Begroting 2018 - 2021
PCPortal

 • We geven uitwerking aan de doelstellingen van de Woonvisie.  
 • Dat doen  we door blijvend te investeren in ons partnerschap met de woningcorporaties. Dit gebeurt in een jaarlijkse cyclus van biedingen door de corporaties, gevolgd door concrete prestatieafspraken en de monitoring daarvan. Betaalbaarheid, verduurzaming, wonen en zorg, en de woningproductie zijn daarin de belangrijkste thema's.
 • In 2017 is de woningbouwprogrammering geactualiseerd. Dit is in 2018 richtinggevend  voor het woningbouwprogramma. we maken hierover afspraken met bouwende partijen. Ambitie is een bouwproductie van ca. 1.200 woningen in 2018.
 • We willen een gevarieerd programma realiseren, aansluitend bij de vraag. Een ongedeelde stad met gemengde wijken en voldoende betaalbare woningen is daarbij uitgangspunt. Daarnaast zetten we gericht in op realisatie van middeldure huurwoningen. Voor stimulering middeldure huur is totaal 1 miljoen gereserveerd, verdeeld over 2018 en 2019. Dit is financieel verwerkt in het programma Grondbeleid.  
 • We  stimuleren de verduurzaming van de voorraad, door gericht financiële middelen in te zetten (zie ook programma Duurzaamheid). Op basis van een routekaart die we samen met de corporaties maken, brengen we in beeld, en bepalen we de richting hoe we in 2030 de woningvoorraad al voor 75% energieneutraal kunnen maken. Einddoel is een energieneutrale stad in 2045.
 • Slechtere delen van de woningvoorraad worden aangepakt, dit speelt in de Kolpingbuurt, Spoorbuurt en delen van Hengstdal.
 • In 2017 is het planningskader voor wonen en zorg voor ouderen geactualiseerd. Daarmee hebben we een actuele basis voor het maken van afspraken met diverse partijen over de combinaties van wonen en zorg die nodig zijn zoals aangepaste woningen en beschermde en verzorgde woonvormen. In 2018 actualiseren we het planningskader voor kwetsbare doelgroepen.
 •  Met woningcorporaties maken we verdere afspraken over de GPR score zodat woningbouw meer voldoet aan eisen van aanpasbaarheid en levensloopgeschiktheid. (GPR is een rekenmethodiek om de duurzaamheid van gebouwen te bepalen).
 • Voor de inzet van de blijverslening (een lening die mensen financieel ondersteunt om maatregelen in hun woning te treffen zodat ze daar langer zelfstandig kunnen blijven wonen), zullen we in 2018 middelen zoeken en vervolgens de inzet monitoren.  
 • We zorgen, samen met het programma Zorg & Welzijn en de woningcorporaties, voor invulling van de taakstelling huisvesting  vergunninghouders (asielzoekers met een verblijfstatus). Die zal naar verwachting voor 2018 rond de 180 bedragen.
 • We zetten nieuwe beleidsregels in voor kamerverhuur, met als doel dat kamerbewoning niet voor ontoelaatbare overlast zorgt, met beter toezicht en handhaving. Illegale kamerverhuurpanden worden opgespoord en aangepakt. Hiervoor zijn bij de Zomernota middelen beschikbaar gesteld.
 • We willen in 2018 startersleningen blijven verstrekken. Koopstarters krijgen zo meer kans om een woning te kopen en het bevordert de doorstroming.
 • We ondersteunen in 2018 de Huurteams met een financiële bijdrage. Deze teams ondersteunen (kamer)huurders bij het bepalen van een redelijke huur, en het terugbrengen van te hoge huren via de Huurcommissie. Voor continuering van deze activiteiten na 2018 is een nieuw besluit nodig om budget te beschikbaar te stellen.