Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Stijging van het aantal bijstandsgerechtigden beperken
Het is onze ambitie om het aantal Nijmegenaren dat een beroep moet doen op de Participatiewet en aanverwante regelingen te beperken. Hiertoe voeren we activiteiten uit om de instroom in de bijstand te beperken en de uitstroom uit de bijstand te bevorderen. De instroom beperken we onder andere door zorgvuldige beoordeling van aanvragen 'aan de poort'. We voeren een evenwichtig nalevings- en handhavingsbeleid uit. Mensen die recht hebben op bijstand krijgen duidelijke informatie over hun rechten en plichten. Zo voorkomen en beperken we fraude. Mensen die desondanks, moedwillig en herhaaldelijk proberen om misbruik te maken van gemeenschapsgeld pakken we aan. Wat betreft de uitstroom zijn we voor een groot deel afhankelijk van de (regionale) economische ontwikkeling. Voor bemiddeling naar werk worden klanten ondersteund door het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen. We geven activering en re-integratie de komende jaren een extra impuls door de uitvoering van het masterplan terugdringen bijstandstekort (zie voor een nadere toelichting programma Economie en Werk).

Armoede bestrijden met als doel maatschappelijke participatie
In Nijmegen moeten 12.800 huishoudens rondkomen van een laag inkomen. Deze 12.800 huishoudens bestaan uit 20.000 mensen, waaronder 4.000 kinderen. Wij blijven mensen daar waar nodig financieel helpen met inzet van onze inkomensaanvullende maatregelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de bijzondere bijstand, het Kinderfonds en de Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering (CAZ). Met een uitgebreid pakket van onze CAZ komen we mensen met hogere medische kosten tegemoet. Sinds de uitbreiding van de CAZ is het gebruik flink gestegen. Ook de waardering van de CAZ is hoog. We verwachten daarom dat de groei zich in 2018 voortzet. De toename van het gebruik van onze andere regelingen zet zich naar verwachting in 2018 ook verder door. Naast onze gemeentelijke regelingen verstrekken we subsidies aan onder andere het Stichting Leergeld, de Kledingbank, de Voedselbank en de Formulierenbrigade. Als gevolg van een aangenomen amendement bij de zomernota zal de meedoenregeling ook in 2018 voortgezet worden en ontwikkelen we in 2018 een nieuwe computerregeling ter vervanging van de huidige regeling. Het doel van al onze inzet op armoedebestrijding is dat iedereen maximaal kan participeren in de samenleving.

Preventieve en effectieve schulddienstverlening bieden
We zorgen ervoor dat klanten zo vroeg mogelijk de juiste financiële dienstverlening ontvangen. Daartoe zetten we de uitvoering van de ontwikkellijnen van het Aanvalsplan Armoede en Schulden door. Onder andere op basis van de pilots met het “Financieel Spreekuur” organiseren wij wijkgerichte schuldhulpverlening en armoedebestrijding. We zorgen daarbij voor goede afstemming met het WerkBedrijf en met de Sociale Wijkteams en Regieteams.  Armoede en schulden leiden tot hoge maatschappelijke kosten. Projecten en pilots zoals “Vroegsignalering” of “Zorgverleners en financiële begeleiding” hebben als doel drempels weg te nemen bij financiële dienst- en hulpverlening. Het is tijd voor een volgende stap.  We ontwikkelen interventies waarmee mensen en gezinnen de cirkel van “werkloosheid- armoede- schulden- gezondheidsproblemen” kunnen doorbreken. We bieden naast een cursusaanbod “financiële hulpverlening” ook een actuele sociale kaart voor vrijwillige en professionele hulpverleners in de wijken. Kennisuitwisseling blijft belangrijk. We handhaven de bijeenkomsten voor vrijwillige en professionele hulpverleners op het vlak van armoede en schulden. Bij schuldhulpverlening en armoedebestrijding leggen wij de nadruk op het dóór-ontwikkelen van dienstverlening in de wijken. We willen daarmee onder andere bereiken dat alléén die inwoners, waarvoor dat absoluut noodzakelijk is, beschermings- of Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)-bewind krijgen. We dragen hiermee bij aan een zelfstandig en zelfredzaam leven voor onze inwoners.