Begroting 2018 - 2021
PCPortal

-

Bedragen * €1.000

2018

2019

2020

2021

Taakmutaties toe te kennen aan programma (budgetneutraal)

Armoedebestrijding ouderen

-62

Nijmeegse aanpak verhoogde instroom Vluchtelingen 2016-2017

Inrichtingskst, budgetbeheer, aanv. Bijstand, CAZ

-350

-60

Werk, inkomen en armoedebestrijding

Tekort BUIG

-2.500

-2.938

-2.000

-2.000

Tekort armoedebestrijding

-1.990

-1.990

-2.140

-2.140

Maatregelen BUIG

1.721

4.032

5.094

5.094

Maatregelen armoede

500

1.200

1.410

1.410

Vrijval armoedebestrijding kinderen

932

932

932

932

Bijdrage Z&W aan CAZ (*)

700

Amendement Nijmegen nog socialer, duurzamer en ondernemender

Minimabeleid: Meedoen-regeling continueren

-400

-400

-400

-400

Minimabeleid: Computer voor middelbare scholieren (leasecontract scholen)

-100

-100

-100

-100

Pilot Experimenteer met vertrouwen:

-250

-219

-125

Wijziging financieel beeld

-1.799

457

2.671

2.796

Taakmutaties toe te kennen aan programma
In de decembercirculaire 2016 zijn voor 2017 en 2018 aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding onder ouderen met een bijstandsuitkering.

Nijmeegse aanpak verhoogde instroom Vluchtelingen 2016-2017
In de tabel is alleen het financiële effect voor het programma Inkomen en Armoedebestrijding opgenomen. Het totaalbeeld en de nadere toelichting is opgenomen in de Zomernota 2017.

Werk, inkomen en armoedebestrijding
In de tabel is alleen het financiële effect voor het programma Inkomen en Armoedebestrijding. Het totaalbeeld en de nadere toelichting is opgenomen in de Zomernota 2017.

Minimabeleid: Meedoen-regeling continueren
De meedoen regeling wordt gecontinueerd, maar niet langer als open einde regeling. Voorafgaand aan elk begrotingsjaar wordt een inschatting gemaakt van het totale gebruik van deze regeling en wordt de vergoeding per deelnemer (voorheen 150 euro) aangepast om binnen het totale budget van 4 ton te blijven. Mocht desondanks toch blijken dat er sprake is van overschrijding van het budget, dan wordt dit verlies meegenomen bij de bepaling van het te vergoeden bedrag in het jaar erop. Daarmee voorkomen we dat we gedurende het jaar de regeling tijdelijk moeten stopzetten vanwege een tekort op het budget.

Minimabeleid: Computer voor middelbare scholieren (leasecontract scholen)
De huidige regeling met een computer per gezin voor kinderen vanaf groep 6 in het basisonderwijs wordt vervangen door een regeling waarbij voor elke middelbare scholier uit het gezin een chromebook, ipad of ander verplicht leermiddel kan worden aangeschaft via een leasecontract (met verzekering) dat door de school wordt aangeboden. Nu maken 400 gezinnen gebruik van de computerregeling voor een totaal bedrag van 2 ton per jaar. Door de huidige regeling om te zetten naar een computer per leerling in het middelbaar onderwijs, gaan de kosten structureel met 1 ton per jaar omhoog. Middelbare scholen wordt nadrukkelijk verzocht een financiële bijdrage te leveren aan het computerfonds.

Pilot Experimenteer met vertrouwen:
Uitvoering van een pilot conform de motie Experimenteer met vertrouwen (21 oktober 2015). We starten eind 2017 met een proef met drie groepen van bijstandsgerechtigden die allemaal een extra vrijlating krijgen van de inkomsten die ze met werk verdienen. De drie groepen krijgen ieder een andere invulling van hun arbeidsverplichtingen. Naast de drie groepen is er een controlegroep. Zodoende hopen we meer wetenschappelijk onderbouwde inzichten te verwerven in wijzen van effectieve re-integratie.