Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Toelichting

Startersleningen
Binnen het deelproduct Startersleningen zitten de lasten/baten mbt de startersleningen. Dit zijn de beheerskosten die we betalen aan de SvN, de rentekosten voor het aantrekken van middelen, de verkopersbijdrage die de verkopende partij doet en de rentebaten van de verstrekte startersleningen. Aan het deelproduct van de starterslening is een reserve gekoppeld, alle overschotten/tekorten die binnen het deelproduct ontstaan komen terecht in deze reserve.

Beleidsontwikkeling Wonen
Binnen het deelproduct beleidsontwikkeling wonen zijn de personeelslasten opgenomen voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid.

Subsidies Wonen
In dit deelproduct worden de subsidies mbt Wonen verstrekt (bijv. de huurteams)

Informatie/onderzoek Wonen
Binnen dit deelproduct worden de werkzaamheden/kosten die worden gemaakt mbt het informeren van de burgers over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Wonen. Hierin komen ook de kosten voor eventuele onderzoeken die worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld het Woononderzoek en deze wordt in 2018 weer uitgevoerd.

Ten opzichte van 2018 zijn de lasten en baten in 2018  afgenomen met €287.000, dit is vanwege de beëindiging van de IBBN leningen.