Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Bedragen * €1.000

2018

2019

2020

2021

Verschillen huidig beleid

Terugloop opbrengst markten

-80

Lagere opbrengsten kermissen

-133

-133

-133

-133

Investeringsregeling panden Binnenstad

50

Taakmutaties toe te kennen aan programma (budgetneutraal)

IU Sociaal domein participatie

5

5

5

-43

Nijmeegse aanpak verhoogde instroom Vluchtelingen 2016-2017

Trajecten werkbedrijf en Studeren HBO/WO

-493

Werk, inkomen en armoedebestrijding

Tekort SW

-2.943

-2.781

-2.782

-2.769

Maatregelen SW

255

118

118

118

Wijziging financieel beeld

-3.339

-2.791

-2.792

-2.827

Terugloop opbrengst markten
Net als voorgaande jaren verwachten we dat de marktopbrengsten de komende jaren achter blijven ten opzichte van de begroting. Dachten we in het verleden dat dit vooral kwam door de economische crisis, nu moeten we helaas constateren dat dit structureel is. We zijn inmiddels gestart met het ontwikkelen van een toekomstvisie op de warenmarkten, zowel gericht op een beleidsmatige als organisatorische aanpak. We gaan ervan uit dat de maatregelen die we gaan nemen vanaf 2019 effect zullen hebben, daarom is het tekort tot en met 2018 opgenomen.

Lagere opbrengsten kermissen
Net als voorgaande jaren verwachten we lagere opbrengsten uit kermissen. Voorgaande jaren gingen we er vanuit dat naast de toenemende concurrentie in vermaakactiviteiten vooral de economische crisis een belangrijke oorzaak was. Dit is de reden dat we de lagere opbrengst de afgelopen jaren niet structureel hebben verwerkt. Nu zien we in, ook mede als gevolg van herinrichting van delen van de stad, dat dit tekort structureel is. We schatten het financieel nadeel in op € 133.000 jaarlijks structureel.

Investeringsregeling panden binnenstad
Vanuit de beleidsnota “Binnenstad van de toekomst” is in 2016 de investeringsregeling voor panden in de binnenstad opgezet. Voor de stimuleringssubsidie is een budget van € 300.000 beschikbaar in de periode 2016-2018. De werkelijke uitgaven lopen niet synchroon met de begrote jaarschijven. In 2016 hebben we € 30.000 uitgegeven. In 2017 verwachten we een uitgave van € 270.000. Daarmee ontstaat in 2017 een nadeel ten opzichte van het jaarbudget van € 120.000; dat kunnen we deels opvangen door het gehele budget voor 2018 van € 50.000 over te hevelen naar 2017.

IU Sociaal domein participatie
In de septembercirculaire 2016 zijn de maatstafgegevens van de objectieve verdeelmodellen van de WMO 2015, Jeugd en Participatie uit de meicirculaire 2016 gehandhaafd. De bedragen voor het sociale domein onderdeel participatie dalen vanaf 2017 zeer licht.

Nijmeegse aanpak verhoogde instroom Vluchtelingen 2016-2017
In de tabel is alleen het financiële effect voor het programma Economie en Werk opgenomen. Het totaalbeeld en de nadere toelichting is opgenomen in de Zomernota 2017.

Werk, inkomen en armoedebestrijding
In de tabel is alleen het financiële effect voor het programma Economie en Werk opgenomen. Het totaalbeeld en de nadere toelichting is opgenomen in de Zomernota 2017.