Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Het programma Sport en Accommodaties geeft als excellente uitvoerder tastbaar handen en voeten aan onze plannen en voornemens.  Daarbij maken we vaart met effectiever en klantvriendelijker beheer en het efficiënter spreiden en verbeteren van onze accommodaties. Wij zorgen - fasegewijs - voor duurzame gebouwen. Ten aanzien van de gemeentelijke sportaccommodaties ligt onze focus, naast nieuwe voorzieningen in Nijmegen-noord,  op het borgen van de kwaliteit van de binnen- en buitensportaccommodaties.
Onze bemoeienis staat altijd ten dienste van de gemeentelijke beleidsprogramma’s en varieert voor onze objecten van enkel huurbaas voor een externe (gesubsidieerde) partij (bijvoorbeeld De Vereeniging en de Schouwburg) tot volledige exploitatie en beheer van speeltuinen, kinderboerderijen en wijk- en sportaccommodaties.

Sport
We willen concrete activiteiten ondernemen om sporten en bewegen voor al onze inwoners mogelijk te maken en hen te motiveren te gaan bewegen en te sporten. Er is een kwalitatief goed aanbod van sportaccommodaties en een openbare ruimte die uitnodigt om te gaan sporten en bewegen. Bewust zetten we veel huidige, goed werkende  interventies en ondersteuningsmogelijkheden voort. Op groepen met beweeg -en sportarmoede intensiveren wij onze inzet.  De komende jaren geven we uitvoering aan de volgende thema’s:    

 • Inclusiviteit, iedereen doet mee. Alle Nijmegenaren kunnen een leven lang bewegen en sporten.
 • Laagdrempelig en dichtbij. Nijmegenaren kunnen deelnemen aan en genieten van een gevarieerd aanbod van sport- en beweegactiviteiten.
 • Ondersteuning. Wij ondersteunen verenigingen onder meer door onze inzet van buurtsportcoaches, sportsubsidies en het aanbieden van een specifieke cursussen.
 • Gezondheid. We behouden en verbeteren de gezondheid en het welzijn van inwoners door het bevorderen van sport en bewegen en  faciliteren de beweging ‘Groen, gezond en in beweging’.
 • Profilering. Sportevenementen dragen bij aan onze ambitie om sport en bewegen impulsen te geven, maken de stad aantrekkelijk voor zijn bewoners en geven een economische impuls.

In 2018 gaan we o.a. aan de slag met de volgende items:

 • uitwerken van een toekomstvisie op binnensportaccommodaties
 • uitwerken van een toekomstvisie Zwembaden in Nijmegen
 • realisatie van Talent Centraal
 • realisatie van de uitvoeringsagenda van de nota Buitensportaccommodaties, waaronder Sportpark Staddijk, Sportpark De Biezen, Sportpark D’Almarasweg-Zuid, Sportpark De Kwakkenberg, Sportpark Vossenpels, Sportpark Winkelsteeg
 • uitvoering van de deelnotitie Hockey gerelateerd aan de nota Buitensportaccommodaties
 • we stimuleren laagdrempelig bewegen in de openbare ruimte
 • we werken het concept van het Groene Lint verder uit. Het Groene Lint is een  beweegroute door de wijken Hof van Holland, Broodkorf en Woenderskamp  en heeft een verbindende functie voor ontmoeten, spelen, bewegen en sport.

Voor de periode ná 2018 gaan we in Nijmegen Noord twee gymzalen in de Grote Boel en de Stelt en nog een sportzaal in de Woenderskamp  bouwen. Daarbij kiezen we ervoor om deze niet alleen voor bewegingsonderwijs in te richten, maar om ze ook voor andere bevolkingsgroepen goed verhuurbaar te maken. Ook willen we een extra inspanning doen voor onze kunstgrasvelden en Cruyf-courts. Tenslotte gaan we aan de slag met het toegankelijk maken van onze accommodaties.

Wijkaccommodaties
Onze wijkaccommodaties zijn de warme huiskamers van de wijk. Het elkaar ontmoeten versterkt de sociale cohesie zichtbaar. De komende jaren gaan we stapsgewijs de kwaliteit van onze wijkvoorzieningen verbeteren. We laten ons daarbij leiden door de wensen van de wijk, nu en op lange termijn. Voor 2018 willen we een onderzoek doen naar de toekomst van wijkcentrum Titus Brandsma en de mogelijkheden om  wijkcentrum de Schakel volledig energie-neutraal te maken als speerpunt in het Green Capital-jaar 2018.  Verder passen we voorzieningenhart ‘ t Hert aan om basisschool Kleurrijk meer ruimte te bieden.
Hiermee willen we een krachtdadige invulling geven aan ons aandeel in de sociale agenda “ontmoeten en verbinden”. Omdat uiteindelijk ook onze mogelijkheden niet oneindig zijn zullen we  toch ook kritischer moeten kijken naar de bezetting van onze accommodaties en de wijze waarop de activiteiten bijdragen aan onze doelstellingen.

Overig Maatschappelijk Vastgoed
Het maatschappelijk vastgoed in Nijmegen faciliteert de gemeentelijke doelen en ambities.
Dat kan door ruimte te bieden aan doelgroepen van alle programma’s.
Met het in stand houden van historische en culturele objecten en panden ondersteunt dit programma de beleidsterreinen Citymarketing, Cultuur en cultuurhistorie.
Specifiek voeren we de volgende projecten uit:

De Bastei
Bij de realisatie van de Bastei zijn we gestuit op bijzondere archeologische vondsten. Om deze vondsten te behouden en te integreren in het ontwerp is het bestemmingsplan aangepast. De realisatie van de Bastei is eind 2017 gereed. In februari 2018 zal de officiële opening zijn.
Vasim
Na het niet voortzetten van het VrijheidsmuseumWO2, de aankoop van het perceel CP Kelco , de tijdelijke vestiging van Waalhalla aldaar en de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan is er behoefte om de herontwikkeling van het NYMA-kwartier verder te brengen. Om het gebied duurzaam volgens de in het bestemmingsplan vastgelegde uitgangspunten te ontwikkelen is gekozen voor een proces waarin de verschillende stakeholders een rol krijgen. In 2016 heeft het College  als eigenaar een aantal ruimtelijke, programmatische en financiële randvoorwaarden vastgesteld. Wij hopen nog in 2017 de gebiedsvisie vast te laten stellen die dient al basis voor de herontwikkeling.

In 2018 gaan we bij onze gebouwen verder o.a. aan de slag met de volgende items:

 • doorgaan met de lopende investeringsprojecten zoals Asbestsanering, Toegankelijkheid en Duurzaamheid
 • een onderzoek starten naar de klimaatbeheersing in onze gebouwen