Begroting 2018 - 2021
PCPortal

Het gaat beter met de binnenstad. Dat merken we als we kijken naar de recente resultaten uit de Stadscentrummonitor (maart 2017). De monitor geeft een goed beeld van hoe de binnenstad er nu, na de afgelopen moeilijke periode, voor staat: bezoekers waarderen de binnenstad (7,5), de werkgelegenheid in de binnenstad is gestegen, vooral dankzij de horecasector en investeringen in de binnenstad nemen weer toe.  
Kritische factoren zijn echter de bezoekersaantallen en bestedingen in de detailhandel. Hoewel het leegstandspercentage is gedaald naar 7,6% blijven bepaalde delen van de binnenstad om aandacht vragen.

Onze aanpak levert resultaat op. Nu is het de kunst om deze vooruitgang vast te houden. We willen dan ook in 2017 en 2018 actief blijven inzetten op versterking van het vestigingsklimaat in de Nijmeegse binnenstad.
Aanpak van leegstand blijft hoog op de agenda staan. Allereerst gaat het daarbij om een Transformatieaanpak voor de binnenstad. De aanpak bevat zowel bestaande projecten die we continueren als nieuwe projecten. We hebben een samenwerkingsovereenkomst met de Provincie om de Transformatieaanpak in Bloemerstraat en Hertogstraat in 2017 en 2018 verder vorm te geven. We passen de aanpak voor de Bloemerstraat en Hertogstraat ook toe in andere straten of gebieden die om aandacht vragen. We geven een vervolg aan de succesvolle investeringsregeling voor panden in de binnenstad. In de nieuwe regeling wordt meer nadruk gelegd op verbetering van gevels van (monumentale) panden en het  investeren in duurzame verbetering van panden. Nieuw zijn projecten op het vlak van placemaking, smart city, stadsdistributie, cultuurhistorie (Hezelstraat Museumstraat) en duurzaamheid.

We gaan erfgoed inzetten voor het aantrekkelijker maken van onze binnenstad en de transformatie naar een ‘place to meet’. Erfgoed draagt namelijk bij een aan goed vestigings-, bezoek- en verblijfsklimaat. We gaan daarom proactief investeren in het gebruik en de beleving van het zichtbaar aanwezige erfgoed. Dit doen we aan de hand van de thema’s Nijmegen historische stad aan de Waal en Nijmegen verdedigingsstad, thema’s die als een rode draad door onze tweeduizendjarige geschiedenis lopen. Door citymarketing, toerisme, evenementen en cultuurhistorie nog meer op elkaar af te stemmen kunnen activiteiten en projecten een betere bijdrage leveren aan het transformeren van het centrum naar een "place to meet".

De komende jaren gaan we verder met het ontwikkelen van het Valkhofkwartier als poort naar de binnenstad en cultuur historische hotspot. De restauratie en verbeelding van de burchtmuren zullen in 2018 uitgevoerd worden. Ook het oprichten van een Tweede Wereldoorlog informatiecentrum draagt bij aan het aantrekken van toerisme en de ontwikkeling van het Valkhofkwartier. Verder gaan we in 2018 aan de slag met de voorbereidingen van de  herdenking van Operatie Market Garden, die in 2019 plaats zal vinden. De opening van De Bastei in 2018 zal bijdragen aan het aantrekkelijker maken van de Waalkade en het Valkhofkwartier voor bezoekers.
Voorts verkennen we in nauwe samenwerking met de Stichting Valkhofkwartier de mogelijkheden voor de diverse culturele instellingen en organisaties in en rondom het Valkhofkwartier in programmering en aanbod meer samen te werken.  Ten behoeve van de integrale aanpak van het Valkhofkwartier zal een gebiedsvisie worden opgesteld. Programmatische samenwerking en gebiedsvisie vormen de basis van een geregisseerde en gecoördineerde aanpak van het Valkhofkwartier in de uitvoering van de diverse ruimtelijke projecten. De ruimtelijke (her-)invulling van het Kelfkensbosplein zal bijvoorbeeld daarbij in 2018 worden opgepakt. Op dit plein zoeken we naar de ideale mix van entree van de binnenstad, standplaats voor de markt, voorhof van het museum, evenementenlocatie en verlevendiging vanuit de aangrenzende horeca.
Voor het gehele gebied van het Valkhofkwartier is duidelijk dat de ruimtelijke kwaliteit sterk wordt beïnvloed door de aanwezige verkeersinfrastructuur en de uitwerking van de motie “de binnenstad voor iedereen bereikbaar”.

“Beleven” in de Binnenstad wordt steeds belangrijker. Hiervan plukken we de vruchten, maar willen we samen met bewoners ook kijken naar de impact van deze veranderingen. We evalueren het huidige terrassenbeleid en kijken naar de ontwikkeling van nieuwe horeca in de binnenstad.  Dat de binnenstad transformeert van "place to buy" naar "place to meet", zien we ook terug bij evenementen in de binnenstad.  Met de vaststelling van het locatieprofiel voor evenementen in het Kronenburgerpark zijn alle profielen in het kader van het locatiegebonden evenementenbeleid voor de binnenstad vastgesteld. Daarmee is er meer richting in welke evenementen op welke locaties kunnen plaatsvinden en kunnen we van 2017 tot en met 2020 investeren in goede voorzieningen op evenementenlocaties, die bij de behoefte van die locaties aansluiten. Daarnaast willen we in het kader van duurzaamheid bij evenementen ervoor zorgen dat vervuilende apparaten tot het verleden behoren. Ook is het van belang om de voorzieningen in de toekomst veilig te kunnen gebruiken, waardoor we ook middelen reserveren voor onderhoud en vervanging.
Het algemene evenementenbeleid is aan herziening toe. Er is veel animo voor evenementen in de binnenstad, zowel van organisatoren als bezoekers. Het is van belang dat vraag en aanbod goed afgestemd worden met de andere functies en belangen van de binnenstad.

Het belang van afstemming geldt voor de kermis in het bijzonder. De kermis is misschien wel het oudste evenement van de stad, dat geworteld is in een lange traditie. Juist door de komst van vele nieuwe vormen van vrijetijdsbesteding is het steeds een uitdaging om de kermis aantrekkelijk te houden voor een brede doelgroep. De kermispeiling onder het stadspanel (najaar 2016) wijst ook uit dat er behoefte is aan vernieuwing. Nieuw beleid kan er op gericht zijn om de samenwerking met bijvoorbeeld de horeca en andere evenementen te versterken.

Bij een aantrekkelijke binnenstad hoort een bloeiende markt. Daar horen spelregels en kaders bij. Die staan nu in de Toekomstvisie Nijmeegse Centrummarkt.  De toekomstvisie biedt marktkooplieden meer ruimte om te kunnen ondernemen door verruimde mogelijkheden om koopwaren aan te bieden. Zo kunnen zij beter inspelen op veranderende consumentenbehoeften. Met de toekomstvisie legt het college ook de basis voor eventuele verzelfstandiging van de markt. Daarbij draagt de gemeente de organisatie van de markt over aan de marktkooplieden. Zij zijn dan gezamenlijk verantwoordelijk voor onder andere branchering, uitstraling, promotie en marketing. De gemeente werkt samen met de marktkooplieden een plan uit voor mogelijke verzelfstandiging.

Na de realisatie van de Groene Loper (verbinding binnenstad met de Ooijpolder) en de reconstructie van de Lindenberghaven tot historische haven gaan we verder met de uitvoering van het groene scenario voor de Oostelijke Waalkade. In de uitwerking van het groene scenario – start uitvoering in 2018 – zal ook rekening worden gehouden met de organisatie van evenementen en de uitvoering van de motie” De binnenstad voor iedereen bereikbaar”. De binnenstad is een gebied waar veel functies samenkomen en waar ze elkaar soms beconcurreren om de beschikbare ruimte. Steeds minder mensen komen enkel naar de binnenstad om inkopen te doen, maar steeds vaker gaat het om beleven, ervaren en verblijven. Om ergens te kunnen zijn, moet je er eerst kunnen komen. Bereikbaarheid is daarom van essentieel belang, maar de vele geparkeerde auto’s en fietsen en de grote bussen door de binnenstad staan op gespannen voet met de behoefte aan voldoende ruimte om te wandelen en te recreëren in een aantrekkelijke openbare ruimte en winkelomgeving.

Om voldoende ruimte te realiseren voor een aantrekkelijke openbare ruimte en winkelomgeving is in het eerste kwartaal 2017 door de raad besloten om voorafgaand aan het niet meer laten rijden van openbaar vervoer (OV) bussen door de Burchtstraat een onderzoek te verrichten naar de alternatieve routes voor deze OV-bussen en mogelijkheden van alternatieve vervoersmiddelen. Op het moment van schrijven van deze begroting is besluitvorming college en raad aan de orde om grote bussen uit de Burchtstraat te halen en deze middels alternatieve routes te laten gaan bewegen, waarbij ook een doorkijk gemaakt is om alle bussen over de singels te laten rijden vanaf 2020. Dit zou ook ten goed komen aan de vergroening van de Waalkade (autovrij), maar ook aan minder bussen in Hertogstraat, Bloemerstraat, Sint Jorisstraat en Plein 1944.