Begroting 2018 - 2021
PCPortal

€ 52,0

€ 5,5

rek. 2015

€ 47,3

€ 3,1

begr. 2016

€ 44,9

€ 5,4

begr. 2017

€ 43,3

€ 4,8

begr. 2018

€ 41,6

€ 2,1

begr. 2019

€ 41,6

€ 2,1

begr. 2020

Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201620172018201920202021
Lasten
Werk47,141,840,839,137,837,8
Economie5,05,54,24,23,83,8
52,047,344,943,341,641,6
Baten
Werk3,60,73,42,70,00,0
Economie1,82,52,02,12,12,1
5,53,15,44,82,12,1
Saldo van lasten en baten-46,6-44,2-39,5-38,5-39,5-39,5

Economie
Dit product omvat het initiëren, aanjagen en het ontwikkelen van de economische ontwikkeling van de stad. Voor het product Economie hebben wij in 2018 een bedrag van € 4,2 miljoen nodig (begrote lasten) om de doelstellingen, te weten het stimuleren van werkgelegenheid en de zorg voor een goed vestigingsklimaat, te realiseren. Hier staan € 2,0 miljoen aan baten tegenover. Het begrotingssaldo van het product Economie bedraagt € 2,2 miljoen in 2018 en neemt in 2020 af naar € 1,7 miljoen.
Ten opzichte van 2017 nemen de begrote lasten in 2018 met € 1,3 miljoen af. Dit heeft grotendeels (€ 7 ton) te maken met een herverdeling van de apparaatskosten. Daarnaast wordt de afname veroorzaakt door de provinciale subsidies in het kader van de gebiedsopgave stedelijk netwerk Arnhem/Nijmegen en de versterking van de kenniseconomie die beiden de komende jaren aflopen. In 2020 nemen de begrote lasten verder af met ruim € 3,5 ton. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door het aflopen van het gemeentelijke budget voor de binnenstad van € 3 ton.
De begrote baten dalen ten opzichte van 2017 in 2018 met € 0,4 miljoen. Dit heeft te maken met bijstellingen naar beneden van de verwachte opbrengsten van kermissen, havens en markten bij de Zomernota 2017. Ook dalen de begrote opbrengsten door het aflopen van de provinciale subsidies in het kader van de gebiedsopgave stedelijk netwerk Arnhem/Nijmegen en de versterking van de kenniseconomie.

Werk
De opdrachtverstrekking aan het Werkbedrijf binnen de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) voor de uitvoering van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) vindt plaats vanuit het product Werk. Door middel van de dienstverleningsovereenkomsten met het Werkbedrijf laat gemeente Nijmegen - met behulp van beide budgetten - de uitvoering van re-integratie en sociale werkvoorziening door het Werkbedrijf verzorgen.
Het totaal volume aan lasten van het product Werk laat per saldo in de periode 2018-2021 een flinke daling van € 4,0 miljoen zien: van € 41,8 miljoen naar € 37,8 mln. De belangrijkste oorzaak voor deze verlaging van het budget is gelegen in de afname van het aantal SW-medewerkers: vanaf 2015 kan er niemand meer in de Wsw instromen en anderzijds vindt er een gestage uitstroom van Wsw-ers plaats, vanwege onder andere pensionering.
De ontwikkeling van de baten bij het product Werk laat vanaf 2017 de volgende mutaties zien:

Voor het begrotingsjaar 2017 hebben de opbrengsten betrekking op het ESF project Werk is de uitkomst en een bijdrage uit de WMO reserve voor de IPS trajecten vanuit het Masterplan.

Voor de begrotingsjaren 2018 en 2019  is naast de onttrekking vanuit de WMO reserve voor de IPS trajecten, een onttrekking aan de saldireserve opgenomen voor de tekorten op het SW-budget (€2,7 miljoen). Tenslotte is er voor het begrotingsjaar 2018  ten behoeve van de verhoogde instroom van Vluchtelingen een budgetoverheveling opgenomen van € 0,5 miljoen. Deze budgetoverheveling vindt via een verrekening van de saldoreserve plaats.