Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Toelichting

Om de doelstellingen van dit product, namelijk het initiëren, aanjagen en het ontwikkelen van de economische ontwikkeling van de stad te kunnen realiseren, is in 2018 een bedrag van € 4,2 miljoen (begrote lasten) beschikbaar. Hier staan € 2 miljoen aan begrote baten tegenover. Het begrotingssaldo van het product Economie bedraagt € 2,0 miljoen in 2018 en neemt in 2020 af naar € 1,7 miljoen.

Lasten
Ten opzichte van 2017 nemen de begrote lasten in 2018 met € 1,3 miljoen af.
De afname van de begrote lasten heeft voor een groot deel te maken met een andere toedeling van de apparaatskosten. Zo zijn de kosten van het bedrijvenloket voor ruim € 6 ton elders toegedeeld, namelijk aan het programma Inkomen voor de BBZ-taken. Dit betreft een correctie.
Door de begrote provinciale subsidies in het kader van de gebiedsopgave stedelijk netwerk Arnhem/Nijmegen en de versterking van de kenniseconomie die beiden de komende jaren aflopen, dalen de begrote lasten met ruim € 7 ton in 2018.
In 2020 nemen de begrote lasten verder af met ruim € 3,5 ton. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door het aflopen van het gemeentelijke budget voor de binnenstad van € 3 ton.

Baten
De begrote opbrengsten dalen ten opzichte van 2017 in 2018 met € 0,4 miljoen.
Vanwege verwachte tekorten op de kermisopbrengsten is door uw raad bij de Zomernota 2017 besloten deze begrote opbrengsten structureel te verlagen met € 133.000. De opbrengsten van de markten zijn voor 2017 en 2018 met € 80.000 naar beneden bijgesteld. De havenopbrengsten zijn bij de Zomernota voor het jaar 2017 bijgesteld met € 80.000.
Door de begrote provinciale subsidies in het kader van de gebiedsopgave stedelijk netwerk Arnhem/Nijmegen en de versterking van de kenniseconomie die de komende jaren aflopen, dalen de begrote opbrengsten met € 5,5 ton in 2018 en € 0,5 ton in 2019.