Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Omschrijving

Wij bevorderen ontwikkelingskansen van kinderen en volwassenen op het gebied van taal en op voorzieningenniveau.

  • Basisonderwijs en vroeg- en voorschoolse voorzieningen

Vanaf 2016 werken we met een integraal beleidskader Onderwijs voor de jaren 2016 en verder. Onderdeel van het beleidskader is een uitvoeringsagenda, waarin de beleidsuitgangspunten zijn vertaald in meerjarige maatregelen.  Deze maatregelen werken we samen met onze partners verder uit in concrete acties, afspraken en indicatoren. In 2018 verwachten we de eerste resultaten van de pilot Rijke Ontwikkelomgeving, waarbij scholen, kinderopvang en andere betrokkenen zich gezamenlijk buigen over wat kinderen in de pilotwijken nodig hebben. Tevens willen we in 2018 komen tot het vaststellen van een Beweegagenda met het primair onderwijs en de kinderopvang.

  • Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

In het beleidskader en de uitvoeringsagenda hebben we een aantal doelstellingen opgenomen, specifiek waar het de opvang, educatie en zorg betreft voor de jongste kinderen. Wij streven naar een financieel toegankelijk en kwalitatief sterk aanbod van peutergroepen in de stad, een kwalitatief hoogwaardig aanbod voor kinderen met een (potentiële) achterstand met een groot  bereik. Tevens zetten we in op doorgaande ontwikkel- en leerlijnen om achterstand bij de start van de basisschool te voorkomen of te minimaliseren en de overgang naar het basisonderwijs te vergemakkelijken. In een startgroep kunnen 2- en 3 jarige peuters zich spelenderwijs ontwikkelen in de onderwijsomgeving van de basisschool  Ook blijven we extra ondersteuning bieden aan kinderen die het nodig hebben vanwege een zorgvraag (beperking, gedragsproblematiek en/of een chronische aandoening). Dit doen we met het project Passende kinderopvang door hen waar mogelijk in de reguliere kinderopvang op te vangen, met ondersteuning en/of zorg in de wijk. Ook zetten we de regeling Sociaal Medische Indicatie (SMI) in samenwerking met het sociale wijkteam meer preventief, laagdrempelig en meer op maat in, waardoor het een onderdeel is van de preventieve jeugdhulpketen.

  • Voortgezet onderwijs

In samenwerking met de bestuurders in het voortgezet onderwijs werken we aan een gezamenlijke strategische agenda. Belangrijke onderwerpen op die agenda zijn het vraagstuk van dalende leerlingaantallen en de afspraken over de aansluiting onderwijs - jeugdhulp.

  • Leerlingenvervoer

Het leerlingenvervoer wordt het schooljaar 2017-2018 nog uitgevoerd samen met de gemeenten Beuningen en Wijchen. Na afloop van deze contracten is het de bedoeling dat het leerlingenvervoer aansluit bij het doelgroepenvervoer in de regio Arnhem Nijmegen. In het leerlingenvervoer hebben we het afgelopen jaar de pilot MEE-reizen gedraaid. Deze pilot is inmiddels geëvalueerd en succesvol verlopen. Het komende jaar zetten we dit project voort met een uitbreiding van het aantal plaatsten. We streven ernaar dat 95% van de ouders het leerlingenvervoer een ruime voldoende (7,5) geeft

  • Voorlichting seksuele diversiteit

Het project SchoolsOUT met voorlichting en bevordering  van sociale acceptatie van LHBT-wordt voortgezet en verder uitgebreid in de hoogste groepen van het basisonderwijs. In het najaar 2015 was evaluatie van het project . Wij blijven SchoolsOUT de komende jaren ondersteunen.

  • Volwasseneneducatie

Om je zaken in Nederland voor elkaar te krijgen, wordt van mensen een bepaald educatieniveau verwacht. Gecombineerd met de verdergaande digitalisering van dienstverlening komen mensen zonder goede basisvaardigheden in de knel. Met de inzet van middelen voor volwasseneneducatie bieden we onze inwoners de kans deze vaardigheden te vergroten door de inzet van educatietrajecten. Na een aanbestedingsprocedure is duidelijk geworden dat ROC Nijmegen en ROC Rivor vanaf 1 januari 2018 deze educatietrajecten zal uitvoeren.  Tegelijkertijd werken we met onze bondgenoten en educatiepartners toe naar een regionale infrastructuur, waarbij inwoners met een educatiebehoefte op een effectieve wijze in contact gebracht worden met educatieaanbieders

  • Passend Onderwijs en jeugdhulp

Met de invoering van passend onderwijs hebben de schoolbesturen de zorgplicht om elke leerling een passende onderwijsplek te bieden, zoveel mogelijk dichtbij huis en in het reguliere onderwijs. Wij voelen ons met de scholen verantwoordelijk voor een goede ondersteuning van leerlingen op en rondom de scholen. In het kader van de invoering van passend onderwijs en de decentralisatie van de Jeugdzorg  is samen met de 14 gemeenten uit de regio en met de samenwerkingsverbanden voor het primair en voortgezet onderwijs een gezamenlijke ontwikkelagenda opgesteld. We volgend de ontwikkelingen kritisch met de monitor Passend Onderwijs van het Nederlands Jeugd Instituut. Er zijn maatregelen genomen om de aansluiting tussen onderwijs ondersteuning en (toeleiding naar) jeugdhulp beter af te stemmen en vast te leggen in convenanten onderwijs-jeugd. Hierin zijn concrete werkafspraken gemaakt waarmee we de komende periode aan de slag gaan.