Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Dar NV
Dar verzorgt voor de gemeente Nijmegen de afvalinzameling en reiniging. Ook andere uitvoerende taken op het gebied van IBOR (integraal beheer openbare ruimte) zijn ondergebracht bij Dar. In samenwerking met Werkbedrijf Nijmegen krijgt Dar ook een belangrijke rol voor onze gemeente op het gebied van ‘social return’ (werkervaring en de toeleiding van inwoners naar de arbeidsmarkt).

MARN
Via de MARN is de continuïteit in de verwerking van brandbaar restafval en GFT bij ARN B.V. gewaarborgd. Daarbij ontstaan bovendien nuttige bijproducten zoals warmte voor het warmtenet, duurzame energie, biogas en compost. Daarmee draagt MARN bij aan een duurzaam afvalbeheer. Tevens kan de gemeente Nijmegen via het aandeelhouderschap van MARN sturen op de verdere strategische ontwikkeling van ARN.