Begroting 2018 - 2021
PCPortal

De ruimtelijke wet- en regelgeving en onze eigen beleidsambities, zoals vastgelegd in o.a. de structuurvisie, vormen de basis voor de werkzaamheden in het programma Stedelijke ontwikkeling. Het programma bestaat uit twee onderdelen: ruimtelijke inrichting en vergunningverlening bouwen.

Ruimtelijke inrichting
In 2018 voeren we de volgende activiteiten uit:

Invoering omgevingswet

 • We bereiden een Omgevingsplan Radboud campus voor in samenwerking met de campuspartners.
 • We bereiden een toekomstvisie Dukenburg en een omgevingsplan Dukenburg voor samen met bewoners, corporaties, bedrijven, wijkorganisaties en overige stakeholders.
 • We doen mee in de landelijke voorbereidingsgroepen voor het digitaal stelsel Omgevingswet.
 • We werken aan een startnotitie voor de Omgevingsvisie.
 • We bereiden samen met de gemeente Beuningen, bedrijvenvereniging TPN-west, het Kronenburgerforum en bewoners een gebiedsvisie TPN-west voor.
 • We vormen de commissie Beeldkwaliteit om naar een brede commissie Ruimtelijke Kwaliteit.
 • We vragen ODRN om een  visie op dienstverlening passend bij de Omgevingswet.

Overig

 • We werken verder aan het realiseren van de regionale beleidsambities zoals vastgelegd in het Bestuursakkoord met de provincie Gelderland en gemeente Arnhem, de majeure opgaven van de provincie Gelderland en het topsectorenbeleid van het Rijk.
 • We faciliteren tijdelijk gebruik van leegstaande panden (Tijdelijk Anders Gebruik en Tijdelijk Anders Bestemmen) en faciliteren tijdelijke initiatieven op ontwikkellocaties in de stad in het kader van o.a. placemaking. Hiermee maken we experimenten en tijdelijk wonen/bouwen mogelijk.
 • We zorgen voor een integrale aanpak ontwikkeling, beheer en gebruik voor het nieuwe Rivierpark samen met betrokken externe partners en maken daarbij uitdrukkelijk gebruik van de ideeën in de stad.
 • We voorzien in de planprocessen voor nieuwe grote ontwikkelingen, bijvoorbeeld Vossenpels.
 • We maken ruimtelijke analyses en locatieonderzoeken en stellen ambitiedocumenten op voor nieuwe ruimtelijke initiatieven.
 • We voldoen aan de wettelijke plicht tot actualisatie van bestemmingsplannen.
 • We zorgen ervoor dat onze producten digitaal interactief gemaakt worden en beschikbaar worden gesteld via het internet.
 • We zorgen voor een goede afwikkeling van planschadeclaims.
 • We handhaven het gebruik conform bestemmingsplannen, primair op basis van klachten.
 • We begeleiden en maken stedenbouwkundige en inrichtingsplannen voor o.a. schoollocaties en ontwikkellocaties.
 • We dragen zorg voor een hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit van de stad met oog voor de eigenheid in buurten en wijken; in dat kader stellen we beeldkwaliteitsplannen op en faciliteren we de Commissie Beeldkwaliteit en de Ruimtelijke Kwaliteitsteams. In 2017 vindt er een evaluatie van de commissie plaats. Dit kan leiden tot bijstelling van de plannen.
 • We ondersteunen het Architectuurcentrum o.a. door deelname in programmaraad, subsidie en begeleiding bij de tweejaarlijkse Architectuurprijs.

Vergunningverlening bouwen
In 2018 werken we met de ODRN als opdrachtnemer aan de uitvoering van de volgende taken en activiteiten:

 • We plegen vooroverleg met (potentiële) aanvragers over hun (aan)vraag.
 • We toetsen ingekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning aan de van toepassing zijnde wettelijke regelingen (bouwbesluit, bouw- en monumentenverordening, bestemmingsplan, brandveiligheids- en milieuregels) en op de beleidsaspecten duurzaamheid, energie en ventilatie.
 • We verlenen met inachtneming van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) integrale omgevingsvergunningen.
 • We dragen er zorg voor dat de klant één aanspreekpunt heeft voor vragen over de door hem aangevraagde vergunning.
 • We inspecteren verleende vergunningen volgens het nieuwe beleidsplan fysieke leefomgeving. We besteden daarbij extra aandacht aan de prioriteiten zoals deze voortvloeien uit het integrale handhavingsprogramma 2018.
 • We behandelen klachten en handhavingsverzoeken van burgers en bedrijven.
 • We sporen illegale activiteiten en situaties op en pakken deze aan volgens de prioriteitstelling in het integrale Handhavingsprogramma 2018.
 • We treden handhavend op naar aanleiding van signalen van andere gemeentelijke handhavende afdelingen. Daarnaast controleren we aan de hand van een controleprogramma bestaande bouw gezamenlijk met de brandweer.