Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Vergroten bereikbaarheid en doorstroming

Met de komst van De Oversteek en de S100-route is de doorstroming en de betrouwbaarheid van het Nijmeegse wegennet aanzienlijk verbeterd. Een goede bereikbaarheid blijft echter aandacht vragen: Voor de korte termijn (2018-2019) zal vooral het groot onderhoud dat Rijkswaterstaat aan de Waalbrug gaat plegen de druk op het wegennet aanmerkelijk verzwaren. Voor de langere termijn wordt verwacht dat de intensiteit van het autoverkeer door de economische en ruimtelijke ontwikkelingen verder groeit. Om de bereikbaarheid op voldoende peil te houden blijft het dus nodig het verkeer te managen en de weggebruiker aan te spreken op het mobiliteitsgedrag

Wat gaan we ervoor doen?

 • Wij blijven werken aan de instandhouding en zo mogelijk verbetering van de bereikbaarheid van Nijmegen voor de auto, fiets en openbaar vervoer, zowel in de stad als in de regio. In de afgelopen jaren is vooral ingezet op infrastructuur en de inzet van dynamisch verkeersmanagement (rijksprogramma Beter Benutten 1). De grote infrastructurele projecten zijn inmiddels nagenoeg afgerond en de komende jaren verfijnen wij de inzet van het dynamisch verkeersmanagement. De focus verschuift steeds meer naar een optimale benutting van ons bestaande wegennet, zowel regionaal als lokaal. Het rijksprogramma Beter Benutten Vervolg geeft hier vorm aan. Voor Nijmegen ligt de focus op de bereikbaarheid van Heijendaal, de binnenstad, het Canisius Wilhelmina ziekenhuis, bedrijventerrein west kanaalzone en op het groot onderhoud van de Waalbrug. Het zogeheten Verkeerscirculatieplan Nijmegen-Oost maakt hier onlosmakelijk onderdeel van uit. De opgave zal zijn dat onze partners in de stad, bewoners, werknemers, ondernemers, grote instituten en werkgevers, actief betrokken worden en zelfs een leidende positie in gaan nemen in het uitdragen en in standhouden van een gewijzigd bewust duurzame gedragsbeïnvloeding bij hun keuzes in mobiliteit. In dit kader zullen wij op basis van de verkeersstudie Nijmegen Oost de maatregelen opnemen in  een programmering. Een herprofilering van de Heyendaalseweg is noodzakelijk waarbij ook de prioriteiten voor de vervoerswijzen aan de orde komen. Autodelen, andere vervoerwijzen, andere tijdstippen en vormen van reizen, wonen en werken zijn daarbij onze thema’s.
 • Het Programma Beter Benutten Vervolg loopt tot en met 2017 met een mogelijke uitloop naar het 1e kwartaal van 2018. Gedragsbeïnvloeding zal ook na 2017 nodig blijven. Vanuit het portefeuilleoverleg van de gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen is inmiddels opdracht gegeven om een mobiliteitsvisie voor de regio op te stellen. Aan de hand hiervan willen wij met de partners de programmering van de maatregelen in de regio bespreken.
 • Wij monitoren de ontwikkeling van de verkeersstromen in de stad, de bereikbaarheid en de gevolgen voor de omgeving.
 • Er wordt uitvoering gegeven aan het raadsbesluit ‘Ruimte voor fietser, voetganger en consument’ . Nader onderzoek moet uitwijzen of kleine pendelbussen of een ander alternatief ter vervanging van de grote bussen uit de Burchtstraat nodig is. Tevens wordt gefaseerd uitvoering gegeven aan het autovrij maken van de Waalkade, het verlagen van de maximumsnelheid naar 30 km/u op alle wegen binnen de singels en het herinrichten van de ringstraten tot fietsstraten.
 • Wij bereiden samen met RijksWaterstaat (RWS) het groot onderhoud van de Waalbrug vanaf 2018 voor en kijken we naar de mogelijkheden voor het zoveel mogelijk beperken van verkeershinder tijdens de uitvoering. Dit geschiedt zoveel mogelijk in combinatie met het project Beter Benutten Vervolg en het onderzoek naar autoluwe zones in de binnenstad.
 • Rond Afslag 38 zullen de komende jaren diverse plannen uitgevoerd worden: Park 15, doortrekking A15, Waalsprong en het voornemen van de provincie om een Railterminal te ontwikkelen. Dit vraagt om een visie op de gewenste ruimtelijke en infrastructurele ontwikkeling in het gebied. De provincie heeft hiertoe het project Knoop 38 gestart en een gebiedsvisie ontwikkeld. Samen met de provincie en de gemeente Overbetuwe vertalen wij dit in een ruimtelijke visie voor het gebied rond de afslag en de Griftdijk vanaf de A15 tot en met de rotonde Stationsstraat en een programmering van de wenselijke maatregelen.
 • Wij voeren de besluitvorming over de wegenstructuur Waalsprong uit. Voor de westflank betekent dit de daadwerkelijke realisatie van de bewonersvriendelijke knip en aanvullende maatregelen. Voor de oostflank zijn wij tot de conclusie gekomen dat het raadsbesluit uit 2011 om o.m. de Dorpensingel aan te leggen en de Vossenpelsseroute te “knippen” niet volledig uitvoerbaar is. Lingewaard zal niet meewerken aan de aanleg van de Dorpensingel als Nijmegen de knip aanbrengt. Daarnaast is de financiering van de Dorpensingel nog niet rond. Op basis van de op 5 juli aangenomen raadsmotie onderzoeken wij samen met de gemeente Lingewaard en de provincie (naast de al bestudeerde varianten) een “Dorpensingel-Lightuitvoering”. Een dergelijke variant moet onderdeel zijn van een totaalpakket van maatregelen op basis van een gebiedsvisie. Op basis van de resultaten van deze verkenning dienen wij bij de provincie een aanvraag in voor cofinanciering, opdat deze kan worden verwerkt in de Voorjaarsnota van de provincie Gelderland. Om de omvang van het doorgaand verkeer door Lent toch zo veel mogelijk te beperken, zullen wij de snelheidsremmende maatregelen treffen op de Laauwikstraat – Vossenpelssestraat, deels gekoppeld aan de vernieuwing van het riool. Voor de ontwikkeling van het woongebied Vossenpels Noord onderzoeken wij de mogelijkheden om de hinder van het autoverkeer voor de omgeving te beperken door de opzet en ontsluiting van het gebied. Indien de effecten van deze maatregelen onvoldoende zijn, sluiten wij een knip niet uit.
 • Wij sturen op de bereikbaarheid van onze stad bij wegwerkzaamheden, evenementen en toekomstige projecten. Met de bestuurlijk vastgestelde uitgangspunten verwachten wij de bereikbaarheid zoveel mogelijk te waarborgen. Daar waar hinder niet uitgesloten kan worden, sturen wij op het zoveel mogelijk beperken van die hinder. Daarbij zal onze focus niet alleen gericht zijn op de doorstroming van het verkeer maar eveneens op duurzame logistiek en de verkeersveiligheid. De grotere locaties waarbij dit speelt zijn de nieuwbouwplannen van het Waalfront, het Universitair Medisch Centrum (UMC) en de Radboud universiteit. Voor wat betreft het Waalfront geldt dat we gedurende de realisatie van de nieuwbouwplannen tevens aandacht besteden aan de definitieve vormgeving van de daarbij behorende verkeersstructuur zoals de Laan van Oost-Indie en naar verwachting na het groot onderhoud van de Waalbrug de Weurtseweg

Wettelijk kader of beleidskader
De uitvoeringsplannen zijn onderdeel van het regionale programma Beter Benutten Vervolg (bestuurlijk regionaal vastgesteld op 24 november 2014). Dit programma is opgesteld als direct uitvloeisel van de bereikbaarheidsverklaring Vervolgprogramma Beter Benutten Stadsregio Arnhem Nijmegen (bestuurlijk regionaal vastgesteld, 6 maart 2014).

Relatie met programma
De uitvoeringsplannen zijn geïntegreerd in het programma Mobiliteit, en hebben een relatie met de programma’s Duurzaamheid, Wijken, Economie & Werk.

Doelstelling
De opgave is om eind 2017 het aantal sterk vertraagde ritten in de spitsperiodes structureel te verminderen met 10%. Dit zijn 1600 zwaar vertraagde ritten per dag in de regio, voor de ritten van en naar Nijmegen betreft het 890 ritten.
Om dit effect te bereiken is de ambitie om 1780 automobilisten te verleiden om tot een structurele gedragsverandering te komen en op meerdere dagen in de week niet meer of op een andere wijze in de spits te reizen. De doelstelling sluit goed aan bij het geplande groot onderhoud van de Waalbrug, want gedurende de renovatie van de Waalbrug is een tijdelijke afname van 1000 ritten in de spitsperiodes over de Waalbruggen vereist om de bereikbaarheid kwalitatief op peil te houden.

Kwaliteit, kwantiteit en gebruik van parkeervoorzieningen

Wij zetten in op een verantwoord en acceptabel evenwicht tussen de vraag naar en het aanbod van parkeerplaatsen. Belangrijke randvoorwaarden daarbij zijn een goede bereikbaarheid, een aantrekkelijke binnenstad en een leefbare woonomgeving. Wij streven naar minimaal één beschikbare parkeerplaats voor iedere woonadres en naar een passend parkeeraanbod voor forens, ondernemer of bezoeker van onze stad. De parkeernota en het coalitieakkoord vormen de basis voor ons parkeerbeleid die we ook in 2017 verder uit zullen voeren.

Wat gaan we ervoor doen?

 • In woongebieden streven wij zoveel mogelijk de beschikbaarheid van het parkeren in de directe woonomgeving voor de bewoners na. Waar dit onder druk komt te staan, voeren we slechts op initiatief en met draagvlak van bewoners parkeerregulering in.
 • Medio 2018 starten we met  de realisatie van de parkeervoorziening achter de Hezelpoort. Er worden in totaal zo’n 850 parkeerplaatsen gebouwd. Ongeveer 100 parkeerplaatsen zijn uitsluitend voor bewoners.
 • We stimuleren en faciliteren het gebruik van duurzame vervoerswijzen zoals elektrische voertuigen.
 • We zetten in op  het vergroten van het aantal commerciële aanbieders van  autodelen.
 • We werken aan een duurzame invulling van het parkeervraagstuk bij toekomstige ontwikkelingen in de Waalsprong (o.a. Hof van Holland).
 • Er wordt op interactieve en integrale wijze gewerkt aan een nieuwe parkeernota 2018-2022.

Verhogen verkeersveiligheid

De wegen in Nijmegen voldoen zoveel mogelijk aan de criteria van Duurzaam Veilig. In de ontwerpfase wordt consequent ingezet op het realiseren van de ontwerpprincipes van duurzaam veilig: scheiden van snel en langzaam verkeer, rotondes en met verkeerslichten geregelde kruispunten, autoluwe woongebieden, essentiële herkenbaarheidskenmerken, etc.

Ook de komende jaren blijft de focus hierop gericht. Daarbij wordt nadrukkelijk ook aansluiting gezocht bij het programma Openbare Ruimte. Immers, de kansen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid liggen ook bij het geplande onderhoud. Verder is het belangrijk dat samen met de regiopartners en vanuit de provincie fors wordt ingezet op verkeerseducatie op basisscholen en voortgezet onderwijs.

Wat gaan we ervoor doen?

 • We investeren in de aanpak van specifieke ongevalsoorzaken. Monitoren van de ongevallen is een belangrijke opgave. Hiervoor benutten wij een verbeterd registratiesysteem dat sinds 2016 operationeel is. Dit biedt ons de mogelijkheid om gerichter acties te ondernemen, soms met een infrastructurele aanpassing, soms met gedragsbeïnvloeding.
 • Wij verbeteren onveilige situaties rond scholen. Daarbij zetten we in op gedragsbeïnvloeding van ouders. Wij stimuleren dat ouders hun kind lopend of met de fiets naar school brengen. Als ouders toch met de auto komen, willen we dat zij rekening houden met kwetsbare weggebruikers. Indien nodig, nemen wij verkeerskundige maatregelen. We streven naar goed herkenbare en zo mogelijk uniforme schoolzones. In geval van nieuwe scholen anticiperen wij op een betere, veiliger verkeerssituatie.
 • Wij sluiten aan bij de verkeerseducatieprojecten van ROV Oost-Nederland. Ook sluiten wij aan bij diverse verkeerscampagnes, met als doel om het verkeersgedrag van bepaalde groepen verkeersdeelnemers te beïnvloeden, bijvoorbeeld middelbare scholieren en jongeren die net een rijbewijs hebben. Wij maken een jaarprogramma in overleg met de regiogemeenten en het ROV.
 • Wij nemen maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers. Verreweg de meeste verkeersslachtoffers zijn fietsers, waaronder steeds meer ouderen met een elektrische fiets. Dit komt overeen met landelijke trends. Voor deze doelgroepen willen we vooral aandacht besteden aan kruispunten met verkeerslichten, aan andere voorrang‐ en oversteeklocaties en aan eenzijdige ongevallen met obstakels. In het coalitieakkoord is budget vrijgemaakt voor verbetering van fietspaden, aanleg van fietssnelwegen, aanpakken van kruispunten en het aanleggen van fietsvriendelijke verkeersdrempels. Deze fietsvriendelijke maatregelen leveren ook hun bijdrage aan de verkeersveiligheid. Een voorbeeld hiervan zijn acties rondom scholen zoals op de Heyendaalseweg.
 • We verbeteren de verkeersveiligheid in wijken, mede op basis van signalen en Wijkaanpakplannen.
 • Naar aanleiding van de in december 2012 aangenomen motie “Verkeersveiligheid op de Groene Route” onderzoeken wij welke maatregelen nodig zijn op de Malderburchtstraat en de aansluiting met de Grootstalselaan. Wij gebruiken daarvoor de al bestaande overlegplatformen. De uitvoering wordt gekoppeld aan het geprogrammeerde groot onderhoud en de afronding van  de nieuwbouw op het zogeheten Circusterrein.Integraal werk-met-werk maken van verschillende programma's is daarbij het uitgangspunt. Voorbeelden hiervan zijn het groot onderhoud aan de Waalbrug, de vervanging van de verkeersregelinstallaties op de singels en de Graafseweg en de herinrichting van de Malderburchtstraat en de Daalseweg. Er wordt altijd gekeken of de verkeersveiligheid verbeterd kan worden met toepassing van de principes van duurzaam veilig.

Stimuleren deelname Openbaar Vervoer

Wij streven naar een absolute groei van het openbaarvervoergebruik. Het streven is gericht op een openbaar vervoer dat op de belangrijkste wegen een gelijkwaardig alternatief vormt ten opzichte van de auto. De belangrijkste knooppunten en bestemmingsgebieden worden op een hoogwaardige manier met elkaar verbonden. De provincie Gelderland is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer.

Wat gaan we ervoor doen?
In 2018 voeren we een aantal fysieke maatregelen uit, bereiden we enkele andere projecten voor en gaan door met een aantal andere acties:

 • De provincie Gelderland heeft in samenwerking met de gemeente haar OV-visie uitgewerkt voor het streeknet. Daarbij wordt gestreefd naar een optimale bediening van de vervoersvraag middels flexbussen versus vaste lijnvoering, waarbij de vraag leidend zal zijn in de opgave. Ook gaan we verder met het onderzoeken van kleinschalige vervoersystemen zoals Brengflex, zodat op een alternatieve manier reismogelijkheden in wijken waar een grote bus te onrendabel is, toch op orde blijven.  
 • De OV-visie voor de stadsnetten in Nijmegen en Arnhem wordt gezamenlijk opgezet en vanaf 2018 uitgevoerd.
 • In lijn met de OV-visie van Gelderland onderzoeken we of en hoe systemen als autodelen of deelfietsen onderdeel kunnen uitmaken van het openbaar vervoer. Dit betreft dus ook een verdere uitbouw van de keuzemogelijkheden om diverse vormen van vervoer met elkaar te combineren, zoals een deel met de auto afleggen, deel openbaar vervoer en fiets.
 • We verlenen medewerking aan de plannen van de provincie Limburg om de Maaslijn te elektrificeren. Ingebruikname is op zijn vroegst gepland eind 2020.
 • We werken aan een scenariostudie om de mogelijkheden om station Heyendaal op te waarderen te verkennen. Deze studie voeren we samen met provincie Gelderland uit, in samenwerking met NS, ProRail, Arriva, de campuspartners en bewoners. Dit geschiedt op basis van een voorkeursscenario met financieringsmogelijkheden. Nijmegen heeft alvast een bedrag van € 2 miljoen gereserveerd.
 • We werken samen met NS, ProRail en provincie de Ontwikkelvisie Nijmegen Centraal verder uit. Er is een sterke relatie met het Programma Hoogfrequent Spoor. We kijken zowel naar het spoor, het station als de stationsomgeving. Ons uitgangspunt daarbij is een opgewaardeerde westelijke entree van het station.
 • Conform het coalitieakkoord bieden we de Nijmeegse 65-plussers de mogelijkheid een goedkoop busabonnement voor de Nijmeegse stadsbussen aan te schaffen voor een bedrag van € 10,00 per jaar. Ook gaan we door met het busabonnement voor WMO-gerechtigden.  Beide voorzieningen lopen in 2018 af. In 2018 zullen wij daarom adviseren over het vervolg hiervan.
 • De nachttreinen die op vrijdag- en zaterdagavond rijden tot december 2017 als proef. Afhankelijk van het gebruik en kosten wordt hier in 2018 al dan niet een vervolg aan gegeven.  
 • Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek betreffende het openbaar vervoer in de binnenstad, zodat de grote bussen uit de Burchtstraat kunnen, volgt er mogelijk in 2018 nader onderzoek voor aanvullend kleinschalig vervoer in de binnenstad.
 • In de komende jaren onderzoeken we samen met provincie en gemeente Arnhem de mogelijkheden om het openbaar vervoer te verduurzamen. De huidige concessie loopt nog tot en met december 2022, de nieuwe concessie biedt een kans om opnieuw een grote slag in de duurzaamheid te maken. Het is van belang om deze discussie in een vroegtijdig stadium te voeren.

Stimuleren fietsgebruik

Wij streven naar een groei van het fietsgebruik voor verplaatsingen binnen de stad. Fietsen levert een constante bijdrage aan gezondheid, duurzaamheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Als fietsstad 2016 en als medeorganisator van het Velo-city congres in 2017 hechten wij veel belang aan een verdere verbetering van de positie van de fiets.

Wat gaan we ervoor doen?

 • Wij zetten ons in voor de aanleg van regionale/provinciale en stedelijke snelfietsroutes. Deze routes dragen bij aan een vergroting van het regionale woon-werkverkeer per fiets. Daarbij hebben we oog voor zo comfortabel mogelijke trajecten, niet per se langs drukke verkeerswegen. Tevens dienen deze routes als veilige schoolroutes en zijn ze zeer geschikt voor gebruik met e-fietsen.
 • Wij stimuleren het fietsgebruik, samen met de bewoners van de stad. Dat geschiedt door de dialoog aan te gaan, inwoners bewust te maken van hun keuzes en de gevolgen daarvan. In het Fietsstimuleringsplan (mei 2015) hebben we dat beschreven en de prioriteit van maatregelen aangegeven.
 • Jaarlijks maken wij een integraal uitvoeringsprogrammering in samenspraak met de inwoners en leggen dat voor aan de raad. Voor 2018 komt er een soortgelijke programmering.
 • Wij bereiden voor of realiseren de finale trajectdelen van de snelfietsroute Nijmegen-Beuningen, naar campus Heijendaal, vanaf de Goffert tot de St. Annastraat en over de campus. Wij vernieuwen de fietsinfrastructuur in het gebied Kinderdorp Neerbosch.
 • Wij gaan verder met de voorbereiding voor de verbreding van het fietspad op de Waalbrug (in overleg met RWS), inclusief de regionale cofinanciering hiervoor en de benodigde aansluitende fietsvoorzieningen.
 • Wij realiseren fase 2 van snelfietsroute ‘Verlengd RijnWaalpad-campus Heijendaal’ (Mariaplein - Archipelstraat) We hopen dit in 2018 gereed te hebben.
 • We investeren in de route Nieuwe Dukenburgseweg – Steve Bikoplein – (deel) van Schuylenburgweg,   
 • Wij versterken de combinatie en overstapmogelijkheden van fiets-trein en fiets-auto bij Nijmegen CS, op het transferium Ovatonde en station Lent. We stimuleren daarbij het gebruik van de elektrische fiets.
 • Wij zetten in op betrouwbare reistijden voor de fiets; betrouwbaar wil zeggen dat je weet welke reistijd je kunt verwachten op bepaalde trajecten. daarvoor breiden wij het fietsvriendelijker afstellen van verkeerslichten uit.
 • Waar mogelijk, bij herstructurering van wegen, dragen wij bij aan het programma Openbare ruimte om zodoende fietspaden in rood asfalt uit te voeren.