Begroting 2018 - 2021
PCPortal

 Indicatoren

Realisatie 2016

Doel
2017

2018

2019

2020

2021

Ruimtelijke inrichting

 -

Maximum % van het aantal beroepschriften tegen postzegelplannen dat gegrond wordt verklaard t.o.v. het aantal ingediende beroepschriften tegen vastgestelde postzegelplannen

33

20

20

20

20

20

 -

Maximum % van het aantal beroepschriften tegen actualisatieplannen dat gegrond wordt verklaard t.o.v. het aantal ingediende beroepschriften tegen vastgestelde actualisatieplannen

nvt

20

20

20

20

20

 -

Maximum % van het aantal bezwaarschriften tegen planschadebesluiten dat gegrond wordt verklaard t.o.v. het aantal ingediende bezwaarschriften tegen planschadebesluiten

nvt

20

20

20

20

20

 -

% van het Nijmeegse grondoppervlak dat gedekt is door bestemmingsplannen die niet ouder zijn dan 10 jaar in de bestaande stad (Nijmegen Zuid)

100

100

100

100

100

100

 -

% van het Nijmeegse grondoppervlak dat gedekt is door bestemmingsplannen die niet ouder zijn dan 10 jaar in de bestaande stad (Nijmegen Noord)

80

85

85

85

85

85

 -

% bewoners dat Nijmegen een aantrekkelijke stad vindt

87

87

87

87

87

87

 -

% bewoners dat Nijmegen een prettige stad om in te wonen vindt

90

92

92

92

92

92

 -

Waardering bewoners voor Nijmegen als woon- en leefgemeente (gemiddelde rapportcijfer)

7,6

7,6

7,6

7,6

7,6

7,6

 -

Waardering van ondernemers voor bedrijfsomgeving (gemiddeld rapportcijfer)

6,9

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1

Vergunningverlening bouwen

 -

Aantal aanvragen

1.812

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

 -

Aantal besluiten

1.720

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

 -

% aanvragen afgehandeld binnen wettelijke termijn

99

80

90

90

90

90

 -

Aantal afgehandelde meldingen

897

950

950

950

950

950

 -

Aantal bezwaren (op dossierniveau)

nb

15

15

15

15

15

 -

% gegronde bezwaren (op dossierniveau)

nb

10

10

9

8

7

 -

Aantal bezochte locaties

519

500

500

500

500

500

 -

Aantal klachten

274

420

350

350

350

350

 -

% van klachten dat leidt tot concrete handhaving

13

25

25

25

25

25

 -

Aantal controles

nb

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Toelichting:
Ruimtelijke inrichting
De indicatoren 1, 2 en 3 zijn nieuw. Voorheen stonden hier indicatoren die slechts beschreven hoeveel bezwaar- en beroepschriften werden ingediend bij bestemmingsplannen. Wij menen dat het percentage gegrond verklaarde bezwaar- en beroepschriften een betere indicatie geeft over de kwaliteit van onze plannen, vandaar dat wij de indicatoren hebben aangepast.

De indicator ‘toeristisch imago’ is komen te vervallen, omdat Toerisme een onderdeel vormt van het programma Economie en Werk en de rapportage hierover in dat programma plaatsvindt.

Vergunningverlening bouwen
We hebben in samenwerking met de ODRN de indicatoren opgeschoond en verbeterd zodat deze beter aansluiten op de wettelijke kwaliteitscriteria, hieronder een korte toelichting per indicator.
1. Hieronder wordt verstaan het aantal o.a. Bouw-, reclame-, inrit-, kap-, sloop, leegstandswetaanvragen, gebruiksvergunningen. In deze telling kan één hoofdbesluit meerdere sub-besluiten bevatten.
2. Hieronder wordt verstaan het aantal besluiten zoals: niet in behandeling nemen aanvraag, vergunning, weigering.
3. Volgens DVO tussen gemeente Nijmegen en ODRN
4. Hieronder wordt verstaan het aantal gebruiksmeldingen (174), sloopmeldingen (7235./6. Het gaat hierom bezwaren ingediend tegen vergunningen met de activiteit Briks en handhaving Briks . Deze gegevens worden gemonitord door de afdeling Juridische zaken.
7. Afhankelijk van de hoogte van de bouwkosten wordt een locatie meerdere keren bezocht.
8./9. Hieronder worden zowel bouw- als monumentenklachten verstaan.
10. Met de nieuwe aanpassingen van het WRS-systeem zijn de controles voor de toekomst te monitoren.