Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Thuis in een toegankelijke openbare ruimte
Met het ‘Handboek Nijmegen toegankelijk’ werken we vanaf 2016 aan een bereikbare en goed bruikbare openbare ruimte. Daarmee ondersteunen we de zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving van een toenemend aantal ouderen en anderen die zich met moeite redden in de openbare ruimte. Goed toegankelijke looproutes zijn cruciaal en deze gaan we de komende 10 jaar realiseren. Alle uit te voeren projecten in de openbare ruimte worden voortaan volgens de vastgestelde toegankelijkheidsnormen uitgevoerd. We dragen hierbij tevens bij aan de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking binnen de gemeente. Daar waar we knelpunten tegenkomen lossen we die al eerder op door extra inzet. De komende jaren zullen wij na de stationsomgeving de routes bij  belangrijke winkel- en zorgcentra aanpakken. Voor het derde en laatste jaar is in 2018 als extra impuls € 100.000,- door uw Raad ter beschikking gesteld.
Naast de toegankelijkheid van de openbare ruimte zien we ook steeds beter de waarde van de openbare ruimte als de plaats om te spelen en te sporten. Gezond bewegen in de openbare ruimte gaan we dan ook samen met andere programma's de komende tijd vormgeven.

Een aantrekkelijke leefomgeving voor en door bewoners en bedrijven
We betrekken bewoners en bedrijven intensief bij het vormgeven en onderhouden van hun eigen omgeving. Om bewoners te betrekken bij de openbare ruimte hebben we in september 2017 de interactieve site MijnWijkplan.nl gelanceerd. Het doel is een platform te bieden voor laagdrempelige communicatie tussen bewoners en gemeente; we streven naar actief burgerschap. Verder lanceren we binnen afzienbare tijd de geheel vernieuwde Meld&Herstelapp, die we nog meer op het gemak van de bewoners hebben ingericht.  Medewerkers van de wijkserviceploegen zijn vrijgemaakt om bewoners te adviseren en ondersteunen bij hun participatie projecten. Gedifferentieerd en vooral duurzaam beheer blijft onze werkwijze om verantwoord met de middelen en het milieu om te gaan.
Voor Nijmegen verzorgt Dar het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval, het reinigen van de openbare ruimte en de gladheidsbeheersing. De afspraken leggen we vast in een overeenkomst. Daarnaast verzorgt Dar de afgelopen jaren tevens het integraal onderhoud van groen en grijs voor de meeste stadsdelen. Ook deze afspraken leggen we vast in een overeenkomst. Onze intentie is om dit steeds verder uit te breiden naar alle wijken van de stad en naar nog meer beheeronderdelen zoals speelvoorzieningen. Ook willen we binnen de financiële mogelijkheden een zo hoog mogelijk serviceniveau voor de inzameling van afval. We gaan daarom in het stadscentrum ondergrondse containers voor het restafval plaatsen, hetgeen een complexe operatie is die we samen met Dar uitvoeren.
Dar is als uitvoeringsorganisatie steeds beter toegesneden op de eisen die we stellen aan de integrale aanpak van onze gemeentelijke verantwoordelijkheden. Omdat Dar steeds meer integraliteit bereikt, kan het werk ook steeds efficiënter gedaan worden. Dar heeft daarnaast ook een belangrijke rol verkregen als leer- en werkbedrijf voor mensen  met afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor zien we steeds nieuwe mogelijkheden.

Een schone openbare ruimte en reiniging
We betrekken bewoners en bedrijven intensief bij het vormgeven en onderhouden van hun eigen omgeving. Om bewoners te betrekken bij de openbare ruimte hebben we in september 2017 de interactieve site MijnWijkplan.nl gelanceerd. Het doel is een platform te bieden voor laagdrempelige communicatie tussen bewoners en gemeente; we streven naar actief burgerschap. Verder lanceren we binnen afzienbare tijd de geheel vernieuwde Meld&Herstelapp, die we nog meer op het gemak van de bewoners hebben ingericht.  Medewerkers van de wijkserviceploegen zijn vrijgemaakt om bewoners te adviseren en ondersteunen bij hun participatie projecten. Gedifferentieerd en vooral duurzaam beheer blijft onze werkwijze om verantwoord met de middelen en het milieu om te gaan.
Voor Nijmegen verzorgt Dar het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval, het reinigen van de openbare ruimte en de gladheidsbeheersing. De afspraken leggen we vast in een overeenkomst. Daarnaast verzorgt Dar de afgelopen jaren tevens het integraal onderhoud van groen en grijs voor de meeste stadsdelen. Ook deze afspraken leggen we vast in een overeenkomst. Onze intentie is om dit steeds verder uit te breiden naar alle wijken van de stad en naar nog meer beheeronderdelen zoals speelvoorzieningen. Ook willen we binnen de financiële mogelijkheden een zo hoog mogelijk serviceniveau voor de inzameling van afval. We gaan daarom in het stadscentrum ondergrondse containers voor het restafval plaatsen, hetgeen een complexe operatie is die we samen met Dar uitvoeren.

Afvalscheiding
We zijn goed op weg met de uitvoering van het afvalbeleidsplan “Creatief met afval”. Het Uitvoeringsplan 2013-2016 is afgelopen. Voor de periode 2017-2019 is een nieuw uitvoeringsplan geschreven waarin de nog te behalen doelen en uitdagingen zijn gesteld. Een doel is om steeds meer grondstoffen uit het huishoudelijk afval te halen. We streven daarmee naar het behalen van de in 2017 regionaal ondertekende VANG-doelstellingen#. Uiteindelijk willen we minimaal toe naar 75% hergebruik door afvalscheiding en maximaal 100 kg restafval per inwoner in uiterlijk 2020. Dit percentage is inclusief de herbruikbare afvalstoffen die met nascheiding uit het restafval teruggewonnen worden. In 2016 hebben we 73% afvalscheiding bereikt, waarbij 69% komt vanuit de gescheiden inzameling en de overige afvalscheiding voorkomt uit het na-scheiden van grof huishoudelijk afval.  In 2015 was de totale afvalscheiding nog 70%.De introductie van de oud papier-container en de mogelijkheid om blik en drankkartons mee te geven met het plastic afval sorteren hun effect. De voor recycling gescheiden afvalstromen groeien gestaag verder. Nijmegen staat bij de  middelgrote steden samen met Maastricht  aan de top als het gaat om hergebruik van huishoudelijk afval. De mogelijkheid om in 2018 luiers te recyclen is reëel. Wel onderzoeken we eerst of dit voldoende milieuvoordelen oplevert. Ook gaan we ervoor zorgen dat het op de Nijmeegse milieustraten mogelijk wordt om matrassen apart in te leveren. Het materiaal van deze matrassen kan zo weer gerecycled worden. Tevens gaan we onderzoeken hoe we de afvalscheiding in hoogbouw kunnen verbeteren. Zo zijn we continu op zoek naar manieren om van afval een grondstof te maken en ook om met afval energie op te wekken zoals Biogas uit GFT. Hier zullen we ons de komende jaren op blijven richten.

Een hele en veilige openbare ruimte door duurzaam beheer en onderhoud
Wij beheren en onderhouden de wegen, civiele bouwwerken, de openbare verlichting, de
verkeersregelinstallaties, de verkeersvoorzieningen en het openbaar groen. Duurzaam beheer staat daarbij voorop. We passen herinrichting en reconstructies toe op wegen waar dat nodig is.  We hebben besloten om woonstraten voortaan bij voorkeur met gebakken klinkers te verharden; dit is uiteindelijk duurzamer en ook nog eens veel fraaier. Door deel te nemen aan een landelijke ‘greendeal’ hebben we afgesproken om daar waar we  beton toepassen, zo veel mogelijk hergebruik van materiaal als uitgangspunt te nemen. Jaarlijks stellen we een uitvoeringsprogramma op om onze werkzaamheden gemeentebreed af te stemmen. In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen staat een overzicht van de wegen die we in 2018 gaan aanpakken.
 In goede afstemming met Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer geven we aan het beheer van het gebied van het Rivierpark in Nijmegen Noord verder vorm. Hierbij nemen we als gemeente waar nodig de regisseursrol.

Duurzame energie en slimmere openbare verlichting
We voeren de beleidsnota "Zicht op Nijmeegs licht" uit waarbij we oude armaturen geleidelijk aan vervangen
door armaturen met LED-lampen om een bijdrage te leveren aan een energie-neutrale stad in 2045.
Naast de reguliere openbare verlichting voeren we het lichtplan uit waarmee we  met name de binnenstad aantrekkelijker maken door het weloverwogen aanlichten van oude en bijzondere gebouwen, kunstobjecten en monumenten. Duurzaamheid is ook hier weer een belangrijk criterium. We gaan de voortgang van de beleidsnota  Zicht op Licht evalueren. Na twee aanbestedingen voor elektriciteit en voor het onderhoud van openbare verlichting slaan we nieuwe wegen in:

Aanbesteding Duurzame elektriciteit
De aanbesteding Duurzame Elektriciteit heeft in 2017 plaatsgevonden. Dit betrof een samenwerkingsverband tussen 17 gemeenten (regio Arnhem-Nijmegen). Groene Stroomfabriek heeft de aanbesteding gewonnen en is per 1 januari 2018 de nieuwe Elektriciteitsleverancier voor de deelnemende gemeenten.

Doelen van deze aanbesteding:

  • Zo spoedig mogelijk 100% van de elektriciteitsbehoefte van de gemeenten hernieuwbare elektriciteit die additioneel is en in de regio is opgewekt geleverd krijgen tegen een marktconforme prijs .
  • Een nieuwe impuls geven aan de transitie naar duurzame energieopwekking en (innovatieve) duurzame energieopwekking in de regio blijven stimuleren en ontwikkelen, ook nadat 100% van de te leveren elektriciteit voor de Opdrachtgever middels additioneel hernieuwbare regionaal opgewekte elektriciteit wordt geleverd.
  • Samenwerking met Duurzaamheidsinitiatieven bevorderen in de ontwikkeling van additioneel (regionaal) hernieuwbaar opgewekte elektriciteit, om zo de haalbaarheid van de projectdoelstellingen te vergroten.

Aanbesteding Onderhoud elektriciteit
We hebben in 2017 een aanbesteding gedaan voor het beheer, onderhoud en ontwikkeling van de openbare verlichting voor de duur van 10 jaar. Omdat het om ingewikkelde techniek en hoge investeringen gaat, willen we de markt door slim aanbesteden uitdagen om hier met ons mee te denken door een win-win werkwijze. Door de wijze van aanbesteding in combinatie met een contractduur van maximaal tien jaar zijn marktpartijen bereid investeringen te doen in het Nijmeegse Openbare Verlichtings areaal. Ook het serviceniveau en mogelijkheden voor participatie vanuit een opdrachtnemer aan de gemeente zal door investeringen verhoogd kunnen worden.
In 2018 zullen we een plan van aanpak opstellen over klimaatadaptatie in een aantal wijken.

Beschermen van een gezonde leefomgeving: Integraal waterbeheer
Integraal waterbeheer gaat over onze wettelijke gemeentelijke watertaken voor afvalwater, hemelwater en grondwater. We verzamelen stedelijk afvalwater en transporteren het naar de rioolwaterzuivering. We verwerken afstromend hemelwater via riolen, infiltratievoorzieningen, sloten en vijvers. Daarbij houden we rekening met, ook in Nijmegen, steeds vaker voorkomende hevige buien. Waar nodig nemen we maatregelen tegen structurele grondwateroverlast.
De hoofddoelen van onze watertaken zijn beschermen van de (volks)gezondheid, beschermen van het milieu en bijdragen aan een leefbare woonomgeving.  Hiervoor onderhouden en vernieuwen we de technische voorzieningen. Dat doen we planmatig, op basis van het "Gemeentelijk Rioleringsplan Nijmegen 2017-2023" en met ambities voor: klimaatadaptatie, samenwerking en dienstverlening, beperken van regenwateroverlast, beperkt houden van gezondheidsrisico, beperken van grondwateroverlast en optimaliseren van beheeractiviteiten volgens de principe van “assetmanagement”. De bijbehorende indicatoren voor doelmatig beheer (‘minimaal gelijkblijvende restlevensduur’) en duurzame ontwikkeling (‘verduurzamen van de waterketen’) zijn opgenomen in het programma Duurzaamheid.