Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Jaarlijks rapporteren wij in de Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP) over de voortgang van de projecten, zowel inhoudelijk als financieel. Hierin signaleren wij ook de ontwikkeling binnen de deelnemingen en het benodigd weerstandsvermogen voor de projecten.

In de paragraaf Grondbeleid  van deze begroting wordt ook uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingen.