Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Omschrijving

Bij de uitvoering van het programma Grondbeleid gaat het om de ontwikkeling en realisatie van ruim 30 projecten die verdeeld zijn over 8 inhoudelijke deelproducten.

Stadscentrum: ontwikkelingsprojecten die zijn gesitueerd in de beneden- en binnenstad en de randen daarvan. Door hun ligging hebben ze een samenhang onderling maar ook in de relatie tot allerlei specifiek binnenstadsbeleid zoals de winkel- en horecastructuur, evenementenbeleid, cultuur en toerisme, parkeerbeleid met garages etc. Het ontwikkelen en realiseren van dit type complexe risicodragende (vastgoed)projecten is structurerend in de binnenstad en door de specifieke functie van het centrum als "huiskamer van de stad" daarmee belangrijk voor het profiel van de stad als geheel. De functie van de binnenstad als grote werkgelegenheidslocatie, woonlocatie en regionaal voorzieningencentrum is hierbij dominant aanwezig.

Koers West: Het plangebied voor Koers West is het gebied vanaf de Hezelpoort tot aan het Maas Waalkanaal, alles ten noorden van de Weurtseweg. Ook de planexploitatie Mercuriuspark/Nymakwartier maakt onderdeel uit van de plannen. Het gebied is verdeeld in een 2-tal planexploitaties: het Waalfront en Mercuriuspark/Nymakwartier.

Stedelijke ontwikkelingsprojecten: de complexe, risicodragende projecten op stedelijk niveau, waarbij veelal naast de productie van bouwrijpe grond tevens grote investeringen in de openbare ruimte aan de orde zijn. Betreffende activiteiten vinden deels plaats in samenwerking met private partijen, waarbij de ontwikkeling, realisering en afzet van vastgoed veelal onderdeel is van de samenwerking. Dit type projecten is structurerend in de stad en daarmee richtinggevend voor de ontwikkeling en de toekomst van Nijmegen.

Waalsprong: voor de woningbouw worden de deelplannen Hof van Holland, Woenderskamp, Zuiderveld en Vossenpels-Zuid voorbereid; Stelt en Grote Boel zijn volop in uitvoering; Vossenpels Zuid en Laauwik worden afgerond. Verder wordt gewerkt aan de Landschapszone (Oosterhoutse Waarden/ontzanding plassen) en worden ook hier plannen voor woningbouw voorbereid. Het bedrijfsterrein Ressen 1 wordt in voorbereiding genomen, terwijl de ontwikkeling van het Bastion tot watersportcentrum wordt voortgezet.

Woningbouw: op basis van gemeentelijk beleid en woningbouwprogrammering ontwikkelen wij, in meer of minder intensieve samenwerking met private partijen en/of corporaties, woningbouwlocaties. Afhankelijk van de situatie kiezen wij hierbij voor de meer actieve rol door middel van grondverwerving, planontwikkeling en het produceren van bouwrijpe grond. Deels worden de initiatieven genomen door marktpartijen en beperken wij ons tot het inbrengen van gemeentelijk beleid in een af te sluiten anterieure overeenkomst met daarin opgenomen een kostentoerekening.

Bedrijvigheidsprojecten: Op basis van gemeentelijk economisch beleid worden op actieve wijze dan wel in nauwe samenwerking met de markt bedrijvigheidlocaties ontwikkeld. Ook herstructurering of verplaatsing van bedrijfslocaties zijn onderdeel van dit product. In de gevallen waarbij de gemeente initiatiefnemer is worden op basis van een door de Raad vastgestelde planexploitatie gronden verworven, plannen ontwikkeld en terrein bouwrijp gemaakt en uitgegeven.

Herstructurering: Binnen de stad wordt in specifieke daartoe aangewezen wijken een herstructurering van het woningbestand doorgevoerd. Nadruk ligt daarbij op het bezit aan huurwoningen van de woningcorporaties. Ook aanpassing van openbaar gebied en de realisatie van nieuwe woningen, eventueel in combinatie met nieuwe functies komen daarbij aan de orde. Voor de realisatie van dit type projecten, die in dit product Herstructurering zijn ondergebracht, worden planexploitaties geopend binnen het Ontwikkelingsbedrijf waar ook het financiële risico is ondergebracht. Binnen dit product wordt het totaal van deze planexploitaties verantwoord. Het gaat hier om de wijken Hatert en Kolpingbuurt en gebied Nachtegaalplein.

Maatschappelijk vastgoed. hiervan is sprake bij investeringen in onderwijshuisvesting, sportvoorzieningen  en culturele voorzieningen. Bij sport gaat het om planexploitaties als Dennenstraat, Talent Centraal. Onderwijshuisvesting wordt gefaciliteerd via de gelijknamige planexploitatie.