
Hieronder volgt een toelichting van de belangrijkste mutaties op lasten- en batenniveau.

Lasten
In 2018 nemen de lasten af met € 1.012.000. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende mutaties:

  • afname van € 420.000 door het wegvallen van extra middelen 'verhoogde instroom vluchtelingen';
  • afname van € 233.000 door een toevoeging van a-structurele middelen in 2017 vanuit de Zomernota 2017 (incidenteel tekort op de onderdelen 'vluchtelingen/asielzoekers' en 'participatie allochtonen/zelforganisaties');
  • afname van € 382.000 i.v.m. begrote ontvangsten van het COA voor de 'maatschappelijke begeleiding en participatieverklaring van statushouders'. Deze lasten en baten zijn a-structureel geraamd in 2017 (Zomernota 2017).

Vanaf 2018 laten de begrote lasten een stabiel beeld zien van ca. 1,5 miljoen.

Baten
In 2018 nemen de baten af met € 615.000. Deze afname wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de ontvangsten van het COA voor de 'maatschappelijke begeleiding en participatieverklaring van statushouders' a-structureel zijn geraamd. Vanaf 2018 zijn er vooralsnog geen baten geraamd.