Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Participatie, zowel van burgers als van de gemeente,  loopt als een rode draad door alle strategische thema’s van de raad. Wij vinden het belangrijk dat bewoners zich sterk betrokken voelen bij de stad, bij hun wijk, bij hun buurt en hun straat en daar trots op zijn. Bewoners voelen zich meer betrokken als ze ook daadwerkelijk zeggenschap hebben; als ze de ruimte krijgen om met eigen initiatieven te komen en invloed hebben op vraagstukken die voor hun woon‐ en leefomgeving belangrijk zijn. In Nijmegen zijn we hier al jaren mee bezig, er  is op het gebied van  participatie (burger en overheid) een zeer gevarieerd speelveld ontwikkeld.
Wat gaan we dan anders doen?

  • We ontwikkelen vooral door op de ingeslagen weg en leren van bestaande casuïstiek. (o.a. pilot buurtrechten en O&S onderzoek maatschappelijke ondernemingen).  We realiseren ons dat we steeds per situatie moeten afwegen en met onze bewoners en ondernemers moeten  bespreken welke positie we kiezen: loslaten en de ruimte geven, de regie nemen op bijvoorbeeld veiligheid en leefbaarheid of de vele varianten die daartussen liggen. We besteden nog meer aandacht aan een zorgvuldige vormgeving van het participatieproces en het pro-actief meenemen van alle partijen en betrokkenen aan de start van een proces.
  • We dragen bij aan de doorontwikkeling van het wijkgericht werken in het sociale domein
  • Op het gebied van spelen en natuurlijk spelen werken we samen met andere programma’s aan een beweegagenda, waarin o.a. het realiseren van beweegroutes voor jong- en oud zijn opgenomen