Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Het bereiken van onze doelstellingen wordt gemeten  via de stads- en wijkmonitor en vertaald in 4 indicatoren:

1. verbeteren van de leefbaarheid
2. sociale cohesie
3. veilig voelen in eigen buurt
4. sociaal-economisch perspectief

Deze stads- en wijkmonitor komt om de twee jaar uit, de laatste in 2015. De resultaten van de monitor in 2017 zijn nog niet gereed bij het opstellen van deze begroting. We zullen bij de jaarrekening van 2017 de trend van de ontwikkelingen kunnen presenteren.

Elke Nijmeegse wijk heeft zijn identiteit en betekenis voor de stad, met eigen kansen en opgaves. Over het algemeen kennen de Nijmeegse wijken een aantrekkelijk woon- en leefklimaat, waarbij Nijmegen West (m.n. Biezen/Wolfskuil) duidelijk in opkomst is en Nijmegen Noord steeds meer betekenis krijgt voor de stad. Niettemin blijven er leefbaarheidsrisico’s bestaan in een aantal deelgebieden door de concentratie van kansarme groepen, de zwakke instroom in huurcomplexen (lage ses waardes, geringe stijgingskansen en afwijkende leefstijl of woonoverlast)  en door woningsplitsing en verkamering (verminderde betrokkenheid, geluidsoverlast en parkeerdruk). We zien dat terug in de scores op de indicatoren voor de aandachtsgebieden in Hatert en in Dukenburg. De problematiek is hardnekkig , hangt samen met de goedkope woningvoorraad en het zogenoemde waterbed effect (door herstructurering vertrekken sociaal zwakkere groepen naar andere wijken) verwachten we dat deze scores niet substantieel verbeteren. Voor Dukenburg en Neerbosch Oost  werken we aan een integrale toekomstvisie om een gunstige lange termijn ontwikkeling te stimuleren.  

1. Indicator Verbeteren leefbaarheid

Deze ambitie drukken we uit in de indicator 'bewonerswaardering voor woon- en leefklimaat’ en de indicator rapportcijfer woonomgeving.

Bewonerswaardering woon- en leefklimaat (schaalscore evaluatie buurt)

2011

2013

2015

Streven Ontwikkeling o.b.v. trends

Nijmegen

7,5

7,6

7,5

0

Aandachtsgebieden Nijmegen Centrum

7,3

7,3

7,5

0

Aandachtsgebieden oude stadswijken

6,8

6,8

6,9

+

Aandachtsgebieden Nieuw West

6,8

6,9

6,9

0

Aandachtsgebied Hatert

6,7

6,9

6,5

0

Aandachtsgebieden Dukenburg

6,4

6,8

6,4

0

Aandachtsgebieden Lindenholt

6,5

6,7

6,7

0

rapportcijfer woonomgeving

2011

2013

2015

Streven Ontwikkeling o.b.v. trends

Nijmegen

7,3

7,5

7,6

0

Aandachtsgebieden Nijmegen Centrum

7,4

7,5

7,6

0

Aandachtsgebieden oude stadswijken

6,8

7,0

7,1

+

Aandachtsgebieden Nieuw West

6,9

7,0

7,1

0

Aandachtsgebied Hatert

6,9

7,2

6,8

0

Aandachtsgebieden Dukenburg

6,8

6,9

6,8

0

Aandachtsgebieden Lindenholt

6,9

7,0

6,8

0

2. Indicator Sociale Cohesie

Deze ambitie drukken we uit in de indicator  ‘schaalscore evaluatie sociaal klimaat’.

Schaalscore
Sociale kwaliteit woonomgeving

2011

2013

2015

Streven Ontwikkeling o.b.v. trends

Nijmegen

5,9

5,9

5,8

0

Aandachtsgebieden
Nijmegen Centrum

4,9

4,8

5,1

0

Aandachtsgebieden oude
stadswijken

5,6

5,5

5,6

0

Aandachtsgebieden Nieuw West

5,3

5,5

5,5

+

Aandachtsgebied Hatert

5,4

5,8

5,3

+

Aandachtsgebieden Dukenburg

5,3

5,6

5,3

+

Aandachtsgebieden Lindenholt

5,1

5,4

5,2

+

3. Indicator Veilig voelen in eigen buurt

Deze ambitie drukken we uit in de indicator ‘% onveilig gevoel buurt’.

% onveilig gevoel buurt

2011

2013

2015

Streven Ontwikkeling o.b.v. trends

Nijmegen

19%

18%

17%

0

Aandachtsgebieden Nijmegen Centrum

26%

27%

22%

0

Aandachtsgebieden oude stadswijken

23%

26%

21%

0

Aandachtsgebieden Nieuw West

26%

25%

22%

0

Aandachtsgebied Hatert

25%

25%

29%

+

Aandachtsgebieden Dukenburg

30%

24%

25%

+

Aandachtsgebieden Lindenholt

23%

24%

22%

0

NB: een + bij ontwikkeling betekent hier een afname van het % onveiligheidsgevoel

4. Indicator Sociaal-economisch perspectief

Vanuit het programma wijken kunnen we op beperkte schaal een bijdrage leveren aan de verbetering van de sociaal-economische situatie van mensen.  We hebben hier immers te maken met problematiek  waarvoor niet alleen andere beleidsterreinen, zoals werk en inkomen en onderwijs maar ook andere schaalniveaus dan de wijk (de stad, regio, landelijk) aan zet zijn.  We monitoren in ieder geval de ontwikkelingen in de zwakkere wijken en buurten op dit vlak en we houden daar sterker een vinger aan de pols. De indicatoren bestaan uit het percentage leerlingen op havo/vwo en het percentage uitkeringen van de WWB.

Het sociaal-economisch perspectief in Nijmeegse aandachtgebieden toont zich kwetsbaar, maar lijkt stabiel. Net als in Nijmegen als geheel is het onderwijsniveau (op basis van het % leerlingen in HAVO/VWO) in de aandachtsgebieden ten opzichte van de vorige periode licht gedaald . Het percentage WWB’s daarentegen is in alle wijken opvallend gedaald.
In Nijmegen-Centrum  ligt het sociaal-economisch perspectief beduidend gunstiger dan in de andere aandachtsgebieden.

% leerlingen 3HAVO/VWO in 3e leerjaar

2008/ 2010

2011/ 2013

2014/2016

Nijmegen

44,7%

51,9%

50,5%

Aandachtsgebieden Nijmegen Centrum

42,9%

47,3%

47,1%

Aandachtsgebieden oude stadswijken

20,0 %

29,9%

28,4%

Aandachtsgebieden Nieuw West

31,2%

44,7%

34,6%

Aandachtsgebied Hatert

20,5 %

43,7%

32,0%

Aandachtsgebieden Dukenburg

21,7%

32,8%

28,2%

Aandachtsgebieden Lindenholt

27,4 %

33,0%

33.5%

% WWB in 15-65 jr

2009

2012

2014

2015

Nijmegen

4,3 %

5,3 %

6,1%

5,5%

Aandachtsgebieden Nijmegen Centrum

3,9%

4,7%

4,8%

4,6%

Aandachtsgebieden oude stadswijken

6,9%

8,1 %

9,0%

8,0%

Aandachtsgebieden Nieuw West

6,3 %

7,8 %

9,3%

8,0%

Aandachtsgebied Hatert

6,7%

8,6 %

10,6%

9,5%

Aandachtsgebieden Dukenburg

7,5 %

9,1 %

11,5%

10.4%

Aandachtsgebieden Lindenholt

5,5 %

7,3 %

9,0%

+1,8