Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Omschrijving

De belangrijkste doelstelling binnen het product Werk is de re-integratie van Nijmeegse inwoners met een bijstandsuitkering. Het WerkBedrijf is hierbij onze belangrijkste samenwerkingspartner. Jaarlijks sluiten we overeenkomsten met het WerkBedrijf af waarin we afspreken wat de verwachte resultaten zijn, welk budget we ter beschikking stellen en hoe de resultaten gemonitord dienen te worden. Belangrijkste geldstromen zijn die met betrekking tot de SW, de basisdienstverlening (Participatiebudget) en het maat- en meerwerk.