Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Toelichting

Werk
De opdrachtverstrekking aan het Werkbedrijf binnen de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) voor de uitvoering van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) vindt plaats vanuit het product Werk. Door middel van de dienstverleningsovereenkomsten met het Werkbedrijf laat gemeente Nijmegen - met behulp van beide budgetten - de uitvoering van re-integratie en sociale werkvoorziening door het Werkbedrijf verzorgen.
Het totaal volume aan lasten van het product Werk laat per saldo in de periode 2018-2021 een flinke daling van € 4,0 miljoen zien: van € 41,8 miljoen naar € 37,8 mln. De belangrijkste oorzaak voor deze verlaging van het budget is gelegen in de afname van het aantal SW-medewerkers: vanaf 2015 kan er niemand meer in de Wsw instromen en anderzijds vindt er een gestage uitstroom van Wsw-ers plaats, vanwege onder andere pensionering.

De ontwikkeling van de baten bij het product Werk laat vanaf 2017 de volgende mutaties zien:

Voor het begrotingsjaar 2017 hebben de opbrengsten betrekking op het ESF project Werk is de uitkomst en een bijdrage uit de WMO reserve voor de IPS trajecten vanuit het Masterplan.

Voor de begrotingsjaren 2018 en 2019  is naast de onttrekking vanuit de WMO reserve voor de IPS trajecten, een onttrekking aan de saldireserve opgenomen voor de tekorten op het SW-budget (€2,7 miljoen). Tenslotte is er voor het begrotingsjaar 2018  ten behoeve van de verhoogde instroom van Vluchtelingen een budgetoverheveling opgenomen van € 0,5 miljoen. Deze budgetoverheveling vindt via een verrekening van de saldoreserve plaats.