Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Balans

De begroting wordt gekenmerkt door verwachte kosten en opbrengsten in de komende jaren. De tegenhanger hiervan is de balans waarin de bezittingen en schulden aan het einde van het jaar worden gepresenteerd. Hoewel de balans centraal staat in de jaarrekening, is deze met de vernieuwing van de verslaggevingsregels nu ook voor de begroting verplicht. Oftewel, wat is de verwachte ontwikkeling van de bezittingen en schulden van de gemeente Nijmegen?

De balans hoeft in de begroting niet hetzelfde detailniveau te kennen als in de jaarrekening. Daarbij is alleen het eerstvolgende jaar voorgeschreven. Om een goed beeld te krijgen kiezen wij ervoor om wél een meerjarig beeld te geven. Daarbij ligt de nadruk op balansposten die een grote omvang hebben en/of meerjarig fluctueren. De belangrijkste bronnen zijn de geplande investeringen in materiële vaste activa ( gebouwen, infrastructuur en riolering) en ruimtelijke ontwikkelingsplannen (zoals de Waalsprong en het Waalfront). Dit geeft het volgende beeld.

bedragen * € 1 miljoen


ult ' 16

begr.
ult ' 17


ult ' 18


ult ' 19


ult ' 20


ult ' 21

Activa

Investeringen (vaste activa)

420

425

451

460

458

450

Leningen (financiele vaste activa)

75

56

37

29

19

10

Overige vaste activa

32

32

31

31

31

30

Grondexploitaties (voorraden)

340

329

278

256

232

210

Kortlopende vorderingen

99

99

99

99

99

99

Liquide middelen

4

4

4

4

4

4

Overlopende activa

15

15

15

15

15

15

Totaal activa

986

960

917

894

857

819

Passiva

Eigen vermogen

- algemene reserve (saldireserve)

62

68

75

87

108

128

- bestemmingsreserves

24

18

13

12

11

10

Voorzieningen

41

29

29

30

31

32

Schulden (langlopend en kortlopend)

822

834

782

764

710

651

Overlopende passiva

37

12

18

2

-2

-1

Totaal passiva

986

960

917

895

858

819

Als we de balans nader bekijken dan zien we dat de schuldpositie met ongeveer € 170 miljoen daalt in de periode 2016 - 2021. Dit is een afname van bijna 25%. De hoofdreden hiervan is dat de voorraad grondexploitaties met € 130 miljoen (1/3) afneemt. Dit komt door verwachte grondverkopen in de komende jaren.
Een andere substantiële verandering is de toename van de algemene reserve met meer dan € 60 miljoen in dezelfde periode.
Deze veranderingen hebben een positief effect op de financiële kengetallen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Emu-saldo
Uit de balans kan ook het EMU-saldo worden afgeleid. Dit is het verschil tussen inkomsten en uitgaven op kasbasis, terwijl wij het baten- en lastenstelsel hanteren. Het toerekenen van geldstromen aan boekjaren verschilt hierbij. Zo nemen wij de kosten van investeringen niet in één keer, maar smeren wij deze uit over de totale gebruiksduur. Ook gebruiken wij reserves waarin we ‘geld’ tijdelijk ‘parkeren’ en later alsnog benutten.
Omdat het overschrijden van het EMU-saldo als totale overheid, meer uitgeven dan dat er binnenkomt, consequenties heeft vindt men het belangrijk dat ook decentrale overheden sturen op het EMU-saldo. De landen van de Europese Unie hebben afgesproken dat de totale overheid jaarlijks een tekort mag hebben van maximaal 3% van het bruto nationaal product. Dit Emu-saldo is het saldo van de gehele overheid in een land. Gemeenten tellen dus ook mee.

In onderstaande tabel is het EMU-saldo bepaald op basis van de ontwikkeling van de financiële balansposten, zijnde de financiële activa en passiva (vast of vlottend). Immers, hier zitten de geldmutaties.

EMU saldo vanuit mutatie financiële activa en passiva

bedragen * € 1 miljoen


ult ' 16

begr.
ult ' 17


ult ' 18


ult ' 19


ult ' 20


ult ' 21

1. Financiële vaste activa

-10

-19

-18

-9

-10

-9

2. Financiële vlottende activa

10

0

0

0

0

0

3. Financiële passiva

-59

-14

-46

-33

-58

-59

Emu saldo

-59

-33

-64

-41

-68

-68

Totale lasten programma's

843

738

797

751

753

733

Emu saldo als % van de lasten

-7%

-4%

-8%

-6%

-9%

-9%

Het EMU-saldo van de gemeente Nijmegen is de komende jaren overwegend negatief. Dit betekent dat er meer geld binnenkomt dan er uitgegeven wordt. Reden hiervan is dat we verwachten dat de grondexploitaties nu een positieve kasstroom gaan opleveren. Deze positieve kasstroom zorgt ervoor dat we minder extern hoeven te lenen: de schuldpositie daalt.

Per saldo betekent dit dat we er van uitgaan dat de gemeente Nijmegen bijdraagt aan een verlaging van het Nederlands EMU-saldo.