Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Bedragen * €1.000

2018

2019

2020

2021

Taakmutaties toe te kennen aan programma (budgetneutraal)

Aantal leerlingen onderwijshuisvesting

459

469

483

256

Versterking peuterspeelzaalwerk

238

238

238

238

Voorschoolse voorziening peuters

-104

Wijziging financieel beeld

697

707

721

390

Onderwijshuisvesting
Door afname in de aantallen leerlingen muteert het budget onderwijshuisvesting.

Versterking peuterspeelzaalwerk
In de septembercirculaire 2016 is aangekondigd dat deze uitkering m.i.v. 2018 komt te vervallen. Deze beëindiging is onderdeel van  het wetsvoorstel harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang. De effecten vangen we op met de hierboven genoemde herziening van het subsidiestelsel met betrekking tot de VVE.

Voorschoolse voorziening peuters
In de meicirculaire 2016 zijn de bedragen toegekend en verwerkt in de stadsbegroting 2017/2020. Jaarlijks wordt landelijk € 10 mln. toegevoegd aan  het gemeentefonds oplopend tot 60 mln. in 2021. De toevoeging van de jaarschijf 2021 verwerken we nu in de begroting.