Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Binnen het programma Onderwijs werken we samen met schoolbesturen, kinderopvangaanbieders, instellingen en ouders aan goede opvang- en onderwijsvoorzieningen in de stad. Tijdens het schooljaar 2017-2018 zijn we verkozen tot Onderwijsstad van het jaar. Nijmegen is hiertoe verkozen door de Stichting Nationale Onderwijsweek vanwege het brede scala aan onderwijsvoorzieningen in Nijmegen en de prioriteit die de stad geeft aan de ontwikkeling van jonge mensen. Doorslaggevend was de verbinding van het Nijmeegse onderwijsbeleid met het thema van de Nationale Onderwijsweek 2017: gelijke kansen. Tijdens de Nationale Onderwijsweek en gedurende het gehele schooljaar worden diverse bijeenkomsten georganiseerd om lokaal en landelijk aandacht te vragen voor actuele ontwikkelingen in het onderwijs. We zijn trots op die titel! Samen met het gehele onderwijsveld (van peuter tot en met universiteit) voelen we ons verantwoordelijk om jonge mensen optimale ontwikkelingskansen te bieden, zodat alle jongeren het onderwijs verlaten met een diploma en iedereen goed voorbereid de arbeidsmarkt kan betreden. Wij zetten, aanvullend op de verantwoordelijkheid van kinderopvang en onderwijs, een plus op het onderwijsaanbod door het stimuleren van ontwikkelingskansen,  het bestrijden van voortijdig schoolverlaten en de zorgplicht voor onderwijshuisvesting. Daarnaast houden wij toezicht op de kinderopvang en maken we peuteropvang bereikbaar voor iedere peuter.

Stimuleren van ontwikkelingskansen
Wij bevorderen ontwikkelingskansen van kinderen en volwassenen door te investeren in het bestrijden van onderwijsachterstanden, voor- en vroegschoolse educatie (VVE), extra aanbod op scholen (bijvoorbeeld in de vorm van activiteiten, sport, cultuur, etc.) en in de verbinding tussen kinderopvang, school en wijk. Wij willen een goede zorgstructuur op en rondom de kinderopvang en scholen en doorgaande ontwikkel- en zorglijnen met soepele overdrachten en overgangen. We willen hierbij zoveel mogelijk aansluiten op het primaire proces en de ambities op de scholen en kinderopvanglocaties in de stad. Goed voorbeeld zijn de broedplaatsen van de innovatieagenda 'Ieder Talent Telt', waarin studenten, leerlingen, docenten, directeuren uit alle onderwijssoorten werken aan vernieuwing van het onderwijssysteem.

 • In ons beleidskader ‘Zoveel kinderen, zoveel kansen’, dat in 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld, is het kader neergezet voor het beleid op het gebied van Opvang en Onderwijs voor 0 tot 12 jarigen. Daarin hebben we als doel geschetst om alle kinderen een rijke ontwikkelomgeving te bieden, zodat er gelijkwaardige kansen zijn voor alle kinderen. Daarbij zijn een brede samenwerking tussen opvang, onderwijs, welzijn en zorg in de wijk en een nadrukkelijke rol voor ouders belangrijke pijlers voor de komende jaren. In lijn met de uitvoeringsagenda blijven we investeren in de talentontwikkeling van alle kinderen.  
 • Als onderdeel van deze uitvoeringsagenda herzien we ons subsidiestelsel met betrekking tot de VVE. Doelstelling is een beter toegankelijk aanbod voor ouders en kinderen met een goede spreiding over de stad. Met de Startgroepen en het VVEplus-concept investeren we in het nog verder versterken van ons VVE-aanbod.  
 • In het leerlingenvervoer hebben we het afgelopen jaar de pilot MEE-reizen gedraaid. Deze pilot is inmiddels geëvalueerd en succesvol verlopen. Het komende jaar zetten we dit project voort met een uitbreiding van het aantal plaatsten. Het leerlingenvervoer wordt het schooljaar 2017-2018 nog uitgevoerd samen met de gemeenten Beuningen en Wijchen. Na afloop van deze contracten is het de bedoeling dat het leerlingenvervoer aansluit bij Avan, de vervoersorganisatie voor doelgroepenvervoer in de regio Arnhem-Nijmegen.  
 • In 2014 heeft het rijk de wet passend onderwijs ingevoerd en hebben de schoolbesturen de zorgplicht om elke leerling een passende onderwijsplek te bieden, zoveel mogelijk dichtbij huis en in het reguliere onderwijs. Wij voelen ons met de scholen verantwoordelijk voor een goede ondersteuning van leerlingen op en rondom de scholen. In het kader van de invoering van passend onderwijs en de decentralisatie van de Jeugdzorg is samen met de 14 gemeenten uit de regio en met de samenwerkingsverbanden voor het primair en voortgezet onderwijs een gezamenlijke ontwikkelagenda opgesteld. De komende jaren blijven we de ontwikkelingen kritisch volgen en nemen we onze verantwoordelijkheid als leerlingen tussen wal en schip dreigen te raken.
 • In het kader van deze ontwikkelagenda  zijn onderzoeken uitgevoerd naar de effecten van de transities voor het  onderwijs en speciaal onderwijs in het bijzonder. In de monitor Passend Onderwijs van het Nederlands Jeugd Instituut volgen wij de ervaringen in vergelijking met andere steden en regio’s. Op basis van de signalen uit het onderzoek zijn maatregelen genomen om de aansluiting tussen onderwijsondersteuning en (toeleiding naar) jeugdhulp beter af te stemmen. Het afgelopen jaar zijn de afspraken uit de ontwikkelagenda nader geconcretiseerd in de convenanten onderwijs-jeugd. waarmee we de komende periode aan de slag gaan.
 • Voor laaggeletterde volwassenen zetten we in op het verzorgen van trajecten vanuit de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Ook sluiten we als gemeente Nijmegen aan bij het aanvalsplan tegen laaggeletterdheid van de Provincie Gelderland.
 • We geven uitvoering aan de City Deal Kennis Maken; een strategische alliantie van het Netwerk Kennissteden met de ministeries van BZK en OCW. De City Deal Kennis Maken is lokaal uitgewerkt in een intentieverklaring tussen de colleges van de stad, Radboud Universiteit en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Een inhoudelijke agenda, die eind 2017 wordt vastgesteld, bepaalt de gezamenlijke focus van de partijen. In de loop van 2018 zal de City Deal gestalte krijgen met de uitvoering van een aantal projecten waarbinnen studenten en onderzoekers inzet plegen voor maatschappelijke opgaven in stad en regio. Een verbreding van de City Deal wordt beoogd door ook de gemeente Arnhem en andere regionale kennisinstellingen aan te laten sluiten.

Het bestrijden van voortijdig schoolverlaten (VSV)
We streven samen met de onderwijsbesturen naar zo min mogelijk voortijdig schoolverlaters in het Voortgezet Onderwijs (VO) en in het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO). De RMC-functie en Bureau leerplicht hebben hierin een belangrijke rol.

 • Met de schoolbesturen van het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en de regiogemeenten Rijk van Nijmegen bestrijden we voortijdig schoolverlaten. Onze ambitie is om alle jongeren in beeld te hebben die (dreigen te) verzuimen of VSV-er zijn. We willen hen een toekomstperspectief bieden door in onze aanpak de jongere centraal te stellen. Dit doen we op basis van het regionaal programma VSV 2016-2020 en met een versterkte RMC-functie, die actieve verbindingen maakt tussen onderwijs, arbeid en zorg. Om uitval te voorkomen investeren wij samen met het onderwijs onder andere in het Flex College als reboundvoorziening en in het project De Overstap. Ook zetten we in op een goede studie- en beroepskeuze. De aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt blijft in onze aanpak een aandachtspunt, juist voor de jongeren in een kwetsbare positie die hierin extra ondersteuning nodig hebben. In schooljaar 2017-2018 willen we een sluitende aanpak realiseren tussen gemeenten, onderwijs, werkgevers, WerkBedrijf, UWV en het LeerWerkLoket. Daarnaast bieden we financiële ondersteuning aan Stichting School’s Cool, aan Kamers met Kansen, de inzet van de jeugdarts op het ROC en de ondersteuning van de Zorg Advies Teams in het MBO.
 • De uitvoering van leerplicht speelt een belangrijke rol bij het bestrijden van voortijdig schoolverlaten en het voorkomen van verzuim. Naast de uitvoering van de wettelijke taken zetten we nadrukkelijk in op een meer preventieve inzet van Bureau Leerplicht. Dit betekent onder andere dat leerplichtambtenaren actief aanwezig zijn op scholen met risicoleerlingen, dat leerplicht aansluit op de zorgadviesteams op scholen en dat er actietafels worden belegd om casuïstiek verder te helpen of terugkerende knelpunten op te lossen. We volgen daarbij nadrukkelijk de situatie van thuiszitters die niet binnen de wettelijke termijnen een passend onderwijsaanbod hebben ontvangen. Hierin werken we actief samen met het onderwijs. Daarnaast is bureau Leerplicht verantwoordelijk voor het toezicht op de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht is geregeld in de leerplichtwet en geldt voor jongeren tussen de 16 en 18 jaar, die nog geen startkwalificatie (diploma havo, vwo of mbo niveau 2 of hoger) hebben. Zij moeten in dat geval volledig dagonderwijs volgen.

Zorgplicht voor onderwijshuisvesting
We streven naar kwalitatief goede onderwijsvoorzieningen en werken hiertoe samen met de schoolbesturen. Wij hechten belang aan schoolgebouwen met een menselijke maat, een evenwichtige spreiding, een goede toegankelijkheid en passend bij de demografische ontwikkelingen in stad en regio. In 2008 is een groot gedeelte van de onderwijshuisvesting in Nijmegen doorgedecentraliseerd aan de schoolbesturen. Dit betekent dat wij met de schoolbesturen hebben afgesproken dat zij de zorgplicht voor de onderwijshuisvesting van ons overnemen. Zij ontvangen hiervoor een jaarlijkse vergoeding. Het grootste deel van de huisvestingsmiddelen wordt hiervoor ingezet. De overige huisvestingsmiddelen worden ingezet voor de zorgplicht voor enkele niet-doorgedecentraliseerde scholen en de basisscholen die zijn gevestigd in gemeentelijke voorzieningenharten. In 2015 is de doordecentralisatie-overeenkomst herijkt. Er zijn nieuwe afspraken met de schoolbesturen vastgelegd, waarmee de knelpunten zijn opgelost.

In de jaren 2018 en verder gaan we aan de slag met de volgende ontwikkelingen:

 • We werken samen met het schoolbestuur aan een kwaliteitsimpuls voor het voortgezet speciaal onderwijs op de locatie van Kristallis aan de Hatertseweg.
 • We werken aan (de voorbereiding van) de nieuwbouw van scholen in Nijmegen Noord. Concreet gaat het hierbij om de nieuwbouw van de VMBO-locatie van het Citadel-college en basisscholen in de wijken Grote Boel, De Stelt en Hof van Holland.
 • We doen onderzoek naar de gevolgen van het dalend aantal leerlingen in de stadsdelen ten zuiden van de Waal. In overleg met schoolbesturen zoeken we naar passende oplossingen  voor deze ontwikkelingen. Concreet betekent dit de samenvoeging van twee vmbo-locaties aan de Goffertweg en de samenvoeging van twee scholen voor basisonderwijs in de bestaande stad.
 • In 2018 zal na een lange procedure de nieuwbouw van basisschool Brakkenstein aan de Heyendaalseweg in gebruik worden genomen. Eind 2018 zal naar verwachting ook de nieuwbouw van basisschool Het Octaaf in Neerbosch-Oost gereed komen.