Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Bedragen * €1.000

2018

2019

2020

2021

Amendement Nijmegen nog socialer, duurzamer en ondernemender

Aanpak illegale kamerverhuur (3 jaar illegale panden opsporen en legaliseren)

-180

-180

-180

Opbrengsten: handhaving illegale kamerverhuur

180

180

180

Wijziging financieel beeld

0

0

0

In de Zomernota is 3 x € 180.000 opgenomen (voor 2018, 2019 en 2020) voor het opsporen en aanpakken van illegale kamerverhuurpanden. De werkelijke uitvoering hiervan komt, zoals nu wordt verwacht, belegd bij de ODRN. Aangezien de betaling aan de ODRN en de te ontvangen leges/bestuurlijke boetes in het programma Stedelijke Ontwikkeling vallen, is er voor gekozen deze € 180.000 onder te brengen bij dit programma.

Verder is in de Zomernota ruimte in de saldireserve gereserveerd voor twee belangrijke zaken in het woningbouwprogramma.

  • Voor het stimuleren van middeldure huurwoningen is een bedrag van 3 ton in 2018 en 7 ton in 2019 gereserveerd. Vanwege de effecten voor grondbeleid is dat verwerkt in het programma Grondbeleid.
  • Voor het realiseren van betaalbare huurwoningen op het terrein aan de Molukkenstraat is in 2017 al een bedrag van 1 miljoen gereserveerd. Dit is ook verwerkt in het programma Grondbeleid.

Zo dragen we bij aan de opgave om voldoende betaalbare huurwoningen te realiseren in een ongedeelde stad, én aan een grotere aandeel middeldure huur voor huishoudens die teveel verdienen voor een sociale huurwoningen, maar ook niet kunnen of willen kopen.