Begroting 2018 - 2021
PCPortal

 Indicatoren

Realisatie 2016

Doel
2017

2018

2019

2020

2021

1 Indicatoren  economische structuur en vestigingsklimaat

 -

1.1 Prognose ontwikkeling Werkgelegenheid (aantal banen)

96.544

99.720

99.266

pm

pm

pm

 -

1.2 Waardering ondernemersklimaat

6,7

6,8

6,8

pm

pm

pm

 -

1.3 Waardering directe bedrijfsomgeving

7,1

7,2

7,2

pm

pm

pm

 -

1.4 Leegstand kantoren

11,3 %

↓11,4 %

↓11,3 %

pm

pm

pm

 -

1.5 Prognose aantal banen binnen de clusters Health, EMT en Semiconductors

33.687

32.105

34.271

pm

pm

pm

 -

1.6 Aantal hotelovernachtingen

200.510

175.000

210.000

pm

pm

pm

 -

1.7 Zuivere leegstand kernwinkelgebied stadscentrum

7,6 %

↓8,8 %

7,6 %

pm

pm

pm

2 Indicatoren Werk

 -

2.1 Werkloosheid

12 %

12 %

12 %

12 %

12 %

12 %

 -

2.2 Aantal kandidaten (uit bijstand) naar werk

688

750

750

750

750

750

 -

2.3 Aantal kandidaten aan het werk met loonkostensubsidie

101

80

80

80

80

80

1 Indicatoren economische structuur en vestigingsklimaat

 • Indicator 1.1 prognose ontwikkeling werkgelegenheid is een prognosecijfer. We baseren onze doelstelling met betrekking tot de werkgelegenheidsontwikkeling op prognoses uit de Provinciale Werkgelegenheidsenquête (PWE) en de UWV Arbeidsmarktprognose. Met terugwerkende kracht worden deze prognosecijfers jaarlijks herzien.
 • Indicator 1.2 de algemene waardering voor het ondernemersklimaat. Bron: tweejaarlijkse monitor
 • vestigingsklimaat.
 • Indicator 1.3 de waardering voor de directe bedrijfsomgeving. Bron: tweejaarlijkse monitor
 • vestigingsklimaat.
 • Indicator 1.4 het aantal m2 kantoren dat leegstaat en onmiddellijk beschikbaar is voor derden, uitgedrukt in een percentage van de totale voorraad m2 kantoren. Peildatum: 1 januari van het betreffende jaar.
 • Indicator 1.5 Prognose van het aantal banen binnen de clusters Energie en Milieu Technologie, Health en Semiconductors is een prognosecijfer. We baseren onze doelstelling met betrekking tot de werkgelegenheidsontwikkeling op prognoses uit de Provinciale Werkgelegenheidsenquête (PWE) en de UWV Arbeidsmarktprognose. Met terugwerkende kracht worden deze prognosecijfers jaarlijks herzien.
 • Indicator 1.6 Het aantal hotelovernachtingen.
 • Indicator 1.7 Zuivere leegstand kernwinkelgebied stadscentrum. Dit is de zuivere leegstand binnen het kernwinkelgebied: uitsluitend het aantal m2’s detailhandel dat leegstaat uitgedrukt in een percentage van de totale voorraad m2’s detailhandel in het kernwinkelgebied. Bron: Locatus.

2 Indicatoren Werk

 • Indicator 2.1 Werkloosheid drukt het aantal WW en Participatiewet-uitkeringen uit in een percentage van de Nijmeegse beroepsbevolking.
 • Indicator 2.2 Aantal kandidaten (uit de bijstand) naar werk. Dit betreft het reguliere aantal dat is overeen gekomen met het WerkBedrijf. Dit is dus het aantal exclusief de extra taakstelling die voor de periode 2017-2019 wordt overeengekomen met het WerkBedrijf in het kader van het Masterplan terugdringen bijstandstekort.
 • Indicator 2.3 Het aantal kandidaten aan het werk met tijdelijke loonkostensubsidie (meerwerk Nijmegen).