Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Omschrijving

Het product Economie omvat het initiëren, aanjagen en stimuleren van de economische ontwikkeling in Nijmegen. Alle activiteiten binnen dit product zijn gericht op duurzame groei en behoud van werkgelegenheid en de zorg voor een goed vestigings- en ondernemersklimaat.

Nijmegen werkt aan een duurzame en innovatieve economie. Daarbij maken wij optimaal gebruik van de sterke punten van de stad: de hoogopgeleide bevolking, de aanwezigheid van kennisinstellingen en (innovatieve) bedrijven en de gunstige geografische ligging. In samenwerking met onze partners in de stad - bedrijven, kennisinstellingen en uitvoeringsorganisaties - geven wij uitvoering aan de Economische Innovatie Agenda 2020 en werken wij aan programma’s en projecten die het innovatieklimaat en de economische ontwikkeling versterken. We helpen bestaande bedrijven te groeien en te bloeien door ons accountmanagement en via de bedrijfsdienstverlening van het OndernemersPunt. Ook stimuleren wij nieuwe bedrijvigheid door startups en zelfstandigen te ondersteunen bij het opzetten van een bedrijf en nieuwe bedrijven aan te trekken door in te zetten op acquisitie.

Een goede woonomgeving, groen, culturele activiteiten en een krachtige bruisende (binnen-)stad zijn het visitekaartje van onze stad en dragen bij aan het realiseren van onze economische ambitie. Met de Agenda voor de Binnenstad en de Nota “Binnenstad voor de Toekomst” werken we langs 3 pijlers aan het verstevigen van de economische vitaliteit van onze binnenstad: versterken van het aanbod én de ambiance in de binnenstad en de transformatie “van place to buy” naar “place to meet”. In onze visie op transformatie en leegstand en de hieruit voortvloeiende transformatieaanpak werken we aan dit transformatieproces van de binnenstad.

Ook vitale werklocaties zijn van groot belang voor de economische ontwikkeling van onze stad. We investeren daarom structureel in het Ondernemersfonds en werken op basis van economisch-ruimtelijke visies, zoals die voor de Novio Tech Campus, aan een verdere doorontwikkeling van onze belangrijkste werklocaties. In regionaal verband streven we via het Regionaal Programma Werklocaties naar afstemming in vraag en aanbod van werklocaties (bedrijventerreinen, perifere detailhandel en kantoorlocaties). Op deze manier werken wij aan een aanbod dat zowel kwantitatief als kwalitatief past bij de vraag van ondernemers.