Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Toelichting

Het saldo van het product Welzijn neemt in 2018 af met € 1,2 miljoen. Deze daling wordt veroorzaakt door een afname van de begrote lasten van circa € 0,5  miljoen en een afname van de begrote baten van circa € 0,7 miljoen. Vanaf 2019 blijft het saldo van het product Welzijn op het niveau van circa € 17,3 miljoen.

Hieronder volgt een toelichting van de belangrijkste mutaties op lasten- en batenniveau.

Lasten

Informatie en advies
2018: a-structurele wijziging in verband met een tijdelijke uitbreiding capaciteit Stips in 2017

Inclusieve wijknetwerken
De daling in 2019 met € 0,15 miljoen heeft te maken met een onttrekking uit de reserve Wmo-Jeugd ten behoeve van een aantal projecten in 2018, besloten bij de Zomernota.

Sociale wijkteams
In 2019 dalen de lasten met € 2,2 miljoen als gevolg van een a-structureel hogere onttrekking aan de reserve Wmo-Jeugd in 2018 voor de tijdelijke uitbreiding van de formatie Sociale wijkteams.

Baten
De mutaties in de baten worden veroorzaakt door de a-structurele uitname uit de reserve Wmo-Jeugd voor de tijdelijke uitbreiding formatie Sociale wijkteams en de Stips.
In 2018 lopen de provinciale subsidie en de bijdragen van regiogemeenten aan het WIZ-portaal af.